??i v?i m?t l? thuy?t x?c su?t ho?n to?n pachinko

B?n ?ang c?, l?m th? n?o h? x?c nh?n c?c hit l?n trong pachinko b?n trong, t?i ngh? r?ng h?u h?t nh?ng ng??i ?ang t?n c?ng m? kh?ng c?n suy ngh? qu? nhi?u. m?y pachinko, sau ?? ???c c?i ??t trong m?t ti?m pachinko l?, t?t c? ch?ng ta ?ang x? s? jackpot trong ph??ng ph?p x? s? t??ng t?.

 

n?y, h? tr? n?n ph? thu?c v?o c?c s? ki?n trong ng?nh c?ng nghi?p, m?y pachinko m? kh?ng b?o v? n?, th?ng qua vi?c c??ng ch? th?ng qua h?p t?c l? m?t t? ch?c ki?m tra t?t c? c?c m?y pachinko, n? s? kh?ng th? ?? b?n. V? c?ch x? s? quy?t t?m c?a m?nh, khi n?i v? nh?ng ?i?u, b?n ph??ng ph?p x? s? c?a ph??ng ph?p x?c su?t ??y ??. C?c

 

v? m?t to?n h?c, ???c cho l? th? ??c l?p. ??i v?i x? s? jackpot trong

 

pachinko, c? m?t quy ??c ?? l? x? s? ho?n to?n ng?u nhi?n. Trong m?t h? th?ng t? l? kh? n?ng ho?n th?nh ng?u nhi?n ho?n ch?nh, lo?i ch??ng tr?nh x? s? ?? l? gi?i thi?u v?n t?t.

 

v? ph??ng ph?p n?y kh? n?ng ho?n th?nh, m?t l?n m?t l?n x? s? kh?ng ph? thu?c v?o, l? ph??ng ph?p x? s? m? kh?ng b? ?nh h??ng b?i c?c k?t qu? trong qu? kh? v? nh?ng th? t??ng t?. ?? l? kh? kh?n ?? hi?u m?t ch?t, nh?ng, v? d?, c? m?t qu? c?u m?u ?? v? m?u xanh v? tr?ng.

 

b?t ??u cho ??n khi b?ng ?i v?o, ba qu? b?ng x? s? l? xung quanh trong t?ng ch?t m?t roulette. N?u m?u ?? l? ?? l? b?ng c?a c?c hit, th?i ?i?m m? quay h?nh ?nh ch?a c?c qu? b?ng pachinko ?? b?t ??u, d?ng roulette, n? tr? th?nh m?t hit l?n x?c ??nh xem c? ?? b?ng trong l?nh v?c c?a m?i.

 

V? n?u b?ng tr?ng l? ? ??y, nh?ng b?n s? ???ng nhi?n b? l? n?u ??t trong hit c?t c?a roulette, x?c su?t ??y ??, v? n? kh?ng b? ?nh h??ng b?i c?c k?t qu? trong qu? kh?, tr? v? Matamoto, x? s? ki?n ??thi?t trong c?ng ?i?u ki?n m?i l?n t? ??u n? ???c th?c hi?n.

 

trong m?t ho?n to?n ng?u nhi?n, tr? th?nh m?t lo?i ?i?u l? m?t x? s? ??c l?p m?t l?n m?t l?n, ??y l? nh?ng g? m? x?c su?t ??y ??. V? v?y, m?t khi b?n n?i v? m?t l? thuy?t, 1000 l?n Hama s?p l? 2000 l?n Hama s?p, nh?ng s? kh?ng ph?i xoay m?t l?n, v? ?i?u ki?n l? nh? nhau, s? ch? l? m?t th?c t? r?ng may m?n.

 

Tuy nhi?n m?y, n? N? c? g?ng ?? h?i t? v? x?c su?t jackpot t??ng ?ng. Do ??, m?y n?u b?n l?m theo s? m?t m?t l? c? g?ng ?? Ph?c V? tr?ng. ?? l? ?i?u m? ???c cho l? l?n s?ng c?a jackpot, m? ???c cho l? t?t trong c?c ???ng ph?.

 

t??ng lai ?? d? ?o?n, b?i v? k?o jackpot, nh?ng b?n nh?n ph??ng ph?p ch?p t?t, ??y l? v?n ??. Nh?n v?o k?t qu? c?a qu? kh? c?a jackpot, s? c? th? th?y l?n s?ng m?nh m? v? kh? ch?u, nh?ng x? s? jackpot ch? ???c th?c hi?n m?t c?ch ng?u nhi?n.

 

th?m ch? thu h?p xu?ng m?t m?c ?? n?o v? th?i gian, ch?c ch?n, th?c t? l? chi?n th?ng n?u ??t m?c ti?u l?n n?y l?, Ai trong t??ng lai kh?ng th? d? ?o?n, nh? v?y m? n? l? pachinko c?ng c?. K? t?

 

Hanemono ?t c?a h?ng b?n c? m?t Horukon nh? m?y CR, b?n c? th? mu?n bi?t l? c?a x? s? kh? n?ng ??y ??. Trong tr??ng h?p c?a c?a h?ng s? ???c thay ??i x?c su?t c?a c?c jackpot trong Horukon, nh?ng ch?c ch?n l? ho?n to?n x?c su?t, nh?ng b?n c? ? ngh?a ??c bi?t.