Pachinko salonuna bir pano modelini hedefleyen avantajlar? ve dezavantajlar?

Tabela modelleri, ben Pachinko salonuna i?inde en fazla m??teri oynamak istiyorum, '?zellikli ?r?n bu. Her d?kkanda taraf?ndan ancak farkl? Tabela modelleri, genellikle pop?ler bir uzun soluklu serisi ?e?itli modeller vard?r. sevilen dizisi sonrakine sonrakinden Xintai ??k?yor neden bahsetmi?ken. ?ok Tsukaere bir merkez modeli olarak, bu d?kkan bu model i?in ise ayn? serinin modeli, g??l? ve g?r?nt? olu?turmak olas?d?r.

 

Yani, herhangi pachinko salonlar? her zaman bir i?areti modelleri isabet avantaj ve dezavantajlar? bakmak istiyorum.

 

faydalar? olarak, o hi? de istikrarl? olmas?d?r. ?zellikle t?rnak ayar? ve Horukon ortamda, ben nokta nispeten istikrarl? oldu?unu b?y?kt?r d???n?yorum. onun ad?n?n sokak d?kkan? g?r?nt? olu?tururken bir i?aretidir ??nk? Tabela modelleri, bir model oldu?unu de?il kolayca veya kurtarma makinesine t?m tablo i?in olabilir. ?zellikle, d?zenli e?er modellerini imzalamak i?in ?ok var, bu t?r e?ilim g??l? olacakt?r.

 

t?rnak ayar? bin yen, ?rne?in, d?nme h?z? beri, her zaman kararl? kararl? oldu?unu kolayca yat?r?m?n bir ?l??s? ile i?aretlenmi?tir, d?v?? verilerine odakl? olabilmesidir m?mk?nd?r. Ortalama etraf?nda, ayn? zamanda y?ksek doluluk billboard modelleri her g?n, daha ortalama do?al ?arpt? ba??na daha h?zl? yak?nsama haline gelir. bu ayn? zamanda bir belirleme malzemesi olarak kullan?labilecek daha fazla veri Horukon dalga okumak ve ROM m?cadele e?ilimli de olacakt?r. Ayr?ca

 

, billboard modelleri daha numaray? y?kledi?i s?k s?k pachinko salonu beri, t?m tablonun t?rnak ayar? her g?n, imkans?z zaman i?inde olaca??d?r. Hanemono ait Horukon daha k?mesi bir ?ivi ayar? ile topu d??ar? ayarlamak i?in ise b?y?k ma?azalar gibi vaka say?s? o ertelenmi? amac? stratejilerinden biri olarak orada, b?y?kt?r.

 

bir dezavantaj i?inde ise, bunun, ger?ekten modeller, d?zenli art??lar imzalamak i?in ne konu?ma, platformun g?venli?ini zor olmas?d?r. D?zenli, sen d?kkan?n reklam panosu modeline y?nelik ziyaret edece?iz. Herkes, bu birikmi? vurdu g?rme modellerini imzalamak i?in d?zenli olarak Bence var. Bunun i?in

 

, pachinko d?kkan? d?zenli bir s?r? vard?r, ?n a?ma d?zeni iyidir, sadece haline y?ksek doluluk bir durum sabah en dan modelini imzalarlar. billboard ba??na modelin Dalga iyi tablo bir sabah gitmek oturup kalmamas?d?r. Daha iyi faydalar?, ortalama olarak, ?o?u kez, modeli imzalayacak, yararlar? ve reklam panosu modelin dezavantajlar? art?rmaya ?al??t?. E?er se?ilen modele kaybetti ederse, bunun bir pano modeli vurmak i?in ?al??makt?r ihtiyatl? olabilir.