Hanemono OK trong l? thuy?t bi?n gi?i?

Trong nh?ng n?m g?n ??y, b?i v? n? ???c ph?t h?nh b?i nhi?u t?p ch? pachinko, th?ng tin ?? tr? n?n qu? d? d?ng ?? v?o tay. V? v?y, n?u ng??i tr?ng pachinko, m?t l?n, t?i think're quan t?m ??n c?i th?y r?ng nh?n th?y m?t l? thuy?t bi?n gi?i n?i.

 

? ??y, l? thuy?t bi?n gi?i, t?i mu?n c? m?t c?i nh?n. Tr??c h?t, tr??c nh?ng c?u chuy?n c?a l? thuy?t bi?n gi?i, c? m?t ?i?u m? ???c cho l? bi?n gi?i. M?y pachinko, c? m?t x?c su?t hit l?n, t??ng ?ng. C?c ???ng bi?n gi?i, n?u jackpot trong ???ng jackpot kh? n?ng c?a m?y, s? ti?n ???c ??i th?nh ti?n m?t s? l??ng v? thanh to?n v?n ??u t? r?ng, n?i r?ng c?c ?i?m chi nh?nh ???c c?ng ho?c tr? 0.

 

trong tr??ng h?p pachinko ???c, ???ng bi?n gi?i n?y, x?c su?t th?nh c?ng l?n v? giao ti?p t?c ?? Chang, vv t?nh l?i t? m?t lo?t c?c gi? tr? s?, n? ???c bi?u th? b?ng s? v?ng quay c?a ng?n yen. m?y pachinko, trong v? ngo?i, l?p l?i ho?c kh?ng ra, ch?ng ta c? th? ?? h?i t? v? x?c su?t jackpot ?? ???c thi?t l?p.

 

V? v?y, nh?n ???ng bi?n gi?i ho?c nhi?u h?n ch?t m? ?? ???c thi?t l?p cho t?ng m?y, khi h?i t? v? x?c su?t b? jackpot v?o m?y t?nh, v? l?i nhu?n c? ngh?a l?, l? ? t??ng c?a l? thuy?t bi?n gi?i.

 

ch?c ch?n, v? m?t l? thuy?t, nh?ng t?i ngh? r?ng n? s? tr? th?nh nh? v?y, n? kh?ng ?i th?c s? l? ?? l?m ?i?u n?y r?t t?t. N?i v? l? do t?i sao, ti?m pachinko ?? ???c th?c hi?n m?ng tay ?i?u ch?nh b?i c?c c?a h?ng. ti?m pachinko b?n l? m?t ?i?u ch?nh m?ng c?a ???ng ph? ???ng bi?n gi?i, c? v? nh? l? kh?ng c? ??u.

 

n?u ch?c ch?n m? m?ng tay xung quanh ??u, khi b?n ngh? li?u c? c?n b?n ngo?i bi?n gi?i, vv N?u b?n ?? th?t ch?t ?i?u ch?nh m?ng tay kho?ng k? t?n c?ng, ?? ???c ?i?u ch?nh, ch?ng h?n nh? c?o b?ng l?, m?c d? nhi?u b?t ??u xung quanh, gi?m thanh to?n s? nhanh h?n. Khi n?i ??n

 

t?t c? c?c thanh to?n, ch? ???c m? ch? ?inh trong v?ng l?n c?n c?a s? kh?i ??u, t?i ?i?u m? n? tr? n?n kh?ng ??. ?? th?c h?nh l? thuy?t bi?n gi?i n?y, ???c b? tr? khi ??i m?t v?i m?t h?i ??ng qu?n tr?, ch?ng ta nh?n v?o t?t c? c?c ?i?u ch?nh m?ng tay, l?m gi?m c?c qu? b?ng B?n c?n ph?i ch?n m?t c?i b?n nh?.

 

c?ng nhi?u c?ng t?t nh?ng ch? ??i t? l?u ra qu? b?ng, m? kh?ng l?m gi?m, n?u kh?ng ch?m hit l?n ti?p theo, nh?ng n?u b?n nh?n v?o t?ng c?a c?n c?n thanh to?n, tr? th?nh m?t ti?u c?c, v? l? thuy?t bi?n gi?i kh?ng c?n h?i l?ng.
, tuy nhi?n, l? c?a m?t pachinko ??a l? thuy?t bi?n gi?i n?y trong ??u t?i, ?? gi?nh chi?n th?ng T?i ngh? n? r?t hi?u qu?. Trong tr??ng h?p c?a pachinko l?, t?i th?i ?i?m h?i t? ?? x?c su?t hit l?n, ?? ki?m ti?n l? gi? tr? s? c?a v? ?ch v? kh?ng b?t nhi?u n?y trong ng?n y?n th?p nh?t.

 

?? h??ng d?n t?c ?? quay c?a n?, n?u ch?ng ta ch?n n?n t?ng n?y, h?n m?t c?ch m? qu?ng b?n T?i ngh? r?ng k?t qu? l? m?t t?t nh?t. ?? th?c h?nh l? thuy?t bi?n gi?i, ?? d?nh th?i gian, b?n c?n ph?i thu th?p c?c d? li?u c?ng ???c th?c hi?n trong kho?ng th?i gian d?i c?a th?i gian.

 

Tuy nhi?n, k? t? khi hit v? m?t l? thuy?t, n? c? th? l? c? gi? tr? m?t th?.