Ay ortas? ortas? pachinko ?zelli?inin salonu (iyile?me d?nemi veya a??k ?mr?)

pachinko Favori olup bak?n?z olanlar, ayn? zamanda bir Pachinko salonuna rekabet tan?d???n?z ki?ileri, sahip olabilir t?m sekt?r i?in bir e?ilim olarak son ※ ay?n ortalar?nda en ?nerilir oldu?unu . Pachinko salonuna olarak, ancak bir ?ey, son olay?n olaya benzetti e?er pek ?ok ma?aza olmal?d?r olamayaca??n? o mesele b?yle i?areti olay olarak b?y?k bir ?deme.

 

, bu sefer bir?ok i? plan?nda yer alan, orta getirmek ister konu?ma, b?yle bir ?deme sorunu neden olacakt?r. Bir pachinko Salondaki ?? plan? ilk ay normal t?rnak ayarlamalar? ve ayarlar?, biz sonra ba?layacak vard?r. ?u anda, hatta d??ar? ortas?nda biraz, bu a???? anlatabilece?iniz ?l??de tasarruf tutar.

 

e?er bile ?ok a????n d??ar? da ortada e?er ikinci yar?s?nda yeniden kazanmak i?in yeterli zaman ??kar. Yani, bu kadar b?y?k bir ?deme verilmesi olarak pachinko salonu taraf?nda, oyun, gibi en iyi i? ortas?nda olmak kolayd? oldu?unu ortalamas?d?r. , I?inde i?in ger?ek ?l??de gelenleri, ancak ilk ayda hedefine ula?t?, her zaman s?nd?rmek, ayr?ca k?smen ba?l? olarak ay?n ba?lang?c?d?r. b?yle bir ayarlaman?n konuya b?t?n tablo, ak?lda nokta, daha iyi ayarlama g?zlemlemek deneyin de?il s?rf

 

g?nden beri. etkinli?i s?ras?nda T?rnak ayar?, genellikle uyum esas al?nacakt?r. E?er ba??nda 12.5 mm Normal t?rna?a ayarlamak i?in oldu?unu varsayal?m. B?yle d?kkan olarak, istekli varsa yakla??k 13 mm'ye kadar a??k gelecektir vermek.

 

d?nme h?z?n?, bir dakika d?nme h?z?n?, 0 konu?an. 5 kat bir kez de?i?iklik g?sterir. Mere tek fark, ama gelmedi de?il ??nk? ba??na d?n?m, ben paran?n toplam yat?r?m tutar? bakt???m?zda b?y?k ?l??de de?i?iklik olmayacak dan e?er. ??k?p da s?n?r ?izgisi olarak bunun ?tesinde Stand? Ay ortas?nda anlam?na oldu?unu. Ard?ndan, maa? ?nceki d?nyas?nda orta, 'o kazanmak istiyoruz d???nenlerin bir s?r? d??ar? da gelmek zaman?. E?er

 

Horukon bir dizi kulland???n?z ma?aza varsa, tabii ki Horukon daha tatl? k?mesi olabilir. i? plan?n?n

 

pachinko salonu, ayr?ca herkesin b?y?k ba?r?ndan ko?ullar? yer alm??t?r. Ayr?ca bu sadece bir olay olmad???n? hat?rlamak istedi?iniz yere Ve b?yle, ortada amac? g?zlerin en ?ok. Etkinlik g?n?nde g?zlerini amac? bir tabii, ama ?zellikle olay bir fiyasko olsayd? durumda, daha sonra, bir ka? g?n fazladan ama? g?zleri. Burada olmak i?in bir ihtiya? vard?r, ??nk?

 

sebebi, ay?n ikinci yar?s?na do?ru m??terilere ??kt? g?r?nt?yle koymak istiyorum amac?yla, ?ok basittir. Zendai b?yle reklam panosu model olarak, imkans?z bile, sen ?ivi ve ayarlar bir?ok durumda birka? g?n ertelenmi? bulunmaktad?r. Ertesi g?n, vb, ve bu t?r pop?ler modelleri durumunda, modeller y?ksek olas?l??? nedeniyle bask? yap?yorlar, ben s?yl?yorlar kolay-anlamak iyi ama? g?zleri. kay?ts?zca oynayaca??z pachinko salonlarda

 

, bir i? vard?r bu ?ekilde bir ay ak???n? d???n?n. biz kazanma olas?l???n? y?kseltmek oldu?u ?nemli oldu?unu, ger?e?in avantaj? ak?ll?ca orada sava?arak. buraya kadar ihtiya? vard?r ??nk?, birlikte koymak istiyorum amac?yla g?r?nt?d?r. Zendai b?yle reklam panosu model olarak, imkans?z bile, sen ?ivi ve ayarlar bir?ok durumda birka? g?n ertelenmi? bulunmaktad?r. Ertesi g?n, vb, ve bu t?r pop?ler modelleri durumunda, modeller y?ksek olas?l??? nedeniyle bask? yap?yorlar, ben s?yl?yorlar kolay-anlamak iyi ama? g?zleri. kay?ts?zca oynayaca??z pachinko salonlarda

 

, bir i? vard?r bu ?ekilde bir ay ak???n? d???n?n. biz kazanma olas?l???n? y?kseltmek oldu?u ?nemli oldu?unu, ger?e?in avantaj? ak?ll?ca orada sava?arak. buraya kadar ihtiya? vard?r ??nk?, birlikte koymak istiyorum amac?yla g?r?nt?d?r. Zendai b?yle reklam panosu model olarak, imkans?z bile, sen ?ivi ve ayarlar bir?ok durumda birka? g?n ertelenmi? bulunmaktad?r. Ertesi g?n, vb, ve bu t?r pop?ler modelleri durumunda, modeller y?ksek olas?l??? nedeniyle bask? yap?yorlar, ben s?yl?yorlar kolay-anlamak iyi ama? g?zleri. kay?ts?zca oynayaca??z pachinko salonlarda

 

, bir i? vard?r bu ?ekilde bir ay ak???n? d???n?n. biz kazanma olas?l???n? y?kseltmek oldu?u ?nemli oldu?unu, ger?e?in avantaj? ak?ll?ca orada sava?arak.