Th?ng tin thu th?p ???c ?? t?o ra m?t m?ng l??i c?c ??a ch? li?n l?c v?i kh?ch h?ng quen, Pachipuro trong ti?m pachinko

T?i ngh? r?ng c? nh?ng kh?ch h?ng th?y m?i khi b?n ?i ??n m?t ti?m pachinko. Nh?ng kh?ch h?ng ?i l?i m?i ng?y Shigeku ch?n h?n ng??i lao ??ng nh? v?y, ???c g?i l? nh?ng ng??i b?o tr? trong ng?nh c?ng nghi?p pachinko. V?, m?c d? t?i ngh? r?ng kh?ng ???c ??nh d?u b?ng d? nh?n bi?t, m?t s? ng??i g?i l? Pachipuro ?n trong pachinko.
Trong
pachinko parlor, kh?ch h?ng ???c coi l? c? b?n Pachipuro, bao l?u c? th? b? c?m, nh?ng c?ng kh? ?? n?i. Trong Pachipuro ?? ho?c l? cho d? ?? l? t?t nh?t ?? th?c hi?n m?t k?t n?i c? nh?n v?i ch?nh quy, nh?ng ng??i n?n l?m quen ??n m?c m? c? th? n?i chuy?n, t?i ngh? r?ng ?? l? t?t nhi?n thu?n l?i.

 

ch?nh quy bao g?m, nh?ng kh?ng c?n ph? thu?c v?o c?c s? ki?n v? giai ?o?n ph?c h?i, n? s? ?i ??n ti?m pachinko c?ng tr?n m?t c? s? h?ng ng?y. Pachinko l? y?u th?ch, t?t nhi?n, nh?ng ch?nh quy ch? y?u l? nh?ng ng??i th?ch mua s?m c?a ch?nh n?.

 

c?u h?i li?u ng??i ?? c? hi?u, nh?ng s? x?y ra trong m?t c?u chuy?n kh?c, b?i v? n? l? b?n d?ch ?i ??n ti?m pachinko gi?ng nhau m?i ng?y, ch?ng ta bi?t ??ng Ph?t ti?n phong tr?o c?ng t?t nh?t. V? d?, r?ng n?n t?ng n?y ???c, Toka ?? nghi?n nhi?u l?n ng?y h?m qua, ch?ng t?i ?? ??u t? nhi?u, n?i chuy?n nh? v?y khi t?i b??c ra m?t l?n n?a Sau khi quay ra nhi?u nhi?u l?n, b?n c? hay nghe nhi?u trong ph?ng ch?t.

 

B?ng ? t??ng ?? th?c hi?n k?t n?i c? nh?n v?i ch?nh quy, t? c?c d? li?u, b?n s? c? nh?ng th?ng tin ch?ng h?n nh? kh?ng th? ??c ???c m?t c?ch d? d?ng, n? c? th? ?? c? ???c m?t c?ch d? d?ng. Th?ng th??ng, ho?c c? c?ng vi?c, t?i ngh? r?ng c? ngay c? khi n? l? kh? kh?n ?? ?i ??n m?t ti?m pachinko m?i ng?y.

 

th?ng tin t? ch?nh quy, nh?ng b?n c?ng c? th? th?nh tho?ng nh?ng th? nh? t?t d? sao ?i n?a, v? v?y b?n hay t?i ?? m? t? nh?ng ng??i m?t c?i nh?n t?t ?? bi?t th?m th?ng tin, vui l?ng xem n?i. C? d?ng t?i ?a nh?ng l?i ?ch l? ?? c? ???c c?ng v?i ch?nh quy.
l? quan h? c? nh?n c?a
sau ?? Pachipuro, nh?ng t?i ngh? r?ng ??y l? trong th?c t? kh? th?c t? kh? kh?n. Tuy nhi?n, n?u t?i ?? c? th? l?m cho c?c k?t n?i c? nh?n v?i b?t k? c? h?i Pachipuro, t?i ngh? r?ng ?? l? kh?ng c? nghi ng? l? y?n t?m ngu?n th?ng tin v?i h?n ch?nh quy.
_x 000D_ Pachipuro l?, b?i v? h? ki?m s?ng t?i pachinko, ?? ???c m?t nghi?n c?u ??ng k?. M?i ph?ng trong s? th?ng s? k? thu?t v? hi?u su?t ho?c, ???ng bi?n gi?i, ch?ng h?n nh? khi n?o th? d?ng l?i ho?c khi t?n c?ng, n? ???c cho l? c? nhi?u th?ng tin cho m?i m? h?nh.

 

Tuy nhi?n, trong tr??ng h?p c?a Pachipuro, kh?ng gi?ng nh? b?nh th??ng, b?n xung quanh trong v?ng tr?n m?t pachinko parlor ngon ?? t?m ki?m chi?n th?ng. N? kh?ng c? ngh?a l? m?i ng?y ??n ti?m pachinko c?ng, nh?ng ng??i kh?ng ?i ch? ??n c?a h?ng pachinko t??ng t? nh?ng l? t?t nhi?n, c?ng c? nh?ng ng??i ?i ??n ti?m pachinko kh?c nhau, c?ng th? g?p ph?i c?ng ???c x?c ??nh r?ng

 

Pachipuro, t?i ngh? r?ng kh? kh?n . T?t nh?t c?a l?, t?i kh?ng bi?t Pachipuro, ?? l? tr? th?nh b?n b? v?i nh?ng ng??i lu?n c?ng ra. Khi t?i ?? c? g?ng ?? n?i chuy?n, n?u b?n ho?c Kuwashika' trong m?y c?a c?c th?ng tin, c? m?t kh? n?ng m? ???c cung c?p th?ng tin h?p l?.