Pachinko parlor v? t?nh h?nh thanh to?n v? ??ng l?c c?a c?c ng?y trong tu?n v? ng?y l?

Trong ti?m pachinko, n? s? ???c chia th?nh c?c c?a h?ng ?? hi?n th? ??ng l?c ?? c?c c?a h?ng v? cu?i tu?n ?? hi?n th? ??ng l?c v?o c?c ng?y trong tu?n. Trong ti?m pachinko c?ng, t?i sao m?t s? kh?c bi?t nh? v?y ?i ra, ch?ng t?i s? xem x?t li?u t?i c? n?n Mikiwamere ??ng trong m?i n?i. Pachinko parlor ?? hi?n th? ??ng l?c ?? c?c ng?y trong tu?n, ch?ng t?i th??ng l?u tr? ?? l? may m?n v?i c?c ?i?u ki?n ??a ?i?m.

 

v? d?, kh?ng ch?y m?t m?i quan h? c?a h?ng t?t ? ph?a tr??c c?a c?a h?ng ga v? ng?y trong tu?n.

 

c?a h?ng pachinko nh? v?y, v? nhi?u gi?m xu?ng c?n kh?ch h?ng s? ?i ??n nhi?u tu?n, c? m?t xu h??ng ?? c? g?ng tr?n tr?ng. Kh?ch h?ng ??n v?i c?c ng?y trong tu?n, so v?i nh?ng kh?ch h?ng b?n kh?ng ??n ch? v?o cu?i tu?n, b?n c?ng c? s? l??ng kh?c nhau c?a ng?y c?ng ti?p t?c ??u t? cho ch?ng t?i th?ng qua. T?t pachinko parlor ho?t ??ng v?o ng?y th??ng, l?p l?i ?? ???c tr?c v?t b?ng c?ch gi?m c?c ng?y trong tu?n c?a kh?ch h?ng, l?m b?n v? ?? ??m b?o doanh thu ?n ??nh v? l?i nhu?n g?p v? ho?t ??ng.

 

cho r?ng, nh?ng m?t v?i ?? trong tu?n, ch?ng t?i c? th? th?c hi?n c?ng vi?c kinh doanh ?? hi?n th? ??ng l?c.

 

Tuy nhi?n, c? v? nh? kh? kh? kh?n ?? k?. C?c ng?y trong tu?n, b?i v? c? ??n 5 ng?y m?t tu?n, ch? kh?ng ph?i ??a ra t?t c? c?ng m?t l?c, b?n c? th? ?i ??n t?ng ch?t m?t pha ch?. Trong tr??ng h?p n?y, c?ng ?nh h??ng b?i m?ng tay ?i?u ch?nh, thi?t l?p Horukon, s?p kh?ng c?n ch? nh?n th?y m?t l?n s?ng c?a ROM l? hi?n tr?ng. Kh?ng ???c tham d? c?c ng?y trong tu?n m?t v?i ng?y, b?n kh?ng th? t?m th?y c?c ng?y trong tu?n n?ng ??ng.

 

Tuy nhi?n, ch?ng h?n m?t ti?m pachinko, v? v?y cu?i tu?n v? ng?y l? s? ???c ?? ??m b?o r?ng ng?y b? s?u t?p, ng??i kh?ng n?n x?y ra t?i ngh? r?ng n? l? an to?n.

 

?? ??o ng??c, nh?ng l? m?t ti?m pachinko ?? hi?n th? ??ng l?c ?? c?c ng?y th? B?y v? Ch? Nh?t, s? ph? bi?n h?n ? ti?m pachinko v? c?c c?a h?ng ngo?i m? kh?ng th? c? m?t ho?t ??ng ?n ??nh. K? t?

 

B?y v? Ch? Nh?t c?ng l? ng?y ?i l?n ho?t ??ng m?t c?ch t? nhi?n, th??ng l? ?? c?ng hi?n cho s? ph?c h?i l? ph? bi?n, l? ti?m pachinko r?ng n? ?ang x?y ra m?t t?nh hu?ng m? kh?ng th? ???c. C? ngh?a r?ng th?c t? l? ph?i th? hi?n ???c ??ng l?c ?? c?c ng?y th? B?y v? Ch? Nh?t, v?o ng?y cu?i tu?n c?a m?i ng??i t? t?p, n? c? li?n quan ??n c?c ng?y trong tu?n ho?t ??ng v?i m?t ?n t??ng t?t ??p B?i v? c? m?t con s?.

 

Trong m?t ti?m pachinko nh? v?y, ho?c ch? ph?c v? t?t h?n c?c ng?y th? B?y v? Ch? Nh?t, ho?c c? g?ng ?? chu?n b? cho gi?i th??ng c?a gi?i h?n, b?n c? th? th?y nh?ng n? l?c th?m ch? h?n so v?i thanh to?n. H?p d?n c?a th?i ?i?m ?? c? m?t ??ng l?c, so v?i c?c ti?m pachinko ?? hi?n th? c?c ??ng l?c trong tu?n, t?i ngh? r?ng d? hi?u. H?n n?a, th? B?y v? Ch? nh?t ch? c? hai ng?y. B?i v? n? l? b?n d?ch ?? th?c ??y s? h?p d?n d? hi?u trong khi ch? ??i, ch?ng ta n?n ?i ??n cu?c ??nh c?ng nh?m v?o hai ng?y th? b?y v? ch? nh?t. M?t khi b?n c? m?c ti?u, ?t tu?n ch?y, t?i ngh? r?ng m?i ng??i trong ti?m pachinko ??a ra m?t ??ng l?c v?o cu?i tu?n l? chi?n th?ng t? l? ???c t?ng l?n.

 

pachinko parlor ??ng l?c, c?c d?ch v? v? gi?i th??ng ngo?i b?ng ra, m?c ?? th?ng b?o c?a c?c ?p ph?ch v? nh? th?, c? m?t ph?n c? th? ???c nh?n th?y ngay c? t? b?n ngo?i. Pachinko parlor m? t?i ?i ch?i, b?n ?ang ra ??ng l?c trong c? c?c ng?y trong tu?n v? ng?y l?, ?i?m m? ??ng c? c? th? nh?n th?y l? ??ng ng?c nhi?n ??.