Avantajlar? ve d?n???m oran?n?n bir pachinko salonu dezavantajlar?

E?er Pachinko ve yuvaya gitti?imde, ben endi?eli d?n???m oran?d?r ilk d???n?yorum. Bir Pachinko salonuna Ortak, m??terilerine ?d?n? topun miktar?, 4 yen biri, tek bir 20 yen madalya haline gelmi?tir. Son y?llarda, vb Ichipachi ve 5 yen yuvas?, ancak, hatta d???k kredi topu, nakit topu ve Her durumda verilen madalya s?ras?ndaki d?n???m oran?n? ??kt? serbest?e her Pachinko salonuna belirledi?i iyi bir ?ey oldu E?er var.

 

nakit oran?, pachinko salonlar? i?in i?letme politikalar? belirlemede ?ok ?nemli bir ?eydir.

 

olarak, y?ksek bozdurma d?kkan ve d???k konkordatonun deposunda y?kl? model ve s?nd?rme taraf?nda, vb, orada fark?n?n ne t?r g?rmek istiyorum. y?ksek nakit insanlar g?zel bir m??teri olarak, tabii ki d???n?yorum, sizin ?deme yerine ger?e?i art?k gerekir koleksiyonun bir daha olmadan, d?kkan i?in, y?ksek d?n???m oran? oldu?unu. Sonu? Normal i?letmeden

 

, t?rnak ayar genellikle ayn? zamanda t?m-1 bok oldu?u, e?ilimi s?kma olur. olaylar ve orada b?y?k ?ivi a?arak, ayn? zamanda zor, orta ayar?n? art?rmak tek ba??na y?ksek bir ayar izin kolayla?t?r?r bile. y?ksek nakit ait Pa?inko salonu zaman biraz dikkatsiz, hemen bir a???? olacak, b?ylece bak?m ??kard? edilemez. E?er m??terilerimizden bakarsak, ?deme g?stermek ?ok zordur, ??nk? K?sacas?

 

, ayr?ca d?nme Toka b?rakmazd? bir?ok d???n?yorum. Bu nedenle y?ksek nakit pachinko Salondaki, s?k s?k ?zellikle y?ksek-?zel adland?r?lan bir?ok model kurulur al??veri?. B?y?k isabet olas?l??? yat?r?m da para ?nemli miktarda beklendi?ini y?ksektir.

 

Ancak m??teri taraf?nda bak?ld???nda bile, y?ksek ?zellikli y?ksek konkordatonun ma?aza, top topraklarda Bir b?y?k zaferden yol a?ar. y?ksek ?ntifa Pa?inko salonu, ayr?ca artan yat?r?m miktar? asl?nda, olas?l?k sizin i?in y?ksek, kazanm?? olas?l???n? kazanmak i?in, az. y?ksek nakit en b?y?k yarar?, hala var olmas?d?r. , Fark?nda Kazand? isabet e?er, y?ksek nakit Pachinko salonuna arayla m?cadele i?in daha iyi olmas?d?r. Genellikle

 

tersi, d???k Cashing deposu, T?rnak da tatl? yap?l?r Yani, olabilir veya yuvaya bir ara grubu vard?r. h?z kazanmak oldu?undan, daha y?ksek olas?l?k b?y?k bir hit ?izmek. parasal yat?r?m miktar?na ba?l? olarak, edinim ?deme yap?ld?ktan bile bir?ok Ancak, ayn? zamanda ger?e?i daha az kazan?r s?yledi. Pachinko salonuna, tatl? dijital ve orta tip g?zl?k oldu?u s?ylenir modeline kolay bir oyunun bu kadar d???k bir nakit, onlar daha y?ksek olacakt?r bir?ok y?klemek e?ilimindedir. b?y?k bir hit ?izmek istiyorum, ama d???k nakit pachinko salonu tavsiye edilir ger?ektir, bunu b?y?k kazanmak olduk?a zor oldu?unu d???n?yorsan?z,
oynamak istiyorum
. y?ksek nakit d?kkanda, b?y?k bir kazan?t?r m??teri ?eyi oynarken geli?tirilmesine aras?nda tatmaya istedi ?a?r?s? ile karakterizedir, m??teri beni d???k konkordatonun deposunda kar??lamak tad? var denir. Bu ?ekilde

 

, d?n???m oran?n?n nas?l oynan?r farkl?l?klar nedeniyle, d?kkanlar da se?im de?i?ti oldu?unu.

 

e?de?er de?i?imi, ma?azan?n, y?ksek d?n???m oran? ile g??l? baz, yere biz i?ne noktas? uygun zamanlamada tek hedefi oldu?unu olmas?d?r. bir b?t?n olarak ge?en e?ilim edildi?i d?n???m oran?n? d???rmek, ancak, bu t?r bir?ok orta ayar olarak, konu?land?r?lacak tembel oldu e?ilimindedir. Zaman ?ok s?k?nt?lara kar??n k?rs?z de?il, bir gibi olacak - Ben g?nl?k i??i bayt olmas? gerekti?ini s?yledi. Nedeniyle g?zellik taraf?n?n farka, ayr?ca se?im i?in d?kkan de?i?ti.

 

e?de?er de?i?imi, ma?azan?n, y?ksek d?n???m oran? ile g??l? baz, yere biz i?ne noktas? uygun zamanlamada tek hedefi oldu?unu olmas?d?r. bir b?t?n olarak ge?en e?ilim edildi?i d?n???m oran?n? d???rmek, ancak, bu t?r bir?ok orta ayar olarak, konu?land?r?lacak tembel oldu e?ilimindedir. Zaman ?ok s?k?nt?lara kar??n k?rs?z de?il, bir gibi olacak - Ben g?nl?k i??i bayt olmas? gerekti?ini s?yledi. Nedeniyle g?zellik taraf?n?n farka, ayr?ca se?im i?in d?kkan de?i?ti.

 

e?de?er de?i?imi, ma?azan?n, y?ksek d?n???m oran? ile g??l? baz, yere biz i?ne noktas? uygun zamanlamada tek hedefi oldu?unu olmas?d?r. bir b?t?n olarak ge?en e?ilim edildi?i d?n???m oran?n? d???rmek, ancak, bu t?r bir?ok orta ayar olarak, konu?land?r?lacak tembel oldu e?ilimindedir. Zaman ?ok s?k?nt?lara kar??n k?rs?z de?il, bir gibi olacak - Ben g?nl?k i??i bayt olmas? gerekti?ini s?yledi.