se?im platformunun anda normal i? bir pachinko salonu olan

savurgan yat?r?mlar, veri ve ?ivi ?nlemek i?in imkans?z bir hikaye oldu?unu platformu terk sa?lamak i?in aray?n ama g?rmek istedi?iniz yerdir. Olarak, normal bir i? s?ras?nda se?im i?in tabloda, biz herhangi bir b?l?m?ne bir platform dikkat se?mek ne kadar iyi bakaca??z. Her ?eyden ?nce, biz verilerine bakacakt?r.

 

Bu verileri g?rmek i?in zaman, bunu normal bir i? g?n? olmas? dikkate al?narak dikkate almak gerekir, ziyarete s?resine ba?l? vard?r. hay?r o bir g?n ?nce g??l?yd?, s?rf pachinko salonu taraf?n? s?nd?rmek i?in gidiyor oldu?undan normal i? g?n?nde, ?yle daha iyi olmaktan durdurulur hemen oturdu oldu?unu. E?er say?s? ve Atari yan hit ne t?r ve g?n?n d?n?? say?s? olup olmad???n?, ?nceki g?n olan tabloda

 

?nemlidir. Ve bu devrimlerin da iyi bir say? ?nceki g?n ve t?rnak de?i?medi?ini olas?l??? vard?r, g?n ayakta durmak, bir g?n ?nce ??kt?. Buna ek olarak, hi?bir Inochikugi s?k?l?r bile, ind?ksiyon ?ivi ba?lang?c?na kadar bir pas ?ivi, sen s?k?l?r olabilir.

 

?imdi veri lambas?n?n da g?r?nt?lenir vurmak kadar d?nme h?z?n?n bir t?r yoktur. B?y?k hit biri kadar, ayn? zamanda sa?lamak tutun ?l??de hangi rotasyon s?yledi. ak???n isabet durdu ve muhtemelen isim de?ilse birka? g?n g?n?n rotasyonlar g??l?, iyi numaras? ve normal i?letme s?ras?nda vurmak i?in bir de?er olmas?d?r.

 

Horukon b?yle grup konfig?rasyonun dalga ve Horukon ROM gibi, bu t?r al??kanl?k olarak okuma ma?aza benimsemi? olurdu ama?layan CR makinesi ile giderseniz, muhtemelen g??l? ?m?rl? ?imdi stand? girmek se?in. t?rnak ayar sonucu ayr?lm??t?r ??nk?
, s?rekli Hanemono kazanmak isteyen insanlar
ise, t?rna??n ortas?na g?r?lecektir. ?ivi s?k?n ve ind?ksiyon ?ivi s?k?la?t?rmak i?in olmak ya da olmamak bulursa

 

Ancak, daha verilerine e?er g??l?ye kadar ?ok yat?r?m tavsiye edilmez. B?yle bir stand, ?deme daha h?zl? azal?r ve ?arpt???nda, kesim bir iyi ve ?eyleri de?i?tirmek i?in tavsiye edilir ??nk?.

 

Buna ek olarak, bir hit bile g?nde olsa bile, iyi ?ok rotasyon h?z? Ya de?ilse, d?nme h?z?n?n durumunda a?a?? duygu olabilir, ben hemen hareket ?lmek daha oldu?unu d???n?yorum. Buna ek olarak, normal bir i? s?ras?nda t?rnak ayar onun d?kkan?n normal t?rnak haline gelmi?tir. kurtarma okunamaz hale geldi?inde verildi?i tarihteki durumunun t?rnak ya, iyi bak tutun ??nk?
t?rna??n durumunu, hat?rlam?yorum
edin. Normal T?rnak olmakla birlikte, d?n???m oran? ile bir ka? milimetre, fark? ortaya ??kar. E?er kolay ?o?u g?zlerini ama?l?yoruz platformunu ay?rt etmek, ancak herkes i?in kolayca ay?rt edemez istiyor kim ?ivi g?rmek i?in, bir d?nme h?z?nda a??klayaca??z olacak. E?er 3.5 \ de?i?imi pachinko salonu devir

 

say?s?n?n terimler, bin yen, 3 \ kar??l???nda yakla??k 15 kat, 2.5 \ de?i?imi yakla??k 17 kat ve 20 kat 2.3 \ kar??l???nda yakla??k 13 kez ?imdi vard?r. E?er normal t?rnak ayar? varsa Baz? modelinde varyasyon ve may?s, tabii ki, ama bu ortalama bin yen ba??na devir say?s?d?r. ?yle ki ya a??lm?yorsa, d???nd???n?zden ama bu ger?ektir. Normal i?

 

, neredeyse hi?, devrimlerin say?s?na g?re nakit oran? minimum e?de?er d?ner platform se?mek i?in denemek ??nk?, t?rnak a?ma ger?e?i. Ancak, yeterli vurdu yen bin de?il. En az?ndan birka? bin yen implante edilerek, topun ak???nda dengesiz olaca??ndan, biz devrimler ortalama say?s?n? hesaplayarak belirlemek i?in makul s?yleyebiliriz. 3 yen de?i?imi yakla??k 20 kat olmu?tur. E?er normal t?rnak ayar? varsa Baz? modelinde varyasyon ve may?s, tabii ki, ama bu ortalama bin yen ba??na devir say?s?d?r. ?yle ki ya a??lm?yorsa, d???nd???n?zden ama bu ger?ektir. Normal i?

 

, neredeyse hi?, devrimlerin say?s?na g?re nakit oran? minimum e?de?er d?ner platform se?mek i?in denemek ??nk?, t?rnak a?ma ger?e?i. Ancak, yeterli vurdu yen bin de?il. En az?ndan birka? bin yen implante edilerek, topun ak???nda dengesiz olaca??ndan, biz devrimler ortalama say?s?n? hesaplayarak belirlemek i?in makul s?yleyebiliriz. 3 yen de?i?imi yakla??k 20 kat olmu?tur. E?er normal t?rnak ayar? varsa Baz? modelinde varyasyon ve may?s, tabii ki, ama bu ortalama bin yen ba??na devir say?s?d?r. ?yle ki ya a??lm?yorsa, d???nd???n?zden ama bu ger?ektir. Normal i?

 

, neredeyse hi?, devrimlerin say?s?na g?re nakit oran? minimum e?de?er d?ner platform se?mek i?in denemek ??nk?, t?rnak a?ma ger?e?i. Ancak, yeterli vurdu yen bin de?il. En az?ndan birka? bin yen implante edilerek, topun ak???nda dengesiz olaca??ndan, biz devrimler ortalama say?s?n? hesaplayarak belirlemek i?in makul s?yleyebiliriz.