pachinko salonlar? k???k bir modelini hedefleyen avantajlar? ve dezavantajlar?

Sizden gitmek bile pachinko salonu, hep operasyonun ?ok iyi de?il k???k modeli oldu?unu d???n?yoruz. ?zellikle, ya da arkaya d?kkanda do?ru yerle?tirilmi? olan, say?s? ?ok az modeller y?zden olmas?d?r. Bir m??teri, hte olarak ancak k???k bir modelidir, ayn? zamanda kurs dezavantajlar? vard?r, ayr?ca faydalar? vard?r. Yani, yararlar? ve dezavantajlar? min?r modeli hedeflemeyi a??s?ndan, ne ?eyler bakaca??z. model bilgileri azd?r ??nk? bir dezavantaj olarak

 

Birincisi, bu t?r ?retim ve asl?nda vurmak g?remedi?iniz bilinmemektedir olmas?d?r. Buna ek olarak, operasyon d???k i?in olas?l?k yak?nsamas? pek olas? de?ildir, zor ROM dalgas?n? de?erlendirmek olabilir.
, ?nemli ya da de?il pop?ler, sat??tan zamanla gitmi? eski model say?s?n? min?r modellerini
. Bu ama?la, bu t?r ?retim veya denge bilgisinin stand? son derece azal?r gibi bilgileri modellemek. bilgi yapman?n toplamak nas?l bahsederken, sadece fiilen onaylamak kendini vurmak kaybolacakt?r.

 

sadece ben ?ok bilmiyorum, ??nk? yat?r?m?n bir dereceye ??z?n?rl??e gerekir, biraz ?arpt?. toplanan bilgilerin, ilk yat?r?m olarak g?r?lmelidir ger?ektir. Buna ek olarak, ?al??an oldu?u zaman bir durum k???k bir model ile karakterize edilir. ?yi dalgalar ve k?t? dalgalar k?t? dalgalar?n zamanda durgunlu?a muhtemeldir ba??na operasyon de?il asl?nda, olas?l?k ikramiye varan yak?nsama zaman alacakt?. Kazanan, yat?r?m ve bilgi toplama eme?in olas?l???n? artt?rmak e?er

 

, min?r modeli yakalamak i?in, ayr?ca dalgalar okumak i?in bilgi gerekir. ??inde

 

aksine bir yarar?, operasyon b?yledir ve ba??na bir dalga okuma ki?i olduk?a vurdu olmad???ndan bir ki?inin kim bir dereceye kadar kendi kendine finansmana yat?r?m yapabilecekleri, e?er de?il ama?layan bir platform vurmak e?iliminde olmas?d?r bu kolayd?r. Her zaman daha y?ksek, oyun kabaca ger?ekle?tirilebilir olas?l???n? zay?f k???k modellerini ?al??t?ran. durumunda

 

, b?yle bunu ba?ka birini vurmak i?in de fazla de?ildir ??nk? ba??na, tek bir odaklanma verileri al?yor olarak Dalgalar ve yak?nsama s?resinin stand? ile g?rmek daha kolay hale gelmektedir. olas?l?k daha kolay ba??na d?nemi, maksimum fayda okumak i?in ger?e?i, y?ksek gibi ?ok genellikle bu d?neminde isabet gel.

 

Ayr?ca bu t?r k???k modeller, ayn? zamanda bir etkinlik modeli olarak kullan?lmak ?zere ?ok ?ey olacakt?r. bir?ok durumda sadece operasyon art?rmak oldu?undan Ancak, ?ivi bak?n?z. ?deme bilgilerini bilmenin bir yolu varsa verilerin bir hafta ge?mi? Much, emin olmak i?in daha iyi de?ildir.