Pachinko salonuna ait ?zellik al??kanl??? kontrol edin [t?rnak ayar? ve ?ivi Rev. ed.]

Genellikle Pachinko salonuna oynamak i?in gitti?imde, biz ilk amac? birer ?rnek biriydi g?rece?ini d???n?yorum. Yani, ben tespit etmek istiyorum ?ivi adaptasyon. T?rnak ayar?, ma?azalar s?nd?rmek i?in istekli olup olmad???n?, ayn? zamanda karar?n veya olmas?n malzeme haline gelir. B?yle Hanemono bazen t?rnak ayar? geni? sonucu ayr?lm??t?r ??nk? d???nda b?yle CR olarak durumunda, gelen insanlar ?zellikle Hanemono merkeze oyundur t?rnak ayarlama kontrol?n? engellemek amac?yla ge?mek m?mk?n olmayacakt?r.

 

t?rnak ayar?, y?netici veya ?ef, ayn? zamanda b?yle bir ?ivi sanat?? olarak belirli bir ki?iyi, y?r?tmek i?in normaldir. Hatta genellikle hayat?n ra?men insano?lu, bir al??kanl?k vard?r. Belirli bir ki?i de Pachinko salonuna yap?l?r ger?e?i ma?azas? taraf?ndan ayarlama al??kanl??? her emin oldu?u bir ger?ektir. k?rlemesine implante daha Minukere E?er t?rnak ayarlama al??kanl???, kazanma y?zdesi ??kacakt?r.

 

Bu nedenle, bir ?ivi ayarlama yoldan bkz tan?tacak.

 

g?zlemlemek gerekir, bir hafta minimum iki hafta yakla??k Pachinko salonuna yoluyla, t?rnak ayarlama sayesinde g?rebilirsiniz. T?rnak ayarlamas? birka? milimetre farka yap?l?r ve IKA s?k?ca pim noktas?nda g?rmedim ??nk? neden demi?ken, ?zledim. Bu ba?lang?? ??bilecek kadar ba?layanlar de?il, o whether're olduk?a a??k sert belirlemek i?in s?yl?yor, a??k?a a??k bakmak. a??k olsun hangi

 

adan?n ?ivi etraf?nda, bu ?stten t?rnak bakarken, ancak, burada s?ylemek ?ivi seyir i?in bu t?r ?al??maz her d?kkanda taraf?ndan bu kadar ko?ulsuz oldu?unu L?tfen.

 

, bu kolay anla??l?r iyi ba?lang?? ??t?rnak ayarlanmas?d?r.

 

hafif?e ba?lang?? ??chucker taraf?nda daha pachinko salonlarda hissi, t?rnak birini s?kma t?rnak ayar?, t?rnak d??ar?dan gelecek olan bir durumdur. Bu t?rnak ayarlamas? durumunda, 1 dakika yakla??k 5 kat d?nme h?z?ndan alt? kat denilen bir yerdir. Ayar, y?ksek d?n???m oran? pachinko salonlar? normal t?rnak ayarlamas? d???n. E?er daha fazla s?kma varsa

 

 

, Sohbet ba?latmak otomobilin her iki yan?nda, her iki ?ivi ?st ?ste g?receksiniz. Bu t?rnak ayarlamas? durumunda, 1 dakika yakla??k 4.6 kat d?nme h?z?ndan be? kat denilen bir yerdir. baz? yerlerde g?r?nen bir ?ivi ayar oldu?u i?in toplama g?n?nde, istedi?iniz zaman kesinlikle br?t kar, dikkatli olun. B?yle s?kma ?ivi vurmak istiyorsan?z, ?abuk olmak Nante bin yen bitmi? olacakt?r.

 

y?l?nda, aksine ?ivi ?ivi ikisinden biri yukar?dan t?rnak bakmak bile biraz iyi ?ivi olan ba?lang?? ??chucker daha d??ar?ya a??kt?r. yukar?dan bakarsan?z, size a??k farkl?l?klar g?rebilirsiniz. genellikle bu t?r olaylara t?rnak ayarlamas? g?r?lmektedir O. Bu durumda, 1 dakika d?nme h?z? yakla??k 6 kat 7 zamanlardan olacakt?r.

 

?ivi iki taraf?nda ya da a??k bir ?ivi ayarlamas? al??kanl???n?n insanlar olacak, g?r?lebilir. herkesin pachinko d?kkan? ziyarette, ?ivi a??lmas? olsun, hem kontrol etmek deneyin.

 

Buna ek olarak, biraz daha erken yel de?irmeni alt?nda, t?rnak ve t?rnak aras?nda bir bo?luk vard?r yerler vard?r.

 

bo?luk t?rnak her iki taraf?, olumsuz topu oraya d??er gibi ba?lamas?ndan gitmeden ?nce, biz, d?zeltilmi? haline gelmi?tir oldu?unu ?ivi. o sadece ba?lamaz, t?rnak taraf?n? panodaki kurmak ??nk? T?rnak ayar?, Biz de onaylamak i?in denemek i?in te?vik ediyoruz. dikkati ba?ka sapan ile ?denmesi halinde

 

sen, ?imdiye kadar ?ivi bakmak ?stten bak?ld???nda temel t?rnak etmedi bile, teneke zevk d???n?yorum. Bu bir yerde 5 kez 6 kat?d?r. baz? yerlerde g?r?nen bir ?ivi ayar oldu?u i?in toplama g?n?nde, istedi?iniz zaman kesinlikle br?t kar, dikkatli olun. B?yle s?kma ?ivi vurmak istiyorsan?z, ?abuk olmak Nante bin yen bitmi? olacakt?r.

 

y?l?nda, aksine ?ivi ?ivi ikisinden biri yukar?dan t?rnak bakmak bile biraz iyi ?ivi olan ba?lang?? ??chucker daha d??ar?ya a??kt?r. yukar?dan bakarsan?z, size a??k farkl?l?klar g?rebilirsiniz. genellikle bu t?r olaylara t?rnak ayarlamas? g?r?lmektedir O. Bu durumda, 1 dakika d?nme h?z? yakla??k 6 kat 7 zamanlardan olacakt?r.

 

?ivi iki taraf?nda ya da a??k bir ?ivi ayarlamas? al??kanl???n?n insanlar olacak, g?r?lebilir. herkesin pachinko d?kkan? ziyarette, ?ivi a??lmas? olsun, hem kontrol etmek deneyin.

 

Buna ek olarak, biraz daha erken yel de?irmeni alt?nda, t?rnak ve t?rnak aras?nda bir bo?luk vard?r yerler vard?r.

 

bo?luk t?rnak her iki taraf?, olumsuz topu oraya d??er gibi ba?lamas?ndan gitmeden ?nce, biz, d?zeltilmi? haline gelmi?tir oldu?unu ?ivi. o sadece ba?lamaz, t?rnak taraf?n? panodaki kurmak ??nk? T?rnak ayar?, Biz de onaylamak i?in denemek i?in te?vik ediyoruz. dikkati ba?ka sapan ile ?denmesi halinde

 

sen, ?imdiye kadar ?ivi bakmak ?stten bak?ld???nda temel t?rnak etmedi bile, teneke zevk d???n?yorum. Bu bir yerde 5 kez 6 kat?d?r. baz? yerlerde g?r?nen bir ?ivi ayar oldu?u i?in toplama g?n?nde, istedi?iniz zaman kesinlikle br?t kar, dikkatli olun. B?yle s?kma ?ivi vurmak istiyorsan?z, ?abuk olmak Nante bin yen bitmi? olacakt?r.

 

y?l?nda, aksine ?ivi ?ivi ikisinden biri yukar?dan t?rnak bakmak bile biraz iyi ?ivi olan ba?lang?? ??chucker daha d??ar?ya a??kt?r. yukar?dan bakarsan?z, size a??k farkl?l?klar g?rebilirsiniz. genellikle bu t?r olaylara t?rnak ayarlamas? g?r?lmektedir O. Bu durumda, 1 dakika d?nme h?z? yakla??k 6 kat 7 zamanlardan olacakt?r.

 

?ivi iki taraf?nda ya da a??k bir ?ivi ayarlamas? al??kanl???n?n insanlar olacak, g?r?lebilir. herkesin pachinko d?kkan? ziyarette, ?ivi a??lmas? olsun, hem kontrol etmek deneyin.

 

Buna ek olarak, biraz daha erken yel de?irmeni alt?nda, t?rnak ve t?rnak aras?nda bir bo?luk vard?r yerler vard?r.

 

bo?luk t?rnak her iki taraf?, olumsuz topu oraya d??er gibi ba?lamas?ndan gitmeden ?nce, biz, d?zeltilmi? haline gelmi?tir oldu?unu ?ivi. o sadece ba?lamaz, t?rnak taraf?n? panodaki kurmak ??nk? T?rnak ayar?, Biz de onaylamak i?in denemek i?in te?vik ediyoruz. dikkati ba?ka sapan ile ?denmesi halinde

 

sen, ?imdiye kadar ?ivi bakmak ?stten bak?ld???nda temel t?rnak etmedi bile, teneke zevk d???n?yorum. Deneyin ?nerilir. dikkati ba?ka sapan ile ?denmesi halinde

 

sen, ?imdiye kadar ?ivi bakmak ?stten bak?ld???nda temel t?rnak etmedi bile, teneke zevk d???n?yorum. Deneyin ?nerilir. dikkati ba?ka sapan ile ?denmesi halinde

 

sen, ?imdiye kadar ?ivi bakmak ?stten bak?ld???nda temel t?rnak etmedi bile, teneke zevk d???n?yorum.