??i v?i nh?ng ng??i mu?n c?n b?ng th?ng d?, m? h?nh c?i ??t v? c?u h?nh m? h?nh c?a c?c ti?m pachinko

B?n ?ang c?, t?i ?? ?i ??n m?t ti?m pachinko, t?i ngh? r?ng vi?c l?a ch?n m?t v? k?ch m? h?nh nh?n v?o to?n b? c?a h?ng ??u ti?n. V? v?y, n?u b?n c? g?ng ?? gi?nh chi?n th?ng ?? l?, li?u t?i c? n?n ch?i trong b?t k? m? h?nh, c?a h?ng c?a b?t k? k?t h?p m? h?nh s? ti?p t?c xem x?t nh? th? n?o t?t. c?a h?ng pachinko, nh?ng ???c trang b? v?i m?t lo?t c?c m? h?nh, ph?n m? t?i mu?n x?c nh?n t?t nh?t l? m?t x?c su?t hit l?n.

 

b?y gi?, pachinko c? khe, v? t?p ch? ?? ?i ra r?t nhi?u, c? g?ng ?? ki?m tra tr??c khi ?i ch?i.
kh? jackpot c?a
pachinko, t? x?c su?t hit l?n ???c cho l? m? h?nh cao cao-spec, nhi?u ??n m? h?nh x?c su?t th?p m? ???c cho l? Dejihane. ??i v?i khe, theo c?c thi?t l?p, c? m?t kh? n?ng m? ???c g?i l? m?t s? chia r? c? kh?.

 

b?i nh?ng g? b?n mu?n lo?i l?m th? n?o ?? ch?i, t?i kh?c bi?t c?a m? h?nh ?? l?a ch?n ?i ra, khuy?n kh?ch kh? n?ng t?t nh?t cho Pachinko l? m?t m? h?nh ???c cho l? lo?i th?ng s? k? thu?t gi?a. th?ng s? k? thu?t Trung lo?i, s? c? m?t t?i m?t v? tr? trung gian c?a x?c su?t jackpot cao-spec v? Dejihane.

 

Dejihane ??, nh?ng kh?ng c? d? d?ng ?? ??nh, nh? cao-spec, kh?ng m?t ph?n th?m ch? ch?t ch? nghi?n n? l?, t?i c? ngh?a l? ??u t? c?ng ?t r?i, c?ng th?ng ???c k? v?ng l? trong pachinko. ?? l? m?t chi?n th?ng l?n v?i h? n?u cao-spec ???c khuy?n kh?ch, nh?ng v? nghi?n c?ng l? l?n, c? m?t kh? n?ng r?ng ??u t? t?ng s?ng l?n, c?ng ???c y?u c?u s?n s?ng c?a s? th?t b?i l?n.

 

Dejihane v? n?i, jackpot s? ch?m ngay l?p t?c, nh?ng thanh to?n l? nh? v? l? t?t n?u v? m?c ??ch c?a tr?n ??u, l? kh?ng ph? h?p n?u b?n mu?n gi?nh chi?n th?ng.

 

B?ng c?ch n?y, c?c khe c?m ???c g?n nh? thi?t l?p 1 b?ng trong ph?ng kh?ch pachinko. Ngo?i ra c?n c? m?t ? ch? khi c?c thi?t l?p trung gian c?ng ???c nh?p v?o m?t v?i m?u xe ?? hi?n th? b?ng ra, nh?ng c?c thi?t l?p 6, t?i ngh? r?ng ?? l? t?t h?n m? t?i ngh? ?t nh?p v?o kinh doanh b?nh th??ng.

 

V? v?y, ch? ? l? m?y t?ch trong tr??ng h?p thi?t l?p 1. G?n g?i h?n v?i m?y giao 100 ph?n tr?m c?a t?p 1, s? d? d?ng h?n ?? k?o m?c ??u t? ?t ti?n th??ng. Ngo?i c?c khe, A T m?y v? m?y ART v? m?t m?y b?nh th??ng, ho?c t??ng t?, c?ng ?i ra s? kh?c bi?t c?a c?c ??c ?i?m k? thu?t. M?y b?nh th??ng, t?ng nh?ng ng??i c? ch?c n?ng RT, m?y t?ch trong c?ch c? ???c thi?t l?p 1, c? m?t xu h??ng cao h?n m?t ch?t.

 

cho ng??i m?i b?t ??u l?, m?y b?nh th??ng kh?ng ph?i l? m?t ??c ?i?m k? thu?t c?a RT, vv m? kh?ng b?t k? s? can thi?p c?a k? thu?t nh? push m?t ???c khuy?n kh?ch. Pachinko c? khe, nh?ng kh?ng c? c?ch n?o nh? ch?c ch?n gi?nh chi?n th?ng, ??i h?i ?t v?n ??u t?, ?i?u quan tr?ng l? ch?n m?t v? k?ch d? d?ng ?? m? h?nh chi?n th?ng c?ng mong ??i. T? m?t trong nh?ng

 

ch?i d? d?ng ?? m? h?nh, ??c c?c s?ng c?a m?y trong ??n d? li?u, v? x?c ??nh m?t ??u t?, c?ng n? s? l?m t?ng t? l? chi?n th?ng c?a b?n h?n m?t c?ch m? qu?ng ch?i. Sau ??, m? h?nh v? ?? gi?nh ???c tr??c ??, n?u ??n ???c l?a ch?n v?i c?c m? h?nh m? t?i mu?n ch?i, t?i ngh? hay kh?ng n?a ?? t?n h??ng nh?ng pachinko.

 

N?u b?n mu?n c? m?t s?ng cao su, ch?n c?i ??t c?a h?ng c?a th?ng s? k? thu?t lo?i trung th??ng xuy?n, trong tr??ng h?p khe, ch?n c?a h?ng c?a b?n thi?t l?p 1 c?a m?y chia c? r?t nhi?u m? h?nh g?n 100%, th??ng th?c m?t lo?t c?c m? h?nh H?y nh?n v?o.

 

?? gi?nh chi?n th?ng c?ng r?t quan tr?ng, nh?ng th? ?o?n m? n? ?ang ? trong m?u ?en m?t s? c?n b?ng m? kh?ng m?t b?t k? h?n. N?u b?n l? m?t ng??i d?ng cao c?p, t?i hy v?ng ngay c? khi nh?m v?o vi?c ch?m s?c cao-spec ng?y c?ng nhi?u, nh?ng ng??i mu?n l?i nhu?n trong th?i gian t?i s? c?n b?ng, ch?ng t?i khuy?n b?n ?i b? v? ?? t?i m? b?n kh?ng m?t nhi?u h?n th?ng. V? c?c m? h?nh ?? t?ng gi?nh ???c tr??c ??, n?u ??n ???c l?a ch?n v?i c?c m? h?nh m? t?i mu?n ch?i, t?i ngh? r?ng n? s? ???c ti?p t?c t?n h??ng nh?ng pachinko.

 

N?u b?n mu?n c? m?t s?ng cao su, ch?n c?i ??t c?a h?ng c?a th?ng s? k? thu?t lo?i trung th??ng xuy?n, trong tr??ng h?p khe, ch?n c?a h?ng c?a b?n thi?t l?p 1 c?a m?y chia c? r?t nhi?u m? h?nh g?n 100%, th??ng th?c m?t lo?t c?c m? h?nh H?y nh?n v?o.

 

?? gi?nh chi?n th?ng c?ng r?t quan tr?ng, nh?ng th? ?o?n m? n? ?ang ? trong m?u ?en m?t s? c?n b?ng m? kh?ng m?t b?t k? h?n. N?u b?n l? m?t ng??i d?ng cao c?p, t?i hy v?ng ngay c? khi nh?m v?o vi?c ch?m s?c cao-spec ng?y c?ng nhi?u, nh?ng ng??i mu?n l?i nhu?n trong th?i gian t?i s? c?n b?ng, ch?ng t?i khuy?n b?n ?i b? v? ?? t?i m? b?n kh?ng m?t nhi?u h?n th?ng. V? c?c m? h?nh ?? t?ng gi?nh ???c tr??c ??, n?u ??n ???c l?a ch?n v?i c?c m? h?nh m? t?i mu?n ch?i, t?i ngh? r?ng n? s? ???c ti?p t?c t?n h??ng nh?ng pachinko.

 

N?u b?n mu?n c? m?t s?ng cao su, ch?n c?i ??t c?a h?ng c?a th?ng s? k? thu?t lo?i trung th??ng xuy?n, trong tr??ng h?p khe, ch?n c?a h?ng c?a b?n thi?t l?p 1 c?a m?y chia c? r?t nhi?u m? h?nh g?n 100%, th??ng th?c m?t lo?t c?c m? h?nh H?y nh?n v?o.

 

?? gi?nh chi?n th?ng c?ng r?t quan tr?ng, nh?ng th? ?o?n m? n? ?ang ? trong m?u ?en m?t s? c?n b?ng m? kh?ng m?t b?t k? h?n. N?u b?n l? m?t ng??i d?ng cao c?p, t?i hy v?ng ngay c? khi nh?m v?o vi?c ch?m s?c cao-spec ng?y c?ng nhi?u, nh?ng ng??i mu?n l?i nhu?n trong th?i gian t?i s? c?n b?ng, ch?ng t?i khuy?n b?n ?i b? v? ?? t?i m? b?n kh?ng m?t nhi?u h?n th?ng.