Horukon d???k ayarl? ?zelli?i, an?nda yoldan bak?n

bilgisayar ve sat?? sette, salon conserver yakalama o ?deme kontrol edebilir olmas?d?r. ?demesi, y?ksek seti, orta ayarda y?zdesini belirlemek i?in bir sahne olarak, d???k ayarlar s?ylenmektedir. vaktinden tan?mlamak istedi?inizde d???k bir ortamda ortaya ??k?yor bir fenomen, olarak, b?yle b?yle bir ?ey olup olmad???n? bakaca??z. kadar y?ksek ayar ile kolayca arac?l???yla g?rmek g?r?? daha vard?r ??nk? d???k ayard?r.

 

?rne?in, art?k normal bir eri?im alan?n? gelir ve genellikle genellikle kolay, uyar?c? Atsurichi kald?rmak g?steri ula?mas? olur, hatta daha k?sa ?al??ma saatleri i?inde ula?mak gelmedi ayr?ca, bir ?nyarg? sadece ayn? ?ey g?r?lebilir g?venilirlik oldu?unu aniden ikramiyeyi ?izmek d???k ula?mak, bu reach etkisi ile ilgili bir?ok g?r??ler g?r?lecektir. E?er bu ?ekilde bakarsak, d???k ayar ?retime ili?kin b?l?m?nde belirlenebilir kanaatine var?ld? giderek geliyor gibi genellikle.

 

Sonra ertesi en yayg?n fazla sorun b?y?k bir hit ?ekerek bile are belirtileri, kolayca vurmak d???k ?demeyi ?ekin edilir, daha k?sa ?al??ma saatleri i?inde geri ?ekme yok sonras? ikramiye bir fenomen da var olmas?d?r.
y?ksek ayarlarda veya ara ayarlar?nda durumunda ek olarak
, ancak d???k ayarda ba?latmaya meydana top emilir gibi bir fenomenin, ayr?ca aksi y?nde bir ba?lang?? ??yak?n?nda topu ula?t???n? oldu ba?latmak i?in olduk?a girmeden, bir fenomen dola??p o cereyan etmektedir.

 

Ama b?yle bir ?eydir, baz? ?eylerin asl?nda ne g?r?n?yor o t?rna??n ayarlanmas? da ba?l? oldu?undan, ko?ulsuz ve t?m zaman, kar??t g?r?? do?ru iyi olamaz d???k ayar? sa?lamak i?in ger?ekle?ir ama biraz.