pachinko salonlarda Xintai ama?layan avantajlar? ve dezavantajlar?,

istasyonunun ?n?nde vb Pachinko salonuna, olarak, ayr?ca Xintai sonra derhal serbest kullan?ma sunduk oynayabilirsiniz. avantajlar ve b?yle bir Xintai hedefleyen dezavantajlar?, olarak, hangi k?sm?nda bakaca??z. Her ?eyden ?nce, bir fayda, giri? Xintai bir ka? g?n oldu?unu y?ksek bir ba?lang?? ??civar?nda tatl? seti dahil t?rnak Horukon olma e?ilimi olmas?d?r. Hatta

 

Xintai olsa biz kom?u deposunda da ayn? anda ayn? modeli tan?t?ld? oldum. Xintai, tabii ki bunun mevsimlik ?r?nler, d?vmek istiyorum insanlar genellikle oldu?unda ??nk?. Ancak, bu t?r m??terilerin mahrum sahip olmak gibi yak?n, biz ?ok sorun tan?tmak i?in bir anlam yok. d?nme h?z? kazanmak b?ylece Sonra, ilk g?nden itibaren s?k s?k pachinko d?kkan? birka? g?n tatland?rmak i?in. E?er alan ?st giri? b?l?m?nde d?kkan?nda sadece yenemezsin e?er insanlar toplamak vurulmu? de tutmak ??nk?

 

istisna olarak, bir kurtarma ayarlar?n? olabilir.

 

Ancak yine de Xintai oyun i?in temel e?ilim olarak, ?? g?n tan?tan e?er g?zlerini ama?l?yoruz bir?ok vard?r.

 

ve dezavantajlar? olmakla Xintai ?zg?r bir tablo haline zor bir noktad?r, yakla??k 3 g?n sonra kurtar?ld? edilecek olmas? muhtemeldir. ?lk Xintai, ilk g?n sabah tam tablo haline de var s?k ??s?k, ikinci g?nden itibaren, ayn? zamanda bir piyango oldu?unu tan?t?ld?. Bir ?deme varsa ek olarak, bu t?r pop?ler hep modelleri, ya da serbest bekleyen baz? ki?ilerde durumunda, ne ?zg?r bir tablo olmas? olas?l??? daha d???k olacakt?.

 

mutlaka vurursan?z, yaln?zca bir sabah gitmek kalmamas?d?r.

 

ve bir ?ivi ayarlamas? ve Horukon ayar?d?r, Xintai biz g?n 4 pozisyonda normal bir ayarlama daha a?mak y?zden, kurtarma moduna girmek istiyorum ama Barker, giri? ilk g?n gelen ?? g?nl?k pozisyonu, s?ras?na g?re , biraz daha kat? var.

 

Bu koleksiyona geldi?i bir d?kkan da var, ilk g?n Xintai tan?t?m?ndan s?k?n, yararlar? ve korkun? Pachinko salonuna bir Pachinko salonuna ortalama, dezavantajlar?ndan bir Xintai oldu?unu. Xintai b?yle bir pachinko salonu, d?r?st Faydalar? Ben k???k oldu?unu d???n?yorum.

 

zorla konu?an ger?e?i hakk?nda ise son model grev s?yledi. g?nden itibaren toparlanma olarak, Xintai faydalar? t?m kaybolacakt?r.

 

Xintai amac?, bir ?ivi ayarlamas? ve Horukon ayar? iseniz o zaman, liyakat ile ilk g?n iki g?n giri? yenmek i?in giderseniz, ben konsantre bir ?ekilde izlemekte olabilir olaca??n? d???n?yoruz.

 

son modeller, ancak sopa kazanmak i?in e?er Xintai ben geri ?evrilmesi zor d???nmek, e?er daha da pop?ler modelleri vurmak isteyecektir. iyi Xintai pachinko salonlar?, veya yararlar? bir?ok d?kkan gitmek veya dezavantajlar s?kl?kla al??veri? belirleyin gelen vurmaya ?al???n

 

getirilmesi s?ras?nda Xintai e?ilim bak.