Ho?c c?c m? h?nh l?p ??t pachinko parlor th??ng l? Xintai, ho?c th??ng xuy?n s? d?ng b?ng

Ph?m vi c? n??c c? r?t nhi?u c?a m?t ti?m pachinko, nh?ng Xintai v? c?c c?a h?ng c?a h?ng v? b?ng ?? qua s? d?ng ? trung t?m l? trung t?m c?a, c? r?t nhi?u ti?m pachinko. C?c t?nh n?ng c?a c?c m?y m?i th??ng l? m?t ti?m pachinko, n?m ? v? tr? d? d?ng t??ng ??i kh?ch h?ng thu th?p ???c, b?n l?n l?n l? m?t th?c t? r?ng g?n c?nh tranh c?a h?ng r?t nhi?u. Xintai l?, b?i v? n? c? th? m?t m?t chi ph? r?t l?n, v? nh? b?n h?ng v? l?i nhu?n g?p kh?ng ph?i l? ?? m?t s? m?c ?? ???c b?o ??m, b?n tr? n?n kh? kh? kh?n. N?u b?n mu?n gi?i thi?u m?t

 

Xintai v?i s? l??ng l?n, l? Xintai v?i ng?y gi?i thi?u, c?ng c? nhi?u m? h?nh kh?c Xintai l? trong m?y ph?c h?i. ?i?m n?y l?, t?i b?t l?i c?a Xintai th??ng l? m?t ti?m pachinko. Xintai trong ph?ng kh?ch pachinko c?a trung t?m, n?u b?n mu?n ch?i kh?c h?n Xintai, t?i ngh? r?ng n? l? t?t h?n ?? ?i ch?i th?i gian m? sau m?t v?i ng?y k? t? s? ra ??i Xintai.

 

Nh?n chung, Xintai th??ng ?am m?, c?a h?ng cho ??u ???c gi?i thi?u trong khu v?c L?u ?! ?

 

V? c? b?n, n?u b?n mu?n ??ng g?p th?m gi?i thi?u Xintai trong khu v?c, n?u kh?ng c? kh? n?ng ?? ??t ch? t?i c?c c?a h?ng c?c Xintai, nhi?u c?a h?ng ngh? r?ng kh?ng c? nhu c?u ?? gi?i ph?ng b?n t?m thanh to?n. Tuy nhi?n, m?t th?i gian d?i trong c?c m? h?nh ph? bi?n, n?u b?n mu?n ph?t tri?n trong m? h?nh ch?nh-d?u hi?u c?a c?c c?a h?ng, b?n c? th? mu?n m?. Khu v?c n?y, t?y thu?c v?o ? t??ng v? qu?n l?.

 

v?, nh? c?c t?nh n?ng c?a n?n t?ng s? d?ng th??ng xuy?n l? m?t ti?m pachinko, n? ?t c?ng t?t v? g?n c?nh tranh c?a h?ng l? m?t c?a h?ng ? ngo?i ?, t?i ngh? r?ng ?? l? m?t c? s? kh?ch h?ng l?n l? m?t trung t?m th?ng th??ng. T?i ??t r?t nhi?u n?n t?ng ???c s? d?ng, pachinko parlor trong nh?ng c? s? kh?ch h?ng l? t??ng ??i l?p tu?i n?m trong xu th? cao. Xintai g?n ??y l? m?t lo?i chi?n ??u v? dao ??ng x?c ?? tr?, vv, ?? c? nhi?u m? h?nh ph?c t?p, s? ??n c? xu h??ng b? xa l?nh. N?u

 

m?t b?ng ???c s? d?ng, Xintai nh? v?y c?ng ?? ???c ch?p nh?n b?i c?c c? s? kh?ch h?ng ?? n? tr?nh, ?? l? kh? n?ng t?ng doanh thu. N?u ?i?u ?? x?y ra, ch?ng t?i kh?ng c? l? do g? ?? bu?c s? ra ??i c?a m?y m?i. ? v?ng ngo?i ? c?a ti?m pachinko, ??c bi?t l? kh?ng c? r?t nhi?u kh?ch h?ng c?a d?ng ch?y, ?? t?ng doanh thu, nhi?u kh? kh?n h?n so v?i ph?a tr??c c?a c?a h?ng ga. ?? l? ?i?m, s? d?ng kh?i, chi ph? Xintai c?ng r? h?n so v?i, kh?ng ph?i khi thu h?i c?c chi ph? c?ng l? m?t c?ch d? d?ng Cormorant c?ng s? l? m?t ?i?u. K? t?

 

Xintai ?? ??t r?t nhi?u, b?i v? s? ph?c h?i kh?ng ch? ??t n?ng Toka s? d?ng ch?n ??, kh?ng c? th?c t? l? d?ng ti?n s? kh?ng th? l? nghi?m tr?ng. T?t c? ???c x?c ??nh b?i v? tr? c?a h?ng pachinko v? c? s? kh?ch h?ng v? ch?nh s?ch c?a h?ng b?n h?ng c?a m?nh. Trong, nh?ng c?ng c? th? c? m?t ti?m pachinko c?a d?ng ti?n nghi?m tr?ng, pachinko nh? ti?m l?, t?i ngh? r?ng c?ng s?m c?ng x?c ??nh l? c? th? n?u b?n nh?n v?o c?c ?i?u ki?n thanh to?n v? ?i?u ch?nh m?ng tay.

 

b?ng c?ch ?c ch? c?c chi ph? ban ??u v?i m?t b?ng ???c s? d?ng, ch?ng h?n nh? c?a h?ng c?a ch? tr??ng gi?m thanh to?n ?? ch?nh quy, ch?nh s?ch qu?n l? s? t?t h?n n?u ngh? r?ng ch? c? s? l??ng Pachinkoya.

 

c?ng ??c bi?t l? trong th?i Trung C? ??ng trong Xintai, ti?m pachinko m? kh?ng t?o ra b?ng ??n s? ra ??i c?a ng?y ??u ti?n, t?i ngh? r?ng c?c ch? ?? ph?c h?i c? th? ngh? r?ng n? l? c?a h?ng m?nh m?. Nh?n tr?n trung b?nh, ???c gi?i thi?u trong ng?y ??u ti?n nh? Xintai ???c, c?a h?ng qu? nhi?u th?t ch?t m?ng tay cho Barker l? ?t h?n. c?a h?ng pachinko b?t k? lo?i ho?c ?i?u pachinko parlor l? ?? ?i v?i b?n, h?y th? ?? ki?m tra.