?u ?i?m v? nh??c ?i?m, m? nh?m m?c ??ch Xintai trong ti?m pachinko

Trong ti?m pachinko, vv trong ph?a tr??c nh? ga, b?n c?ng c? th? ch?i gi?i thi?u ph?t h?nh ngay sau khi Xintai. Trong, nh?ng ?u ?i?m v? nh??c ?i?m nh?m m?t Xintai nh? v?y, ch?ng ta s? nh?n v?o nh?ng g? m?t ph?n c?a. Tr??c h?t, ?? l? m?t l?i ?ch, m?t v?i ng?y k? t? khi gi?i thi?u Xintai, l? n? l? cao c? xu h??ng m?ng tay-Horukon bao g?m b? ng?t ng?o trong v?ng l?n c?n c?a ??u. M?c d?

 

Xintai, ch?ng t?i ?? gi?i thi?u c?ng trong c?a h?ng l?ng gi?ng c?ng m?t m? h?nh c?ng m?t l?c. Xintai l?, t?t nhi?n b?i v? khi s?n ph?m theo m?a ??, nh?ng ng??i mu?n ??nh b?i th??ng l?. Tuy nhi?n, g?n to've b? t??c ?o?t c?a kh?ch h?ng nh? v?y, ch?ng t?i kh?ng c? b?t k? ? ngh?a ?? gi?i thi?u nhi?u r?c r?i. Sau ??, ?? l?m d?u m?t v?i ng?y k? t? ng?y ??u ti?n, t?i th??ng ti?m pachinko sao cho t?c ?? quay l? ki?m ???c.

 

l? ngo?i l?, n?u b?n kh?ng th? ??nh b?i ch? t?i c?c c?a h?ng trong top gi?i thi?u khu v?c, c? th? c? m?t c?i ??t kh?i ph?c v? b?n c?ng gi? m?i ng??i t? t?p.

 

Tuy nhi?n, n?u v?n l? xu h??ng c? b?n cho c?c tr? ch?i trong Xintai, ?ang gi?i thi?u ba ng?y c? r?t nhi?u m? nh?m m?t.
l?
v? nh??c ?i?m, nh?ng Xintai l? m?t ?i?m r?ng r?t kh? ?? tr? th?nh m?t b?ng mi?n ph?, l? c? kh? n?ng b? thu h?i t? kho?ng 3 ng?y sau ??. ??u ti?n Xintai, ???c gi?i thi?u trong ng?y ??u ti?n c?ng l? m?t x? s?, t? ng?y th? hai, c?ng c? th??ng xuy?n ?? tr? th?nh m?t b?ng ??y ?? t? bu?i s?ng. B?n c?nh ??, trong tr??ng h?p c?a m? h?nh ph? bi?n nh? v?y, lu?n lu?n ho?c m?t s? ng??i d?n ch? ??i mi?n ph?, n?u c? m?t thanh to?n, n? ?i?u g? s? tr? n?n ?t c? kh? n?ng l? m?t b?ng mi?n ph?. N?u

 

ch?c ch?n hit, l? b?n kh?ng ch? ?i trong m?t bu?i s?ng.

 

v? n? l? m?t s? ?i?u ch?nh m?ng tay v? thi?t l?p Horukon, Xintai theo th? t? Barker, v? tr? ba ng?y t? s? ra ??i ng?y ??u ti?n, nh?ng ch?ng t?i m? h?n m?t s? ?i?u ch?nh b?nh th??ng, t? ng?y 4 v? tr?, nh? v?y s? v?o ch? ?? ph?c h?i , b?n c? m?t ?t kh?t khe h?n.

 

??y l? m?t Xintai trong nh?ng l?i ?ch v? b?t l?i c?a m?t trung b?nh c?a m?t ti?m pachinko, trong ph?ng kh?ch pachinko kh?ng khi?p, th?t ch?t t? Xintai gi?i thi?u ng?y ??u ti?n, ?? c?ng l? m?t c?a h?ng m? ??n v?i b? s?u t?p. C?a Xintai l? nh? v?y m?t ti?m pachinko, trung th?c L?i ?ch T?i ngh? r?ng c? r?t ?t.

 

Ph?t bi?u b?ng v? l?c, l? v? th?c t? l? cu?c ??nh c?ng c?a c?c m? h?nh m?i nh?t. Trong vi?c thu h?i t? ng?y ??u ti?n, nh?ng l?i ?ch c?a Xintai s? bi?n m?t t?t c?. N?u m?c ??ch c?a

 

Xintai, h?y ?? ??nh b?i s? ra ??i ng?y ??u ti?n v?i th?nh t?ch, sau ?? hai ng?y n?u b?n l? m?t ?i?u ch?nh m?ng tay v? thi?t l?p Horukon, t?i ngh? r?ng n? s? l? ch?a ?? m?t t?i m?t c?ch t?p trung.

 

m? h?nh m?i nh?t, nh?ng b?n s? mu?n nh?n th?m ch? nhi?u h?n n?u m? h?nh ph? bi?n, n?u d?nh ?? gi?nh chi?n th?ng, Xintai t?i ngh? kh? c? th? ??o ng??c. Nh?n v?o xu h??ng Xintai t?i th?i ?i?m gi?i thi?u

 

c?ng ?i ti?m pachinko, ho?c l?i ?ch nhi?u c?a h?ng c?a trong Xintai, ho?c c? g?ng ?? ??t t? X?c ??nh xem nh?ng nh??c ?i?m th??ng mua s?m t?.