pachinko salonunda ?e?itli k??e ama?layan avantajlar? ve dezavantajlar?

Son y?llarda, biz ?e?itli k??e y?klemek i?in pachinko salonlar? giderek artan say?da var. yan Normalde biz kurduk yan ayn? model birka? birimleri, ?e?it k??ede, ayn? zamanda tamamen farkl? bir model, spesifikasyonlar? birer birer kurmu?tur. Bir kez pop?ler b?yle hi?bir i?lem yap??maz pop?ler olarak be? ayr?ca nedenlerle, alt? kurulabilir koymak i?in yeterli modeller vard?, art?k kald?rmak i?in ama hala oynamak isteyen m??teriler i?in size se?enek sunmak olan bir model ya da bir ?e?it k??esi, sadece birka? birimleri ayr?lmas?na izin veya kullan?lan tablo tan?tmak nostaljik oynarken g?rd?.

 

, b?yle bir ?e?itlili?i k??esi, biz ne ?eyler i?in bakaca??z ama?l?yoruz faydalar? ve dezavantajlar? vard?r. Her ?eyden

 

Birincisi, bir faydad?r, ama k??eler bir?ok oynat?ld??? i?in se?im noktas? ve pachinko iyi modelleri ?e?itli bilmiyorum, bu s?rtlan kolay olmas?d?r. Buna ek olarak, tatl? t?rnak ayar? olma e?ilimindedir, ?a??rt?c? oynayacakt?.

 

?e?it k??esi, Dejihane gelen y?ksek ?zellikli makine dek, ?zellikler modellerin ?e?itli vard?r. Daha ?nce, ama Dejihane bir?ok y?kl? olmu?tu, iyi bir art?? y?ksek ?zellikli makine art?k da vard?r. ?e?it k??esi, b?ylece orada da olacak beklenmedik veya iyi ?evirmek amac? g?zler oldu, ?e?it k??ede kuruldu Hanemono makinesi, Hanemono vurmak isteyenler i?in di?er modellere g?re daha tatl? t?rnak ayar?, olma e?ilimindedir.

 

ve ?e?it k??esi,, beklenmeyen bir hazine tablo bulabilirsiniz b?ylece hem?ireler grev, normal t?rnak ayar emektar ?ivi daha bulan?kl?k yok, ayr?ca ?aylak ?ivi sanat?? sadece ba?layan bir ?ivi ayarlama sorumlu bir pachinko salonu da mevcuttur hala Hanemono merkezinde yakla??k y?r?mek insanlar amac? g?zleridir. Ayr?ca

 

, ?e?itli k??esi oynayanlar, biz bir?ok ki?i ?ok fazla Pachinko bilmiyorum var. Son zamanlarda

 

, sen ya da ben saklanarak i?erdi?i bildirimde bulunmadan durdu, o y?zden ya da gecikme olas?l??? varyasyon olarak karma??k fonksiyonlara sahiptir. A??nma b?yle tabloda ?ok olas?l?k var m? Y?ksek ait dizinde yoksa, ?e?itli k??e.

 

ve dezavantajlar? olarak, ula?mak ve her modelin performans? oldu?unu ve bu y?zden hat?rlanacak ?ok var Dejihane nedenle, bu bir oyun olabilir modelin ?ok g?zl?k yoktur yani, hepsi farkl? olmas? gerekti?ini. ?e?it k??ede, farkl? modeller her birinde kuruldu. Yani, t?m farkl? ?retirler. ula?mak

 

g?venilirlik ula?amayaca?? y?ksek derecede olsun, ayr?ca devam zamanda durdu?unda performans?, art?k hatta bilecek olmad???n? hat?rlamak zorunda vard?r. Hatta ROM dalgas? iyi g?r?n?yor hissetseniz bile, iyi ne kadar t?rnak ayar?, iyi Horukon set d?ner stand?, hi? bilinmemektedir, bu oyun istasyonlar? ?zleyece?im.

 

Ve ?e?itli konu?ma, bir?ok pachinko salonlar? ka??n?lmaz Dejihane bir s?r? y?klemesi olur ana amac? budur oynamaya olmak.

 

Dejihane, ?deme yap?ld?ktan zay?f patlay?c? g?c? i?in, tatl? ve biraz t?rnak ayar? olmak, bu bir Pachinko salonuna korkutucu de?ildir.

 

?zeti Hanemono, Dejihane merkeze Tachimawa' ?e?it k??esi izlemekte deneyin olan insanlar? Bu sonuca o olacakt?r. ka??n?lmaz Dejihane kurulumu say?s?n? art?rarak, bu oyunun as?l amac? olan bir?ok pachinko salonu, varsa.

 

Dejihane, ?deme yap?ld?ktan zay?f patlay?c? g?c? i?in, tatl? ve biraz t?rnak ayar? olmak, bu bir Pachinko salonuna korkutucu de?ildir.

 

?zeti Hanemono, Dejihane merkeze Tachimawa' ?e?it k??esi izlemekte deneyin olan insanlar? Bu sonuca o olacakt?r. ka??n?lmaz Dejihane kurulumu say?s?n? art?rarak, bu oyunun as?l amac? olan bir?ok pachinko salonu, varsa.

 

Dejihane, ?deme yap?ld?ktan zay?f patlay?c? g?c? i?in, tatl? ve biraz t?rnak ayar? olmak, bu bir Pachinko salonuna korkutucu de?ildir.

 

?zeti Hanemono, Dejihane merkeze Tachimawa' ?e?it k??esi izlemekte deneyin olan insanlar? Bu sonuca o olacakt?r.