Avantajlar? ve dezavantajlar? d???k kullan?m oran? pachinko salonu se?mek i?in

Ben bo? bir tablo tam Pachinko salonuna kap?s?n? a?t? an, devletin ??ng?rak vard? ve durdurma tutmak shop'll bu, bir?ok kim isabet orada hissetmiyorum d???n?yorum. Bana g?re, siz yok ?evirisidir ??nk?, bu t?r sat?? ve m??teri hizmetleri ve servis veya site ko?ullar? gibi par?alar?n ?ey dezavantaj? var olma olas?l???n? inkar edemez, sokak g?r?n?yor ,. B?yle bir Pachinko salonuna ait

 

dezavantajlar? konu?an ?ok ben zor bir platform ne kadar iyi anlamak o asl?nda oldu?unu d???n?yorum tablo serbest tablo vard?r. belirsiz hedefliyorsa, olu?acak kuruntu, kazanmak i?in zor hale gelecektir. bilgi toplamak bile, ayn? zamanda seyrek patronlar? i?in, g??l? bilgiler de gelmek zordur.

 

modeli ?ok bo? stand? i?in, kuvvet koymu?tur bile Semeyo e?er, vb POP ve poster, itimat ve ?ok fazla stand? a??lm?yor, vurmak ya da ?zledim oyunu, art?k mecbur vermek ?yle olacak.

 

orada, d???k ?retim d?kkan?n b?y?k dezavantaj? diyor.

 

Bununla birlikte, b?yle bir pachinko salonuna avantajlar? mevcuttur. , Sen Maeru dolu bo? masa asl?nda yararlanmak i?in kazanma olas?l???n? artt?rmak i?in b?l?m. D???k ?retim Pachinko salonuna olarak, bu kadar duramaz ?al??an b?y?k, ara s?ra beklenmedik hareketine bir zaman vard?r. De?il bir patlay?c? ?demeyi ?reten de ya da orada, y?ksek doluluk d?kkana kaybederler.
masaya
, b?yle sadece k???k oyun iyi bir g?r?n?m etraf?nda, genellikle ayn? zamanda m??terilerin ?ok fazla a?madan durdurmak E?er ?ok Pachinko a?ina m??teriler, ?ok g??l?, e?ilim ?n?m?zdeki topland?lar oldu?u gibi, se?mek istedi?iniz Hodai oldu?unu sana sahip. Daha y?ksek doluluk d?kkana b?yle bir d?kkan, g?n-g?n veri toplama sa?lamak i?in kazanmaya ?al??mak Ayr?ca, gerekli olacakt?r. Sert ?iddetle per hareketini dalgalar?n? okumak i?in ??nk?

 

bile bile olsa, ??nk? operasyonun iyi bir pachinko salonu oldu?unu. ?al??m?yorsa ?eviri oldu?undan, hatta d?kkan yan tamamen g?zel verilerle toplanmayan ihtimali vard?r. aras?nda

 

y?ksek i?letme Pa?inko ma?azas?, orada d?kkanda do?ru ince verilerin ?e?itli olmakla d?kkan yan will ?al??mad???ndan ?eviri oldu?u i?in tabii ki avantajl?, d???k operasyon pachinko Salondaki, daha fazla veri toplama al??veri? yapmak m?mk?nd?r zor bir durum haline gelmi?tir. ko?ullu

 

, d?kkan? da m??teriler de fazla bir de?i?iklik yok olmas?d?r. Ma?azalar, veya herhangi bir zamanda topu, set koymak al??kanl?k birini g?zlemlemek deneyin. Hatta d???k operasyon pachinko Salondaki kazanma olas?l???n? artt?rmak i?in m?mk?n oldu?u anlam?na edilir. Ancak, t?rnak de t?m 1 s?yl?yorlar fazla de?er oldu?undan ayar?, s?kma haddelenmi?, ayr?ca ihtiya? dikkatle eylem olacakt?r.

 

da bunun bir r?ya olmayabilir y?zdesini kazanarak d???nme bi?imini de?i?tirmek i?in gel, e?ilimi ile d???k i?letme deposu, ka??nd? ancak. yak?n d???k ko?ma sadece pachinko salonu denilen edenler, ma?azalar? ile rekabet etmek bile ilgin? deneme olabilir.

 

ancak temelde geli?mi? kullan?c?lar i?in olabilir d???k operasyon ma?azas?nda tatl? suyu emmek edilir. ?u anda, a????n daha denge, belirli bir ?l??de operasyonla d?kkan?nda onlar?n dengesini yeniden in?a etmek ?nerilir. O Sha i?in olabilir. ?u anda, a????n daha denge, belirli bir ?l??de operasyonla d?kkan?nda onlar?n dengesini yeniden in?a etmek ?nerilir. O Sha i?in olabilir. ?u anda, a????n daha denge, belirli bir ?l??de operasyonla d?kkan?nda onlar?n dengesini yeniden in?a etmek ?nerilir.