Pachinko parlor ??u t? v?o thi?t b? l?ng ph? r?t kh? ?? gi?m cho kh?ch h?ng

■ g? ?ang b?t ??u

 

sau khi t?t c? ti?m pachinko qu?n l?, v? gi?m trong b?ng ra kh?i b?n h?ng, l? l? do t?i sao l? quy?n l?i c?a c?ng ty tr? ?i c?c kho?n chi ph? kh?c nhau.

 

N?i c?ch kh?c, n?u qu? nhi?u vi?c s? d?ng chi ph?, b?n s? ???c c?t gi?m l? ti?n ?? ???c gi?m cho kh?ch h?ng t? ti?n b?n ???c. Nh?ng l?c nh? th?, hi?u su?t micro v? Illuminations, ?m nh?c v? nh?ng th? t??ng t?, v? v?y ch? ??o r?ng ?? d?y c? kh? n?ng, ch?ng ta kh?ng ?? b? l?a. Nh?p ch? ?? ch?nh

 

, nh?ng c? m?t ngu?n v?n ??u t? trong m?t trong c?c t?i kho?n cho m?t tr?ng l??ng l?n trong chi ph? c?a Pachinkoya. K? t? khi n? ?i ra m?t kh? n?ng m? b?n kh?ng th? gi?m trong thanh to?n cho kh?ch h?ng v? ??y l? qu? nhi?u ?? s? d?ng ti?n, nh?ng ch?ng ta n?n ki?m tra l? m?t trong nh?ng ch? s? n?y.

 

 

th?i gian g?n ??y, ch?ng t?i c? m?t s? l??ng ng?y c?ng t?ng c?a ti?m pachinko r?t s?nh ?i?u. B? ngo?i l?, t?t nhi?n, cho ??n khi ph?n Ph?t ti?n ?? trang tr? v? nh? v? sinh, ti?m pachinko kh?ng k?m m? ti?u ti?n. Ngo?i ra c?n c? c?c c?a h?ng c?ng ?ang b? m?c k?t v?i c?c t?a nh? kh?c. V? d?, ??ng ph?c nh?n vi?n, ?p ph?ch, vv C? r?t nhi?u gh? c? th? ?i?u ch?nh l?n xu?ng v? chi?u cao. T? g?c nh?n c?a

 

b?n pachinko parlor, n?u c? ngay c? khi d?ch v? cho kh?ch h?ng v? m?c ??ch, ch?ng h?n nh? nh? ?? b?o m?t xu?t hi?n c?a c?c kh?ch h?ng n?, b?n c? th? c? m?t ngu?n v?n ??u t? ?? thu h?t kh?ch h?ng m?c ti?u. M?t k?t qu? c?a s? ??u t?, n?u l?n ?ang ch?y, b?i v? n? l? b?n d?ch m? c?ng l?n b?n h?ng l?, v?n ??u t? c? th? ???c cho l? th?nh c?ng r?c r?.

 

Sau ??, n?u b?n ?i l?n, b?i v? n? l? b?n d?ch ??y ?? gi?m c? th? ???c trong thanh to?n cho kh?ch h?ng, s? l? m?t th?c t? r?ng pachinko parlor ?? l?i m?t s?ch s?, s? kh?ng c? ?? n?i c?. ???c trong m?t s? ti?n nh?t ??nh c?a ??u t? v?n, ti?m pachinko b?ng m? ngo?i kia ?ang ch?y l? ? m?c trung b?nh, kh?ng c? v?n ?? trong ti?m pachinko, m? c? th? l?m gi?m l?i nhu?n.
Nh?ng v?n ?? tr??ng h?p cho, trong khi kh?ng qu? nhi?u chi ph? trong ??u t? v?n, l? m?t ti?m pachinko r?ng ho?t ??ng kh?ng c?n m? r?ng b?n h?ng kh?ng m? r?ng. Trong tr??ng h?p c?a m?t ti?m pachinko nh? v?y, s? l??ng t??ng ?ng v?i v?n ??u t?, s? tr? th?nh m?t ph?c h?i th?m l? c?n thi?t ho?c N? ???c. K? t? khi thu h?i chi ph? l? m?t b?n d?ch kh? kh?n, trong m?t t?nh hu?ng nh? v?y, ch?ng t?i kh?ng c? l? do m? c? th? Nante gi?m cho kh?ch h?ng.

 

c?ng l? m?t xinh ??p, ch?ng h?n nh? xu?t hi?n, ti?m pachinko v? c?m nh?n ???c s? kh?ng ??ng ??u c?c trong thanh to?n, n?u ho?t ??ng l? c?a m?t ti?m pachinko ?? l? kh?ng ?n ??nh, h?y nh?n nh? r?ng ?? c?ng l? m?t kh? n?ng gi?m l? kh? kh?n. Ngo?i ra, t?a nh? c?ng ki?t s?c, th?m ch? l? b?n c?a h?ng trang tr? v? nh? v? sinh, c? nhi?u ki?u c? pachinko parlor. Trong tr??ng h?p l?n ??n m?t ti?m pachinko c?ng nh? nh?ng ng??i ?ang r?t c?n m?t ch?t can ??m nh?p, b?n c? xu h??ng pachinko parlor trong nh?ng l?u ??i trong nhi?u tr??ng h?p. M? kh?ng c?n ??n

 

xu?t hi?n, vv pachinko mua s?m tr? ch?i m? trong thanh to?n, n? c? th? kh?ng c? ???c v?n ??u t? t?i thi?u. H?n ti?m pachinko s?ch, ho?c thanh to?n c?ng t?t, t?i ngh? r?ng trong nhi?u tr??ng h?p m? bi?n t?t. c?a h?ng pachinko nh? kh?ng ti?u ti?n c?ng l?n trong ??u t? v?n, n? c? th? c?ng ?? th?t ch?t thanh to?n m? kh?ng c?n b?t k? ?i?u ch?nh m?ng tay.

 

N?i t?m l?i, bao nhi?u ?? l? thanh to?n, bao nhi?u ?i?u ch?nh m?ng tay l? t?t, v? nh?n v?o ho?t ??ng c?a t?nh h?nh, ba, b?n c? th? ?o?n gi?m l? c? th? n?u t?nh h?nh t??ng x?ng v?i ??u t? v?n . V? nh? v?y xinh ??p l? g? v? nh?p nh?a xu?t hi?n, kh?ng r?i ra l? m?t th?c t? r?ng nh? v?y kh?ng c? m?i quan h?.

 

mu?n v?n ??u t? ?? xem h?u h?t l? ph?n m? c? hay kh?ng s?a ch?a nh?ng h?ng. Vv m? ???c chia toilet Toka b? ph? v? m?y l?nh, d??ng nh? kh?ng th? s?a ch?a m?t b? ph?n ??ng ch? ? c?a b?n, kh?ng ph?i l? c? m?t l? do ?? c? th? gi?m Nante. Nh? nh?ng g? c?n l?i b? h?ng c?a n?i n?y th??ng l? m?t ti?m pachinko, t?i ngh? r?ng kh?ng c? thanh to?n.

 

T?i ngh? r?ng n?u ch?ng ta c? th? trong nh?ng c?u chuy?n n?y t?t nhi?n l? m?t t?i li?u tham kh?o, nh?ng ??ng tin c?y nh?t c? th? l? ?i?u tr?ng d? li?u m?t c?ch kh?ch quan m? kh?ng b? l?a b?i nh? c?a h?ng trang tr?. Vi?c x?y d?ng c?ng t? t?i, c?n g?i l? b?n c?a h?ng trang tr? v? nh? v? sinh, c? nhi?u ki?u c? pachinko parlor. Trong tr??ng h?p l?n ??n m?t ti?m pachinko c?ng nh? nh?ng ng??i ?ang r?t c?n m?t ch?t can ??m nh?p, b?n c? xu h??ng pachinko parlor trong nh?ng l?u ??i trong nhi?u tr??ng h?p. M? kh?ng c?n ??n

 

xu?t hi?n, vv pachinko mua s?m tr? ch?i m? trong thanh to?n, n? c? th? kh?ng c? ???c v?n ??u t? t?i thi?u. H?n ti?m pachinko s?ch, ho?c thanh to?n c?ng t?t, t?i ngh? r?ng trong nhi?u tr??ng h?p m? bi?n t?t. c?a h?ng pachinko nh? kh?ng ti?u ti?n c?ng l?n trong ??u t? v?n, n? c? th? c?ng ?? th?t ch?t thanh to?n m? kh?ng c?n b?t k? ?i?u ch?nh m?ng tay.

 

N?i t?m l?i, bao nhi?u ?? l? thanh to?n, bao nhi?u ?i?u ch?nh m?ng tay l? t?t, v? nh?n v?o ho?t ??ng c?a t?nh h?nh, ba, b?n c? th? ?o?n gi?m l? c? th? n?u t?nh h?nh t??ng x?ng v?i ??u t? v?n . V? nh? v?y xinh ??p l? g? v? nh?p nh?a xu?t hi?n, kh?ng r?i ra l? m?t th?c t? r?ng nh? v?y kh?ng c? m?i quan h?.

 

mu?n v?n ??u t? ?? xem h?u h?t l? ph?n m? c? hay kh?ng s?a ch?a nh?ng h?ng. Vv m? ???c chia toilet Toka b? ph? v? m?y l?nh, d??ng nh? kh?ng th? s?a ch?a m?t b? ph?n ??ng ch? ? c?a b?n, kh?ng ph?i l? c? m?t l? do ?? c? th? gi?m Nante. Nh? nh?ng g? c?n l?i b? h?ng c?a n?i n?y th??ng l? m?t ti?m pachinko, t?i ngh? r?ng kh?ng c? thanh to?n.

 

T?i ngh? r?ng n?u ch?ng ta c? th? trong nh?ng c?u chuy?n n?y t?t nhi?n l? m?t t?i li?u tham kh?o, nh?ng ??ng tin c?y nh?t c? th? l? ?i?u tr?ng d? li?u m?t c?ch kh?ch quan m? kh?ng b? l?a b?i nh? c?a h?ng trang tr?. Vi?c x?y d?ng c?ng t? t?i, c?n g?i l? b?n c?a h?ng trang tr? v? nh? v? sinh, c? nhi?u ki?u c? pachinko parlor. Trong tr??ng h?p l?n ??n m?t ti?m pachinko c?ng nh? nh?ng ng??i ?ang r?t c?n m?t ch?t can ??m nh?p, b?n c? xu h??ng pachinko parlor trong nh?ng l?u ??i trong nhi?u tr??ng h?p. M? kh?ng c?n ??n

 

xu?t hi?n, vv pachinko mua s?m tr? ch?i m? trong thanh to?n, n? c? th? kh?ng c? ???c v?n ??u t? t?i thi?u. H?n ti?m pachinko s?ch, ho?c thanh to?n c?ng t?t, t?i ngh? r?ng trong nhi?u tr??ng h?p m? bi?n t?t. c?a h?ng pachinko nh? kh?ng ti?u ti?n c?ng l?n trong ??u t? v?n, n? c? th? c?ng ?? th?t ch?t thanh to?n m? kh?ng c?n b?t k? ?i?u ch?nh m?ng tay.

 

N?i t?m l?i, bao nhi?u ?? l? thanh to?n, bao nhi?u ?i?u ch?nh m?ng tay l? t?t, v? nh?n v?o ho?t ??ng c?a t?nh h?nh, ba, b?n c? th? ?o?n gi?m l? c? th? n?u t?nh h?nh t??ng x?ng v?i ??u t? v?n . V? nh? v?y xinh ??p l? g? v? nh?p nh?a xu?t hi?n, kh?ng r?i ra l? m?t th?c t? r?ng nh? v?y kh?ng c? m?i quan h?.

 

mu?n v?n ??u t? ?? xem h?u h?t l? ph?n m? c? hay kh?ng s?a ch?a nh?ng h?ng. Vv m? ???c chia toilet Toka b? ph? v? m?y l?nh, d??ng nh? kh?ng th? s?a ch?a m?t b? ph?n ??ng ch? ? c?a b?n, kh?ng ph?i l? c? m?t l? do ?? c? th? gi?m Nante. Nh? nh?ng g? c?n l?i b? h?ng c?a n?i n?y th??ng l? m?t ti?m pachinko, t?i ngh? r?ng kh?ng c? thanh to?n.

 

T?i ngh? r?ng n?u ch?ng ta c? th? trong nh?ng c?u chuy?n n?y t?t nhi?n l? m?t t?i li?u tham kh?o, nh?ng ??ng tin c?y nh?t c? th? l? ?i?u tr?ng d? li?u m?t c?ch kh?ch quan m? kh?ng b? l?a b?i nh? c?a h?ng trang tr?. Re ch? c? m?t ?i?u ch?nh m?ng tay l? t?t, v? nh?n v?o ho?t ??ng c?a t?nh h?nh, ba n?y, b?n c? th? ?o?n r?ng vi?c gi?m n?u t?nh h?nh t??ng x?ng v?i v?n ??u t? ???c th?c hi?n. V? nh? v?y xinh ??p l? g? v? nh?p nh?a xu?t hi?n, kh?ng r?i ra l? m?t th?c t? r?ng nh? v?y kh?ng c? m?i quan h?.

 

mu?n v?n ??u t? ?? xem h?u h?t l? ph?n m? c? hay kh?ng s?a ch?a nh?ng h?ng. Vv m? ???c chia toilet Toka b? ph? v? m?y l?nh, d??ng nh? kh?ng th? s?a ch?a m?t b? ph?n ??ng ch? ? c?a b?n, kh?ng ph?i l? c? m?t l? do ?? c? th? gi?m Nante. Nh? nh?ng g? c?n l?i b? h?ng c?a n?i n?y th??ng l? m?t ti?m pachinko, t?i ngh? r?ng kh?ng c? thanh to?n.

 

T?i ngh? r?ng n?u ch?ng ta c? th? trong nh?ng c?u chuy?n n?y t?t nhi?n l? m?t t?i li?u tham kh?o, nh?ng ??ng tin c?y nh?t c? th? l? ?i?u tr?ng d? li?u m?t c?ch kh?ch quan m? kh?ng b? l?a b?i nh? c?a h?ng trang tr?. Re ch? c? m?t ?i?u ch?nh m?ng tay l? t?t, v? nh?n v?o ho?t ??ng c?a t?nh h?nh, ba n?y, b?n c? th? ?o?n r?ng vi?c gi?m n?u t?nh h?nh t??ng x?ng v?i v?n ??u t? ???c th?c hi?n. V? nh? v?y xinh ??p l? g? v? nh?p nh?a xu?t hi?n, kh?ng r?i ra l? m?t th?c t? r?ng nh? v?y kh?ng c? m?i quan h?.

 

mu?n v?n ??u t? ?? xem h?u h?t l? ph?n m? c? hay kh?ng s?a ch?a nh?ng h?ng. Vv m? ???c chia toilet Toka b? ph? v? m?y l?nh, d??ng nh? kh?ng th? s?a ch?a m?t b? ph?n ??ng ch? ? c?a b?n, kh?ng ph?i l? c? m?t l? do ?? c? th? gi?m Nante. Nh? nh?ng g? c?n l?i b? h?ng c?a n?i n?y th??ng l? m?t ti?m pachinko, t?i ngh? r?ng kh?ng c? thanh to?n.

 

T?i ngh? r?ng n?u ch?ng ta c? th? trong nh?ng c?u chuy?n n?y t?t nhi?n l? m?t t?i li?u tham kh?o, nh?ng ??ng tin c?y nh?t c? th? l? ?i?u tr?ng d? li?u m?t c?ch kh?ch quan m? kh?ng b? l?a b?i nh? c?a h?ng trang tr?.