?u ?i?m v? nh??c ?i?m ?? l?a ch?n c?ng su?t cao s? d?ng pachinko parlor

M?i ng??i ??u l? m?t t?i li?u tham kh?o ?? l?a ch?n m?t c?a h?ng pachinko, kh? quy?n v? ph?c v? thanh to?n v? c?c c?a h?ng, vv, t?i ngh? r?ng nhi?u ? ??, nh?ng tr?ng th?i ho?t ??ng n?u b?n mu?n l?i nhu?n c?n b?ng s? l? ?i?m c?a c?c c?a h?ng l?n ?? l?a ch?n. t?nh tr?ng ho?t ??ng

 

l? t?t m?t ti?m pachinko, ?? c?ng l? m?t s?i ??ng, l? nh?ng g? s? ???c ph?p c?m th?y c? kh? n?ng ra. Khi nghi ng? N?i n?o b?n nh?n l?, t?i ngh? r?ng nhi?u ng??i s? nh?p c?c c?a h?ng t?t v? t?nh tr?ng ho?t ??ng. Ngay c? khi nh?n t? g?c ?? kh?c nhau, nh?ng t?i n?i r?ng pachinko parlor r?ng t?ng s? kinh doanh c? th? ?? th?nh c?ng, trong, v? ti?m pachinko t?t trong nh?ng l?i th? v? b?t l?i c?a c?c ho?t ??ng, ch?ng t?i s? nh?n v?o nh?ng g? ?i?m ??.

 

ho?t ??ng l? m?t th?c t? r?ng t?t, nhu c?u c?a m?i kh?ch h?ng, l? m?t ti?m pachinko ?? ???c ho?n th?nh. Kh?ch s?n v? d?ch v? ?i?u, t?t nhi?n, m?t ph?n c?a thanh to?n Trong s? ?? s? l? ?i?m l?n. Trong ho?t ??ng l? t?t pachinko ph?ng kh?ch, l? m?t trong ?? c? th? ??i v?i m?t s? m?c ?? trung b?nh, thanh to?n cung c?p. Ngo?i ra ch?ng t?i l? h?p l? h?n c? th? gi?nh ???c b?n h?ng, b?n c?ng c? th? mong ??i h?ng s? thanh to?n.

 

t?t nhi?n, s? th?nh tho?ng c?ng ng?y thu r? r?ng ? ??, nh?ng m?i ng?y b?p m? h?nh, b?i v? n? l? b?n d?ch ?? l? ra theo c?ch ri?ng c?a n?, t?y thu?c v?o m?c ??ch, n? l? kh? n?ng ?? gi?nh chi?n th?ng s? t?ng l?n.

 

Ngo?i ra, m?t lo?t c?c kh?ch h?ng s? ??n th?m. B?i v? ngay c? nh?ng ng??i kh?ng bi?t nhi?u c?c pachinko l? ??n c?c c?a h?ng, n?n t?ng n?y c?ng di chuy?n d? d?i, n?u m?c ti?u ??ng ? ??y t?ng l?, c? th??ng xuy?n c? th? l? m?t b?ng mi?n ph?. V? trong ch?ng m?c n?o, do ?? t?i quay, m?c ??u t? l? nh? v? b?n c?ng c? th? mong ??i n? ?? v? m?t hit. H?u h?t c?c l?i ?ch c?a vi?c ?i?u h?nh m?t c?a h?ng pachinko t?t, b?n ? ??.

 

Ngo?i ra, t? s? ?a d?ng c?a m?i ng??i ??n th?m, c? th? s? thu th?p th?ng tin. c?a h?ng t?t c?a ch?y, v? v?y r?t nhi?u kh?ch h?ng th??ng xuy?n, n?u ch?ng ta giao ti?p th?nh c?ng v?i nh?ng ng??i nh? v?y, m?t lo?t c?c th?ng tin v? t?y ti?n ch?t l? m?t ?i?u ?i v?o tai.

 

Tuy nhi?n, m?t kh?c, c? t?t nhi?n c?ng b?t l?i.

 

稼 Th?c t? r?ng c?ng vi?c l? t?t, c? s? t?t ?? m? s?m s? ???c ng?i xu?ng. Vv m? h?nh ph? bi?n ??n ??c m?i nh?t, n? s? ???c ch?n c?t ngay l?p t?c v?i kh?ch h?ng quen. ??ng c?nh tranh c?a ch?n tr? n?n nghi?m tr?ng, n? n?i r?ng ho?t ??ng b? tr? l? t?t pachinko parlor. ?? ng?i tr?n b?n nh?m ??n, t? ng?y h?m tr??c, v? ph?i c? n?n t?ng c?a cu?c ?i?u tra s? b?, v?i m?c ??ch, b?n s? c?n ph?i truy c?p s?m v?o s?ng h?m sau.

 

Ngo?i ra, v?i m?t kh?a s? m?t l?n, m?t khi b?n r?i kh?i b?n, ?? l? s? tr? l?i s? l? ng??i ng?i trong th?i ?i?m n?y, s? g?n nh? kh?ng th?. Khi m?c ??u t? ?? ???c t?ng l?n, n?i b?n b? cu?c, m?t x?c ??nh li?u c?c n?n t?ng di chuy?n, t?i n?i r?ng m?t trong nh?ng ?i?u ??ng ch? tr? n?n kh? kh?n. t?nh tr?ng ho?t ??ng

 

l? c?a h?ng t?t, kh?ng c? nghi ng? n? l? m?t c?a h?ng t?t. N? n?i c?c c?a h?ng k?t h?p s? quy?n r? ?? thu h?t m?i ng??i, nh?ng th?c t? l? m?t b?t l?i nh? v?y c?ng, t?i ??n tr??c v? chi?n ??u c?ng thay ??i m?i ng??i nh? ??n.