Pachinko salonuna en s?cak zaman i?inde nas?l g?rebilirsiniz?

Ve s?cak veya saat dilimi ne kadar zaman, iyi duyulabilir i?in. Kal?n zaman dilimi, yeri ve operasyonel durum ve sat?? Pachinko salonuna durumuna ba?l? olarak farkl?l?k baz? kesinlikle d??ar? ??kacakt?r. Bilmiyorum de?il Kal?n saat dilimini d???n?yorum ??nk?, olarak, burada kal?n saat diliminde genel pachinko salonu tan?tacak. zaman diliminde kal?n

 

, yani pachinko salonlar? i?lemi art?rmak isteyen bir zaman diliminde olacakt?r. 'En iyi m??teriler gelmeye umut saat dilimi bu. Yani, b?yle bir zaman diliminde, sen pachinko salonu taraf?nda bir ?ey dikildi gelir olabilir. ?rne?in, iyi a??k aras?ndaki zaman fark?d?r g?r?yoruz. Sadece

 

1 model Baz? durumlarda, model ?ok say?da durdurmak i?in, ayn? zamanda zaman fark? taraf?ndan a??lacak bir durum s?z konusudur. Ve benzeri 13 saat a??lm?? ve 18 saat a??k modeli, I Want g?rd???m?z baz? insanlar duyurulur d???n?yorum. a??k bir zaman fark? vard?r Ger?ek o anda ?al??an istedi?iniz olmas?d?r. Ve a??k bir saat fark? hedefi haline gelir, ya Horukon y?kseklik ayar? genellikle birka? araba konur modelde, ?yleyiz veya ola?an t?rnak ayarlama daha a?may? deneyin.

 

da zaman fark? a??k izlemekte oynamak, ben kazanmak i?in iyi bir yol oldu?unu d???n?yorum. Ayr?ca

 

, b?yle olursa saat dilimini konu?an s?cak veya yakla??k 15:00 5 veya 6'dan ?ok saat pm ve amac? ?st inci bir kal?n saat dilimini nas?l, zaman fark? a??k de?il size ra?men. Bu zaman diliminde, ve zaman dilimi, Tomokazu gelen insanlar, baz? ?l??de bir yat?r?m yapm?? neden Kal?n s?yl?yorlar. G?n?n birka? saat verileri g?r?lebilir beri se?im olas?l??? daha y?ksektir i?in

 

Ayr?ca, ?nceki g?nk? veriler, Tomokazu gitmek yerine, duruyorum. Beni k?rlemesine t?m tablodan vurmak daha daralm?? olan platformun amac?, bu avantajl? olacakt?r.

 

?imdi gecikme olas?l?k varyasyon ad? verilen bir ?zellik ile donat?lm?? modeller de vard?r. Bu ma?azalarla, ancak gizli olas?l?k varyasyonu silmeden, bunlar?n bir sonraki g?ne ta??nabilir ettik de bu. B?yle Pati Bir Nko d?kkan bulursan?z, o Tomokazu da Kal?n saat dilimini diyebilirsiniz. o segmenti hat?rlamak gerekir ??nk?

 

Ancak, ben de Miyabureru gibi gecikme, bu gecikme olas?l?k varyasyonu bulmak i?in, ama sen Tomokazu i?in bulursan?z, biraz ?al??mam laz?m, ama yine de olacak, kesin olas?l?k varyasyon i? i?indedir E?er vard?r ?eviri oldu?u i?in, bu bir hit ?izmek kadar k???k bir yat?r?mla tamamland? olacakt?r. b?rakarak olas?l??? y?ksektir gibi bu s?re ise, de?il s?yleyebiliriz saat dilimi fiili durum oldu?unu. ROM'u y?netilmektedir beri bir uzaktan kumanda yoksa o i?lemek i?in imkans?z d?kkanlar yan ??nk?

 

pachinko Makinenin t?m, ?yle. Ancak, daha ?nce b?y?d? saat dilimi ve d?kkanlar taraf?n?n olaylara ba?l? olarak, bitkilerin ?nemli ?l??de daralm?? olacakt?r ama?lamaktad?r. Etkinlik saat ve bireysel d?kkanlar gibi de referansta, verimli bir yat?r?m olabilir bir saat dilimi ama?layan deneyin.