?u ?i?m v? nh??c ?i?m nh?m m?t g?c kh?c nhau trong ph?ng kh?ch pachinko

Trong nh?ng n?m g?n ??y, ch?ng ta c? m?t s? ng?y c?ng t?ng c?a ti?m pachinko ?? c?i ??t m?t g?c kh?c nhau. ph? b?nh th??ng, ch?ng t?i ?? thi?t l?p b?n c?nh m?t v?i ??n v? c?a c?ng m?t m? h?nh, ? g?c Variety, c?ng ?? th?nh l?p m?t chi ti?t k? thu?t m? h?nh ho?n to?n kh?c nhau t?ng c?i m?t. M?t l?n trong ph? bi?n ?? c? m? h?nh, ?? ?? ??t n?m c?ng ???c c?i ??t s?u, v? nh?ng l? do nh? ph? bi?n kh?ng c? ho?t ??ng kh?ng d?nh, m?t m? h?nh m? kh?ng c?n cung c?p cho b?n s? l?a ch?n nh?ng ?? lo?i b?, cho nh?ng kh?ch h?ng mu?n ch?i v?n c?n, ho?c ???c ph?p r?i kh?i ch? c? m?t v?i ??n v?, n? c? m?t g?c kh?c nhau ho?c c? ch?i ho?i c? ?? gi?i thi?u m?t b?ng ???c s? d?ng. Trong

 

, ch?ng h?n m?t g?c kh?c nhau, l? nh?ng l?i ?ch v? b?t l?i m? m?c ti?u, ch?ng ta s? nh?n v?o nh?ng g? ?i?u c?n.

 

Tr??c h?t, ?? l? m?t l?i ?ch, nh?ng kh?ng bi?t r? ?i?m l?a ch?n v? pachinko m?t lo?t c?c m? h?nh v? c?c g?c ???c ch?i nhi?u, l? n? r?t d? d?ng ?? linh c?u. B?n c?nh ??, c? xu h??ng ???c ?i?u ch?nh m?ng tay ng?t ng?o, n? s? ng?c nhi?n ch?i.

 

?a d?ng g?c, cho ??n khi m?y cao-spec t? Dejihane, c? r?t nhi?u th?ng s? k? thu?t m? h?nh. Tr??c ??y, nh?ng Dejihane ?? ???c c?i ??t nhi?u, c?ng c? m?c t?ng kh? m?y cao-spec t?i l?. Nhi?u g?c, v? v?y c? xu h??ng ???c ?i?u ch?nh m?ng tay ng?t ng?o h?n so v?i c?c m? h?nh kh?c, ??i v?i nh?ng ng??i ??nh m?y Hanemono, ng??i Hanemono ?? ???c c?i ??t ? g?c kh?c nhau, c?ng c? s? b?t ng? ho?c l? m?t m?c ti?u m? bi?n t?t.

 

v? ?a d?ng g?c, ?? c?ng l? m?t ti?m pachinko r?ng ngh? s? t?n binh m?ng tay ch? l? b?t ??u m?t s? ?i?u ch?nh m?ng ch?u tr?ch nhi?m, v? v?y b?n c? th? t?m th?y m?t b?ng kho b?u b?t ng? C? m?t m? h?n so v?i m?ng tay m?ng tay ?i?u ch?nh k? c?u b?nh th??ng y t? t?n c?ng, v?n nh?ng ng??i ?i b? kho?ng ? trung t?m Hanemono l? m?t m?c ti?u.

 

B?n c?nh ??, nh?ng ng??i ch?i v?i g?c kh?c nhau, ch?ng t?i c? nhi?u ng??i qu? nhi?u kh?ng bi?t pachinko. Trong

 

th?i gian g?n ??y, v? v?y n? ho?c c? m?t ch?c n?ng ph?c t?p nh? thay ??i kh? n?ng ?? tr?, b?n hay t?i d?ng l?i m? kh?ng c?n b?o ?? ch?a l?n tr?n. L? r?t x?c su?t m? m?c l? trong b?ng nh? v?y Cao l?, b?n m?t g?c kh?c nhau.

 

v?, nh? nh?ng kh? kh?n, ti?p c?n v? hi?u su?t c?a m?i m? h?nh l?, v? r?ng n? ph?i ???c nh? ??n nh? v?y l? t?t c? kh?c nhau, do Dejihane c? r?t nhi?u, n? l? kh?ng c? nhi?u th?ng s? k? thu?t c?a m? h?nh ?? c? th? l? m?t tr? ch?i. Trong ?a d?ng g?c, c?c m? h?nh kh?c nhau ?? ???c c?i ??t trong m?i ng??i. V? v?y, t?t c? c?c s?n xu?t kh?c nhau.

 

m? ??t ???c l?, cho d? m?t m?c ?? cao v? ?? tin c?y t?m tay, ph?i nh? d? vi?c th?c hi?n, s? kh?ng c?n bi?t ngay c? khi d?ng l?i ? th?i c?ng ti?p t?c. N?u kh?ng bi?t g? c?, ngay c? trong ch?n ?? c? th? bi?n t?t b?t k? nh? th? n?o ?i?u ch?nh m?ng tay, t?t Horukon b?, ngay c? khi t?i c?m th?y m?t l?n s?ng ROM l? c? v? t?t, n? s? b? l? c?c tr?m tr? ch?i.

 

V? n?i v? s? ?a d?ng, nhi?u ti?m pachinko l? ?? ch?i l? m?c ??ch ch?nh, n? ch?c ch?n s? tr? th?nh m?t c?i ??t r?t nhi?u Dejihane. N?u

 

Dejihane, tr? n?n ng?t ng?o v? m?t s? ?i?u ch?nh m?ng tay nh?, cho l?c n? y?u c?a thanh to?n, n? kh?ng ph?i l? ??ng s? nh? m?t ti?m pachinko.

 

t?m t?t Hanemono, l? nh?ng ng??i Tachimawa' ??n trung t?m Dejihane l? c? g?ng ?? m?t t?i c?ng ?a d?ng g?c? N? s? ??n k?t lu?n r?ng. N?u, nhi?u pachinko parlor ?? l? m?c ??ch ch?nh c?a v? k?ch ??, ch?c ch?n t?ng s? l??ng l?p ??t Dejihane. N?u

 

Dejihane, tr? n?n ng?t ng?o v? m?t s? ?i?u ch?nh m?ng tay nh?, cho l?c n? y?u c?a thanh to?n, n? kh?ng ph?i l? ??ng s? nh? m?t ti?m pachinko.

 

t?m t?t Hanemono, l? nh?ng ng??i Tachimawa' ??n trung t?m Dejihane l? c? g?ng ?? m?t t?i c?ng ?a d?ng g?c? N? s? ??n k?t lu?n r?ng. N?u, nhi?u pachinko parlor ?? l? m?c ??ch ch?nh c?a v? k?ch ??, ch?c ch?n t?ng s? l??ng l?p ??t Dejihane. N?u

 

Dejihane, tr? n?n ng?t ng?o v? m?t s? ?i?u ch?nh m?ng tay nh?, cho l?c n? y?u c?a thanh to?n, n? kh?ng ph?i l? ??ng s? nh? m?t ti?m pachinko.

 

t?m t?t Hanemono, l? nh?ng ng??i Tachimawa' ??n trung t?m Dejihane l? c? g?ng ?? m?t t?i c?ng ?a d?ng g?c? N? s? ??n k?t lu?n r?ng.