X?c ??nh c?c c?a h?ng xu?t s?c trong ph?ng kh?ch pachinko s? ki?n

Nh?ng lo?i c?a h?ng pachinko ho?c khuy?n b?n n?n l?m s? ki?n n?y, ch?ng t?i s? xem x?t li?u ch?n n?, n?i n? ???c x?c ??nh.

 

■ th?ng m?t bu?i k?

 

Tr??c h?t, l? m?t ti?m pachinko, m? ?? t? ch?c m?t bu?i k? m?i th?ng m?t l?n. Trong pachinko parlor tham d? c?a b?n, h?y th? ?? x?c nh?n cho d? b?n ?ang n?m gi? m?t bu?i k?.

 

v? ng?y ?? ???c t? ch?c m?t bu?i k?, Dattari m? ng?y cho c?c c?a h?ng, b?i v? ng?y th??ng l? m?t ? ngh?a ??c bi?t, ???c ??t m?t c?i g? ?? l? do, n? c? th? ???c c? g?ng ?? ph?c v? thanh to?n c?a c?.

 

??i khi, ng?y cu?i c?ng ng?y, nh?ng c? m?t ti?m pachinko r?ng tuy?n b? t?t c? c?c s? ki?n billboard, c?a h?ng pachinko, banh ra, b?i v? n? r?t d? d?ng v? ph?n t?n b?i ng?y, ??u ?? trong vi?c thu h?i trong ng?y l? c? m?t kh? n?ng ???c cung c?p.

 

Tuy nhi?n, n?u th?ng ?? v? quan tr?ng nh?t, b?i v? n? ph?c v? t?p trung v?o, ?? l? c? ??nh b?ng ra kh?i h?n ti?m pachinko, ch?ng h?n nh? vi?c ??t tr??c l?n.

 

tuy nhi?n, v?n ???c g?i l? m?t s? ki?n d?u hi?u, b?i v? n? l? l?n h?n ti?m pachinko ch?y ??n s? ph?c h?i c?a l?i nhu?n, b?n v?n c?n ph?i ??m b?o to?n b? c?m gi?c thanh to?n b?ng ch?nh m?t m?nh. Ho?c, b?n c? ch?c ch?n b?n mu?n s? d?ng c?c d?ch v? nh? trang web d? li?u Robo B?y.

 

 

■ th?i gian ch?nh l?ch gi?a s? ki?n m?

 

th??ng, nh?ng nh?ng g? b?n ?ang ch?y t? s?ng, n? ?? 15 gi? m? c?a v? 19 gi? m?, c? nh?ng s? ki?n m? l? ?? gi?m th?i gian ho?t ??ng. N?u th?i gian ch?y l? ng?n, n? c? v? nh? th? kh?ng h?i ph?c, tr?n th?c t? l? m?t ng??c l?i. Trong ti?m pachinko, nh?ng n? c? th? ??i khi c?n ???c th?c hi?n trong c?c m? h?nh ph? bi?n, c? s? s? t? ch?c c?ng nh? m?t s? ki?n trong c?c m? h?nh b?n mu?n t?ng ho?t ??ng. N? mu?n t?ng

 

ch?y, n? c?ng s? ???c th?c t? l? mu?n ?? l?i m?t ?n t??ng t?t ??p. C?ng nh? c?a h?ng ? c?c m? h?nh ph? bi?n, s? ki?n n?y th??ng ???c th?c hi?n trong c?c m? h?nh nh? b?n mu?n s? d?ng l?u d?i.

 

th??ng, ngay c? trong lo?i nghi?m tr?ng c?a m? h?nh v? ?i?u ch?nh m?ng tay m? kh?ng qu? nhi?u ??t c?c thi?t l?p, khi s? ch?nh l?ch th?i gian gi?a c?c s? ki?n m?, ch?ng ta th??ng l? t?t h?n so v?i b?nh th??ng. V? l? do ??, c?a h?ng pachinko m? c?ng ???c th?c hi?n nhi?u l?n trong th?ng ch?nh l?ch th?i gian gi?a c?c s? ki?n m?, n? s? ???c gi?i thi?u ??n gi?i thi?u.

 

Tuy nhi?n, khi ?i?u n?y r? r?ng l? ho?c l? m? h?nh ph? bi?n, v? v?y b?n ??a ra c?ng l? m?t th?c t? r?ng "B?n ?? ho?c ph?c h?i ch? m?t ch?t tr??c khi vi?c lo?i b? ...", ?? quanh ??y, Ya c?a h?ng c?a ch?nh s?ch kinh doanh t? th?ng th??ng s? c? m?t nhu c?u ?? ?i?u tra v? ?? tin c?y.

 

 

■ trong tr??ng h?p

 

??o ng??c, ch?ng h?n nh? grounder k?t h?p, m?t s? ki?n nh? r?ng tr?n ??u grounder t?n model v? ng?y, h?y c? g?ng l?u ? cao h?n x?c su?t c?a s? ki?n Gase thu h?t kh?ch h?ng m?c ti?u.

 

 

??y ch? l? nh?ng c?u chuy?n xu th?, n? kh?ng ?p d?ng cho t?t c?. K? t? khi c?a h?ng ?? l?a ch?n s? ?nh h??ng ??ng k? pachinko chi?n th?ng hay th?t b?i, ch?ng ta c?n ph?i nghi?n c?u c?c ??c ?i?m v? xu h??ng c?a hangout c?a m?t ti?m pachinko t? th?ng th??ng c?ng phi?n h?. Tuy nhi?n, n?u b?n ??t lo?i th??c ?o trong ??u, n? l? m?t c?u chuy?n ..., ?? d??ng nh? ?i?u ?? l? kh?ng nh?n th?y ???c cho ??n b?y gi?. C?c s? ki?n nh? nh?ng ng??i, c? g?ng l?u ? cao h?n x?c su?t c?a s? ki?n Gase thu h?t kh?ch h?ng m?c ti?u.

 

 

??y ch? l? nh?ng c?u chuy?n xu th?, n? kh?ng ?p d?ng cho t?t c?. K? t? khi c?a h?ng ?? l?a ch?n s? ?nh h??ng ??ng k? pachinko chi?n th?ng hay th?t b?i, ch?ng ta c?n ph?i nghi?n c?u c?c ??c ?i?m v? xu h??ng c?a hangout c?a m?t ti?m pachinko t? th?ng th??ng c?ng phi?n h?. Tuy nhi?n, n?u b?n ??t lo?i th??c ?o trong ??u, n? l? m?t c?u chuy?n ..., ?? d??ng nh? ?i?u ?? l? kh?ng nh?n th?y ???c cho ??n b?y gi?. C?c s? ki?n nh? nh?ng ng??i, c? g?ng l?u ? cao h?n x?c su?t c?a s? ki?n Gase thu h?t kh?ch h?ng m?c ti?u.

 

 

??y ch? l? nh?ng c?u chuy?n xu th?, n? kh?ng ?p d?ng cho t?t c?. K? t? khi c?a h?ng ?? l?a ch?n s? ?nh h??ng ??ng k? pachinko chi?n th?ng hay th?t b?i, ch?ng ta c?n ph?i nghi?n c?u c?c ??c ?i?m v? xu h??ng c?a hangout c?a m?t ti?m pachinko t? th?ng th??ng c?ng phi?n h?. Tuy nhi?n, n?u b?n ??t lo?i th??c ?o trong ??u, n? l? m?t c?u chuy?n ..., ?? d??ng nh? ?i?u ?? l? kh?ng nh?n th?y ???c cho ??n b?y gi?.