Ki?m tra c?c t?nh n?ng th?i quen pachinko parlor [Rom s?ng Operations]

Hit l?, n? ng??i v?y gi?a hy v?ng v? s? h?i v? kh?ng nh?n l? t?t, t?i ngh? r?ng n? l? pachinko c?a ni?m vui th?c s?. Tuy nhi?n, khi c?c hit l?, ??i v?i m?t s? ?i?u m? truy?n Chang, khi b?n kh?ng ??nh kh?ng ph?i l? hit ? t?t c?, n? c? th? l? m?t s? ng??i ?? ngh? n? s? l? l? do t?i sao. Trong

 

, v? kh?ng ??nh hit, khi n?i v? ??a ?i?m v? c?ch ???c x?c ??nh, ?? t?ng ng??i m?t trong nh?ng m?y ch?i c? b?c, b?n c? m?t ph?n c?a ROM ???c c?i ??t. ROM v? l? jackpot x? s?, m?y c?a ch??ng tr?nh ho?c m?t ph?n ?? x?c nh?n c?c hit, b? t?c. ?? c? ph?i l? m?y ch?i c? b?c c?a tr?i tim. N?u

 

v? d? ?? n?i, pachinko jackpot x? s? gi?ng nh? m?t roulette, m?t v?ng quay xung quanh m?t roulette duy nh?t, c? g?ng t??ng t??ng r?ng m?i x?c nh?n n?u ??a v?o m?t jackpot. ?? l?, t?i ngh? r?ng d? hi?u ?? xem x?t ?? ???c th?c hi?n trong ROM. ROM th??ng xuy?n l?, kh? n?ng b?t m?t hit l?n s? l? x?c su?t hit l?n c?a m?y pachinko.

 

nh?ng g? ???c g?i l? ROM l?i l?, Uchikata nh? ?? ???c quy?t ??nh, l? ?? ???c tr? tr?n m?i d? d?ng, n?i r?ng ROM b?t h?p ph?p. Tuy nhi?n, trong h?u h?t c?c ti?m pachinko, v? v?y ch?ng t?i ho?t ??ng trong c?t ROM th??ng xuy?n m? ??n t? nh? s?n xu?t, nh?ng l?n n?y, t?i mu?n nh?n v?o ??c th?i quen ROM th?ng th??ng.

 

ROM b?nh th??ng, ch?ng ta s? chuy?n sang x?c su?t jackpot ???ng ph?. N?u m?t trong nh?ng kh? n?ng ph?t 340, nh?n ng?y, l?p l?i nh?ng ng?y b?n kh?ng nh?n, b?n ?i?u c?n c? g?ng t? g?n v?i x?c su?t. Trong v? d? n?y, n?u kh?ng c? m?t v?i ng?y m?i, b?i v? n? c? g?ng ?? di chuy?n ??n ???ng ph? x?c su?t, v? ra c?ng m?t l?c. ??y l? nh?ng g? ???c cho l? l?n s?ng c?a jackpot, ?? l? b?i v? ?? ??t ng?t thanh to?n l? hay ph?ng. V? ngo?i

 

, l?p ?i l?p l?i ho?c kh?ng ra, ?? l? v? kho?ng m?t th?ng, b?n ?ang n?i v?i h?i t? v? x?c su?t jackpot ???ng ph?. ?? ??c c?c s?ng c?a th?ng l?, l? ?? ??c th?i quen ROM th?ng th??ng. Ch?n m? h?nh ph?i lo l?ng, qua ti?m pachinko m?i ng?y, kh?ng ?i ra ng?y ???c ti?p n?i b?i nhi?u ng?y, ? m?c ?? n?o khi ch? ??i th?i ??, ho?c kho?ng th?i gian nh?ng g? l? c?ng ra, b?ng ?i ra, Ch?ng t?i s? c? m?t d? li?u nh? nhau.

 

n?, v? ti?p t?c m?t v?i th?ng, m?t l?n s?ng c?a b?ng, c?i g?i l? lu?t ph?p c?a b?n s? th?y. Trong th?i ?i?m t?t c?a s?ng, n?u ??u t?, n? c? ngh?a l? chi?n th?ng t? l? ph?n tr?m l? c? kh? n?ng t?ng. Trong pachinko, n? kh?ng c? m?t m?y chia c? b?n. Kh?i ??ng b?ng l? b?i v? kh?ng c? ngh?a l? b?n gi?nh chi?n th?ng 100%. Tuy nhi?n, trong m?t ti?m pachinko, ??a ra v?i t?c ?? gi? ??u v?o v? thanh to?n, c?c d? li?u m? m?y chia s? ?i ra nh? m?t gi? tr? s? ???c t? ??ng t?nh to?n m?i ng?y.

 

ng?y h?m nay, bao nhi?u ph?n tr?m b??c ra kh?i n?, n?u doanh nghi?p xong, t?i bi?t ngay l?p t?c. Trong ti?m pachinko

 

, c? ngh?a l? s?n s?ng l?m trong m?y, n? s? ???c gi?i thi?u ??n m?t m?c ?? nh?t ??nh th?c hi?n trong ??u t?i. Thay v?o ??, b?n ki?n nh?n v? c?ng kh?ng ??i h?i quy?n h?n c?a quan s?t, nh?ng n? th?m ch? kh?ng c? ngh?a l? c? m?t s? ??m b?o r?ng ch?c ch?n ra. B?t c? ?i?u g? m? kh?ng suy ngh?, h?n ti?p t?c m? qu?ng ra, t?i ngh? r?ng n? t?t h?n ?? tin t??ng v?o m?c ?? m? chi?n th?ng t? l? ph?n tr?m t?ng l?n. ROM l?, b?i v? n? ???c ch?a trong t?t c? c?c m?y b?ng pachinko, n?u b?n quan t?m, h?y c? g?ng th? th?ch.
khi nh?n xuy?n qua nh?ng th?i quen
Horukon, b?n s? c? th? ?? k?o chi?n th?ng v?i m?t x?c su?t cao ?? tr? th?nh c? th? ??c ngay c? nh?ng l?n s?ng ROM v?i nhau. N? th?c hi?n. B?t c? ?i?u g? m? kh?ng suy ngh?, h?n ti?p t?c m? qu?ng ra, t?i ngh? r?ng n? t?t h?n ?? tin t??ng v?o m?c ?? m? chi?n th?ng t? l? ph?n tr?m t?ng l?n. ROM l?, b?i v? n? ???c ch?a trong t?t c? c?c m?y b?ng pachinko, n?u b?n quan t?m, h?y c? g?ng th? th?ch.
khi nh?n xuy?n qua nh?ng th?i quen
Horukon, b?n s? c? th? ?? k?o chi?n th?ng v?i m?t x?c su?t cao ?? tr? th?nh c? th? ??c ngay c? nh?ng l?n s?ng ROM v?i nhau. N? th?c hi?n. B?t c? ?i?u g? m? kh?ng suy ngh?, h?n ti?p t?c m? qu?ng ra, t?i ngh? r?ng n? t?t h?n ?? tin t??ng v?o m?c ?? m? chi?n th?ng t? l? ph?n tr?m t?ng l?n. ROM l?, b?i v? n? ???c ch?a trong t?t c? c?c m?y b?ng pachinko, n?u b?n quan t?m, h?y c? g?ng th? th?ch.
khi nh?n xuy?n qua nh?ng th?i quen
Horukon, b?n s? c? th? ?? k?o chi?n th?ng v?i m?t x?c su?t cao ?? tr? th?nh c? th? ??c ngay c? nh?ng l?n s?ng ROM v?i nhau.