Ki?m tra t?c ?? thay th? Xintai c?a pachinko parlor

Ng?y x?a ng?y x?a ? m?t ti?m pachinko c?ng gi?ng nh? m?t s? ki?n l?n N?i v? thay th? Xintai, ?? l? nh?ng g? ?? ???c th?c hi?n v?i t?c ?? kho?ng m?t l?n trong m?t ho?c m?t v?i th?ng trong th?ng. Hi?n nay kh?ng c? thay ??i trong c?c s? ki?n quan tr?ng ?? thu h?t kh?ch h?ng, nh?ng th??ng xuy?n ?? tr? th?nh m?t th??ng xuy?n ?? kh?ng ???c so s?nh. Ngo?i ra c?n c? m?t quy ??nh gi? m?t n?, nh?ng t?c ?? th?c hi?n c?c thay Xintai, ?i?u ki?n l?p ??a v? kh?ch h?ng c? s?, s? thay ??i t?y theo ?i?u ki?n kinh doanh c?a pachinko. Ph?t bi?u t?i bu?i ?i?u ki?n v? tr?

 

, trong ph?ng kh?ch pachinko trong ph?ng kh?ch pachinko v? ph?a tr??c nh? ga ? khu v?c trung t?m th?nh ph?, Xintai thay th? ?? ???c th?c hi?n m?i tu?n. L? do cho ?i?u n?y l?, trong khu v?c trung t?m th?nh ph? v? ph?a tr??c nh? ga, b?n n?u ra l? s? c?nh tranh c? xu h??ng ti?m pachinko ?ang t?p trung ?? tr? th?nh b?o l?c. Xintai, n? ?? tr? th?nh m?t m?t h?ng r?t quan tr?ng ?? thu h?t kh?ch h?ng. khu ph?

 

c?a pachinko parlor l?, n?u s? ra ??i c?a m? h?nh ph? bi?n v?i s? l??ng l?n, s? l? t?nh hu?ng kh?ng th? tr?nh kh?i b? ng? m? nhi?u ch?y. ?? ng?n ch?n t?nh tr?ng n?y, n? s? ???c ph?n ??i b?ng c?ch gi?i thi?u m?t s? t??ng ???ng v?i s? l??ng c?a s? ra ??i c?a c?a h?ng khu ph? ?? th?ng tin t? nh? s?n xu?t. Trong ti?m pachinko c?a trung t?m th?nh ph?, chi?n thu?t ?? ?? ???c th?c hi?n m?i tu?n, t?i t?c ?? thay th? Xintai ???c ?? tr? th?nh ng?y c?ng nhi?u ?? nhanh ch?ng.

 

Tuy nhi?n, m?y pachinko s? c? h?ng tr?m ng?n yen cho m?i m?t. ?? trao ??i c?c Xintai, n? chi ph? ??ng k? ph?i m?t. M?t c?ch nhanh ch?ng khi b?n ?? gi?i thi?u 10 ??n v?, n? s? tr? th?nh m?t b? ph?n c?a h?ng tri?u yen.

 

n?, th?c t? l? ??n b? ?e d?a nh? c?c chi ph? nh? h?ng tu?n, v? kh?u hao v? kh?u hao, nh?m t?ng th?m thu nh?p, l? b?n d?ch ph?i ???c ph?c h?i t?t. Pachinko parlor, ch?ng h?n nh? chu?i c?a h?ng c? r?t nhi?u, nh?ng s? kh?ng qu? nhi?u s? ph?c h?i tri?t ??, v?i s?c m?nh t?i ch?nh l? ti?m pachinko n?ng, ti?m pachinko h?n n?a ?? ??t r?t nhi?u Xintai ???c kh?ng tr?ot ?? ???c tr?c v?t t? sau m?t v?i ng?y thay th? N?u, ?? c?ng l? m?t tr??ng h?p ho?t ??ng s? r?i tr??c khi l?i nhu?n.

 

B?n c?nh ??, c?c nh? s?n xu?t pachinko ph?ng kh?ch, t?p trung ch? y?u l? ? Tokyo l?ng gi?ng t?nh C? b?n. Trong tr??ng h?p c?a m?t ti?m pachinko ? trung t?m th?nh ph?, l? kh?ch h?ng c?a d?ng ch?y l? nhanh ch?ng, b?n kh?ng nh?n ???c b?n bu?c ph?i mua ?i?u ki?n Xintai ?? c? r?t nhi?u ??ng ph?c. Ng??c l?i trong tr??ng h?p c?a m?t c?a h?ng ? ngo?i ?, Xintai thay th? s? ???c kho?ng m?t n?a s? c?a h?ng trung t?m th?nh ph?. N?i v? l? do t?i sao, kh?ng gi?ng nh? c?c ti?m pachinko c?a trung t?m th?nh ph?, v? th?c t? l? m?t c?a h?ng nh? ?? c?nh tranh trong khu v?c, kh?ch h?ng l? trung t?m ch?nh quy, l? ph?n m? th??ng l? kh?ng c? nhi?u phong tr?o.

 

c?nh tranh b?i v? b?n c? ngh?a l? b?n kia kh?ng c? m?t, v? c?ng c? th? lo?i b? s? c?n thi?t ph?i gi?i thi?u c?c m?y m?i ? tr?n c?ng trong m?t v?i v?ng. B?n c?nh ??, ?? c? c? s? kh?ch h?ng c?ng tr? th?nh vi?c kinh doanh c?a trung t?m th??ng xuy?n, ch?ng ta c? xu h??ng s? ra ??i c?a m?t b?ng ???c s? d?ng h?n so v?i t?ng ??ng m?i nh?t. T?nh ??n n?y, nh?ng thay th? t?c ?? c?a trung t?m th?nh ph? v? c?c v?ng ngo?i ? c?a ti?m pachinko ?? th?y l? do t?i sao kh?c nhau, b?n kh?ng c?n ph?i ph?c h?i nhanh ch?ng n?u b?n h?ng Bane ???c gi?i thi?u Xintai.

 

Xintai th??ng xuy?n ??n c?c c?a h?ng thay th? ???c, V? v?y, nh?ng g? b?n s? ph?i l?m g?, ho?c ph?c h?i c?c thi?t l?p ?? gi?i thi?u chi?c gi??ng mi?n c??ng ?? ph? h?p v?i xung quanh l?m v? b?n ?i l?n, ch? c? quanh ??y nh?n xuy?n qua trong quan s?t h?ng ng?y .
Toka
l? quy m? kinh doanh c?a c?ng ty, c? v? nh? nhi?u ng??i m? kh?ng d?n ??n ? t??ng v? vi?c l?a ch?n m?t nh? h?ng t?t ? m?t ?i?m ?? xem, ch?ng ta h?y ? th?c ch?t. Xintai th??ng xuy?n ??n c?c c?a h?ng thay th? l?, V? v?y, nh?ng g? b?n s? ph?i l?m g?, ho?c ph?c h?i c?c thi?t l?p ?? gi?i thi?u chi?c gi??ng mi?n c??ng ?? ph? h?p v?i xung quanh l?m v? b?n ?i l?n, ch? c? quanh ??y nh?n xuy?n qua trong quan s?t h?ng ng?y.
Toka
l? quy m? kinh doanh c?a c?ng ty, c? v? nh? nhi?u ng??i m? kh?ng d?n ??n ? t??ng v? vi?c l?a ch?n m?t nh? h?ng t?t ? m?t ?i?m ?? xem, ch?ng ta h?y ? th?c ch?t. Xintai th??ng xuy?n ??n c?c c?a h?ng thay th? l?, V? v?y, nh?ng g? b?n s? ph?i l?m g?, ho?c ph?c h?i c?c thi?t l?p ?? gi?i thi?u chi?c gi??ng mi?n c??ng ?? ph? h?p v?i xung quanh l?m v? b?n ?i l?n, ch? c? quanh ??y nh?n xuy?n qua trong quan s?t h?ng ng?y.
Toka
l? quy m? kinh doanh c?a c?ng ty, c? v? nh? nhi?u ng??i m? kh?ng d?n ??n ? t??ng v? vi?c l?a ch?n m?t nh? h?ng t?t ? m?t ?i?m ?? xem, ch?ng ta h?y ? th?c ch?t.