Th?ng gi?a gi?a pachinko parlor trong nh?ng t?nh n?ng (giai ?o?n ph?c h?i ho?c m? cu?c s?ng)

※ k?o d?i nh? m?t xu h??ng cho to?n b? ng?nh c?ng nghi?p nh?ng ng??i

 

pachinko y?u th?ch Vui l?ng tham kh?o l?, c? th? c? c?ng nh?ng ng??i b?n bi?t, ?? c?nh tranh trong m?t ti?m pachinko l? v?o gi?a th?ng ???c khuy?n kh?ch nh?t . Trong ti?m pachinko, nh?ng b?n c? th? kh?ng ph?i l? ?i?u m? c?c s? ki?n hi?n t?i, n?u so s?nh v?i s? ki?n n?y, c?n c? nhi?u c?a h?ng m? v?n ?? m? m?t thanh to?n l?n, ch?ng h?n nh? s? ki?n d?u. Trong

 

, n? s? l? l? do t?i sao th?i gian ?? ra thanh to?n nh? v?y, khi n?i v? vi?c c? n?n ??a v?o gi?a, tham gia v?o nhi?u k? ho?ch kinh doanh. k? ho?ch kinh doanh trong m?t ti?m pachinko, trong nh?ng ?i?u ch?nh m?ng tay b?nh th??ng v? c?c thi?t l?p trong th?ng ??u ti?n, sau ?? ch?ng t?i s? b?t ??u. T?i th?i ?i?m n?y, th?m ch? ra ? gi?a m?t ch?t, n? gi? c?c kho?n ti?t ki?m ??n m?c m? c? th? b? ??p th?m h?t.

 

n?u, th?m ch? l? qu? ra th?m h?t, c?ng ?i ra ?? th?i gian ?? l?y l?i trong n?a th? hai n?u gi?a. V? v?y, khi ph?a pachinko parlor, tr? ch?i, ch?ng h?n nh? ph?t h?nh m?t thanh to?n l?n l? b?nh r?ng ?? l? kinh doanh t?t nh?t l? d? d?ng ?? ???c ? gi?a. Trong, l? nh?ng g? n?i ??n m?c ?? th?c t? c?a doanh nghi?p, nh?ng n? c?ng l? kh?i ??u c?a th?ng t?y thu?c v?o c?c ph?n, n?u ??t ???c c?c m?c ti?u trong th?ng ??u ti?n, b?n ??t ra lu?n. K? t? ng?y

 

ch? v? n? kh?ng ph?i l? to?n b? b?ng ??n v?n ?? ?i?u ch?nh nh? v?y, r?ng ?i?m n?o ?? trong t?m tr?, c? g?ng quan s?t t?t h?n vi?c ?i?u ch?nh. ?i?u ch?nh Nail t?i th?i ?i?m s? ki?n n?y, th??ng c?a vi?c ?i?u ch?nh s? d?a. Gi? s? b?n l? ?? thi?t l?p ?? 12,5 mm m?ng tay b?nh th??ng l?c b?t ??u. Trong c?c c?a h?ng nh? v?y, n?u c? s?n s?ng t? b?, l?n ??n kho?ng 13 mm s? ??n m?. Ph?t bi?u

 

t?c ?? quay, t?c ?? quay c?a m?t ph?t, 0. C?c thay ??i m?t l?n t? 5 l?n. Mere l? m?t s? kh?c bi?t, nh?ng n?u kh?ng ph?i t? quay, m?i l? b?i v? kh?ng ph?i l? kh?ng ?i, t?i s? thay ??i r?t nhi?u Nh?n v?o t?ng m?c ??u t? ti?n. ??ng ngo?i n?y nh? ???ng bi?n gi?i c?ng c?, ?? ?i ra l? t?i c? ngh?a l? v?o gi?a th?ng n?y. Sau ??, gi?a trong th? gi?i tr??c ti?n l??ng c?a b?n, l? th?i gian t?i c?ng ra r?t nhi?u nh?ng ng??i ngh? r?ng mu?n gi?nh chi?n th?ng. N?u c?a h?ng b?n ?ang s? d?ng m?t t?p h?p c?c

 

Horukon, t?t nhi?n, n? c? th? tr? th?nh b? ng?t ng?o c?a Horukon.
C?c
pachinko parlor trong nh?ng k? ho?ch kinh doanh, c?ng ?? tham gia ho?n c?nh ng?c l?n c?a t?t c? m?i ng??i nh? v?y. V? nh? v?y, h?u h?t c?c m?t m?c ti?u gi?a l? n?i b?n mu?n c?ng ph?i nh? r?ng n? kh?ng ch? l? m?t s? ki?n. V?o ng?y c?a s? ki?n l? c?a m?t kh?a h?c nh?m m?c ??ch ??i m?t, nh?ng ??c bi?t l? trong tr??ng h?p n?u s? ki?n n?y l? m?t ng??i si?ng n?ng, sau ??, m?t v?i ng?y l? m?t m?c ti?u ph?.

 

L? do r?t ??n gi?n, ?? mu?n ??t v?i h?nh ?nh ?? ?? ?i ra cho kh?ch h?ng v? ph?a n?a sau c?a th?ng, b?i v? c? m?t nhu c?u ???c ra kh?i ??y. Zendai ngay c? khi n? l? kh?ng th?, ch?ng h?n nh? m? h?nh billboard, b?n m?ng tay v? thi?t l?p ???c trong nhi?u tr??ng h?p m?t v?i ng?y tr? ho?n. Trong tr??ng h?p c?a ng?y h?m sau, vv, v? m? h?nh ph? bi?n nh? v?y, m? h?nh ?ang g?y s?c ?p Do kh? n?ng cao ??, t?i n?i r?ng m?t d? hi?u m?t m?c ti?u t?t nh?t.

 

trong ti?m pachinko ?? s? t?nh c? ch?i, c?ch n?y ch?ng ta l? m?t doanh nghi?p xem x?t d?ng ch?y c?a m?t th?ng. Chi?n ??u m?t c?ch kh?n ngoan ? ?? l?i th? c?a th?c t?, r?ng ?i?u quan tr?ng l? ch?ng ta n?ng cao kh? n?ng chi?n th?ng. ?? l? h?nh ?nh ?? mu?n ??t v?i, b?i v? c? m?t nhu c?u ???c ra kh?i ??y. Zendai ngay c? khi n? l? kh?ng th?, ch?ng h?n nh? m? h?nh billboard, b?n m?ng tay v? thi?t l?p ???c trong nhi?u tr??ng h?p m?t v?i ng?y tr? ho?n. Trong tr??ng h?p c?a ng?y h?m sau, vv, v? m? h?nh ph? bi?n nh? v?y, m? h?nh ?ang g?y s?c ?p Do kh? n?ng cao ??, t?i n?i r?ng m?t d? hi?u m?t m?c ti?u t?t nh?t.

 

trong ti?m pachinko ?? s? t?nh c? ch?i, c?ch n?y ch?ng ta l? m?t doanh nghi?p xem x?t d?ng ch?y c?a m?t th?ng. Chi?n ??u m?t c?ch kh?n ngoan ? ?? l?i th? c?a th?c t?, r?ng ?i?u quan tr?ng l? ch?ng ta n?ng cao kh? n?ng chi?n th?ng. ?? l? h?nh ?nh ?? mu?n ??t v?i, b?i v? c? m?t nhu c?u ???c ra kh?i ??y. Zendai ngay c? khi n? l? kh?ng th?, ch?ng h?n nh? m? h?nh billboard, b?n m?ng tay v? thi?t l?p ???c trong nhi?u tr??ng h?p m?t v?i ng?y tr? ho?n. Trong tr??ng h?p c?a ng?y h?m sau, vv, v? m? h?nh ph? bi?n nh? v?y, m? h?nh ?ang g?y s?c ?p Do kh? n?ng cao ??, t?i n?i r?ng m?t d? hi?u m?t m?c ti?u t?t nh?t.

 

trong ti?m pachinko ?? s? t?nh c? ch?i, c?ch n?y ch?ng ta l? m?t doanh nghi?p xem x?t d?ng ch?y c?a m?t th?ng. Chi?n ??u m?t c?ch kh?n ngoan ? ?? l?i th? c?a th?c t?, r?ng ?i?u quan tr?ng l? ch?ng ta n?ng cao kh? n?ng chi?n th?ng.