Chung giai ?o?n ph?c h?i c?a ti?m pachinko, t?nh n?ng nh?n xuy?n qua ???ng

※ c?ng ngo?i

 

pachinko parlor Vui l?ng tham kh?o nh? xu h??ng c?a to?n b? ng?nh c?ng nghi?p b?i v? n? l? m?t c?ng ty th??ng m?i ph?i c? l?i m?i ng?y. N?u ngh? nh? v?y, nh?ng n? l? b?n d?ch c?ng c? th? xem r?ng m?i giai ?o?n ph?c h?i ng?y, trong ??, m?t ng?y l? d? ?o?n l?i nhu?n l?n h?n b?nh th??ng, s? th?c s? c?a ng?y thu quy ??nh t?i c?c ti?m pachinko. Trong m?t ng?y thu nh? v?y, nh? v?y l? kh?ng ph?i l? m?t m?t m?t l?n, ch?ng ta h?y xem l?m th? n?o ?? x?c ??nh r?ng ? ch? s? ng?y ?? ???c kh?i ph?c.

 

c?ng ??n m?t ti?m pachinko ?? tham d? t?t c? m?i ng??i, t?i ngh? r?ng c? ch?c ch?n l? ng?y th?nh s? th?t. Pachinko parlor trong nh?ng ng?y thu, th?y c?a h?ng nhi?u r?ng kho?ng n?a sau c?a th?ng. ?i?u n?y s? thay ??i t?y theo th?i gian c?a c?c c?a h?ng c?a c?c s? ki?n v? Xintai thay th?. L?m th? n?o ?? x?c ??nh m?t v?i ng?y sau m?t th?i gian ph?c h?i nh? v?y, b?n v?n s? ?i?u ch?nh m?ng tay. ???ng bi?n gi?i

 

, ch?ng h?n nh? l?m gi?n ?o?n, nh?ng l? ??c tr?ng c?a giai ?o?n ph?c h?i ?i?u ch?nh m?ng tay n?ng, c? m?t ph?n m? t?i mu?n ti?p t?c t?m ki?m t?i kh?c. ?? l?, n?u thanh to?n ngay l?p t?c lo?i b?, l? hay kh?ng. Trong c?c ?i?u kho?n pachinko r?ng thanh to?n, ???c g?i l? TY. C?c c?t TY, n? th?c hi?n ?i?u ch?nh m?ng tay kh?c h?n l? s? kh?i ??u, v? Chirase b?ng, l? m?t c?ch ?? gi?m t? l? nh?p ?i?m b?t ??u v? nh?ng k? t?n c?ng.

 

Ngo?i ra, n?u Re Chirase b?ng, c?ng ?? tr? n?n t?i t? sau khi b?ng jackpot, t?i b?ng ra s? bi?n m?t ngay l?p t?c. Trong giai ?o?n ph?c h?i c?a ti?m pachinko, n? ?? tr? th?nh m?t b? r?t nhi?u ?i?u ch?nh m?ng tay nh? v?y. ?? ph?n bi?t gi?a c?c m?ng tay, nh?ng l? kh? kh? kh?n, Toka m? h?nh c? th? xoay nhi?u l?n, n?u quan ?i?m cho r?ng b?ng ???c ngay l?p t?c lo?i b?, b?n c? th? t?t h?n x?p x? N?u b?n ?? quen ch?i pachinko. K? t? khi b?n n?i r?ng c?c t?nh n?ng x?y ra trong ?i?u ch?nh m?ng tay c?a giai ?o?n ph?c h?i, h?y nh? t?t c? c?c ph??ng ti?n. Trong tr??ng h?p c?a

 

Hanemono, b?n ph?i ??c bi?t l? x? l? m?t m?t tr?n ?i?m nh? v?y. B?n c?nh ??, trong tr??ng h?p nh? m?y CR, v? v?y ?? c?ng l? m?t kh? n?ng r?ng vi?c ?i?u ch?nh trong c?ch Horukon, v? n? s? c?ng l? t?t ?? gi? ngay c? trong m?t g?c c?a ng??i ??ng ??u.

 

ng?y cu?i tu?n v? ng?y l?, pachinko c?a b?n c?ng ???c thu ho?ch nh? b?n ?? bi?t C?c c?a h?ng s? c? nhi?u. ?i?u n?y ??c bi?t, ch?ng h?n nh? c?c c?a h?ng ga v? c?a h?ng th?nh v??ng, b?n s? th??ng c? xu h??ng l?u tr? c?c kh?ch h?ng l? ngay c? c?c ng?y trong tu?n. Ch?ng h?n nh? c?c c?a h?ng ngo?i ?, trong c?a h?ng m? kh?ng ph?i l? d? ki?n ???? ch?y c?c ng?y trong tu?n, ??o ng??c ?? ??a ra m?t trong nh?ng ng?y th? B?y v? Ch? Nh?t, c? m?t trong hai c?ng c?a h?ng th?c hi?n c?ng vi?c kinh doanh, ch?ng h?n nh? thu th?p ???c.

 

V?, ?i?u ?? s? ???c c?p nh?t h?i ph?c trong b?t k? ti?m pachinko, c? m?t ng?y h?m ?? ?? ???c s?a. ?? l?, Xintai g?c t? trong nh?ng ng?y ngh? Tu?n l? v?ng v? m? l?i cho ??n khi ti?p theo v?a ???c c?i t?o c?ng c?, nh?ng cho ??n cu?i th?ng t? ng?y 25 c?a m?i th?ng qu?. Cho ??n khi v?o ng?y 25 c?a m?i th?ng l? li?n ti?p, k? t? g?o th?m ch? nh?n th?y v?i doanh thu l?i nhu?n g?p cao d? ki?n, n? s? lu?n lu?n ph?c h?i ? ph?a pachinko parlor.

 

B?n c?nh ??, nh?ng ng??i quan t?m tr?n c?c t?p ch?, vv c?ng Xintai, do ??, b?n ch?i t? ri?ng c?a b?n, b?n kh?ng c?n ph?i ??a ra. M?y m?c h?a ??n c?ng ph?i ???c thu th?p, n? s? ???c ph?c h?i kh?ng th? tr?nh kh?i tr? ch?i ??ng. Xintai ???c ho?c nh?n v?o ng?y ??u ti?n Xintai, n? l? c? m?t kh? n?ng m? nh?ng v?n ?? t?t nh?t ?? t?n c?ng t?i m?t th?i ?i?m khi b?nh t?nh m?t ch?t. V? c?i nh?n s?u s?c

 

pachinko parlor trong nh?ng ng?y thu, h?y c?n th?n kh?ng ?? ??u t? l?ng ph?. Tuy nhi?n, c? ho?c kh?ng ph?i l? ng?y b? s?u t?p, ch? c? ch?ng ta ?? th?y, b?i v? t?i kh?ng bi?t r?t nhi?u, s? ?i ra nhu c?u ?? ??t tuy?t ??i. ?? c? th? pha ch? v?i t?i thi?u l? ??u t?, c?c c?a h?ng c?a t?nh h?nh v? m?ng tay L? t??ng nh?t, ?? tr? th?nh ?? ???c nh?n th?y d? ch? m?t ch?t. V? v?y, b?n ch?i, et al., N? kh?ng c? c?n thi?t ph?i ??a ra. M?y m?c h?a ??n c?ng ph?i ???c thu th?p, n? s? ???c ph?c h?i kh?ng th? tr?nh kh?i tr? ch?i ??ng. Xintai ???c ho?c nh?n v?o ng?y ??u ti?n Xintai, n? l? c? m?t kh? n?ng m? nh?ng v?n ?? t?t nh?t ?? t?n c?ng t?i m?t th?i ?i?m khi b?nh t?nh m?t ch?t. V? c?i nh?n s?u s?c

 

pachinko parlor trong nh?ng ng?y thu, h?y c?n th?n kh?ng ?? ??u t? l?ng ph?. Tuy nhi?n, c? ho?c kh?ng ph?i l? ng?y b? s?u t?p, ch? c? ch?ng ta ?? th?y, b?i v? t?i kh?ng bi?t r?t nhi?u, s? ?i ra nhu c?u ?? ??t tuy?t ??i. ?? c? th? pha ch? v?i t?i thi?u l? ??u t?, c?c c?a h?ng c?a t?nh h?nh v? m?ng tay L? t??ng nh?t, ?? tr? th?nh ?? ???c nh?n th?y d? ch? m?t ch?t. V? v?y, b?n ch?i, et al., N? kh?ng c? c?n thi?t ph?i ??a ra. M?y m?c h?a ??n c?ng ph?i ???c thu th?p, n? s? ???c ph?c h?i kh?ng th? tr?nh kh?i tr? ch?i ??ng. Xintai ???c ho?c nh?n v?o ng?y ??u ti?n Xintai, n? l? c? m?t kh? n?ng m? nh?ng v?n ?? t?t nh?t ?? t?n c?ng t?i m?t th?i ?i?m khi b?nh t?nh m?t ch?t. V? c?i nh?n s?u s?c

 

pachinko parlor trong nh?ng ng?y thu, h?y c?n th?n kh?ng ?? ??u t? l?ng ph?. Tuy nhi?n, c? ho?c kh?ng ph?i l? ng?y b? s?u t?p, ch? c? ch?ng ta ?? th?y, b?i v? t?i kh?ng bi?t r?t nhi?u, s? ?i ra nhu c?u ?? ??t tuy?t ??i. ?? c? th? pha ch? v?i t?i thi?u l? ??u t?, c?c c?a h?ng c?a t?nh h?nh v? m?ng tay L? t??ng nh?t, ?? tr? th?nh ?? ???c nh?n th?y d? ch? m?t ch?t.