?zellikler - G??l? d?nem ROM dalgalar? yolu ?zerinden bak?n

Pa?inko makinesi ikramiye b?t?n ROM y?netiminde bozuldu. ikramiyeyi veriyorsun ROM'u Minukere g??l? faz, y?ksek olas?l?k edin. Yani, bir ROM elveri?li a?aman?n ?zelli?i, ard?ndan daha detayl? senin a??klaman i?inde olup olmad???n?.
E?er
ROM ikramiye kolay i?aretler ?e?itli ??kar, g??l?d?r. ?zellikle, ?retim ve ula?mak, nas?l hit odaklanmaya ?al???n. ?rne?in, eri?im ve performans, ?retim ?e?itlili?i ve ya s?kl?kla yerle?tirecektir ula??r.
ba??na daha az durduktan sonra
ba??ml?l?k, siz veya ula?amayaca?? yo?un ?s? g?venilir ba??na i?aretleri lavabo. Buna ek olarak, zaman azaltma, vb veya turda terfi ?ekmece geri tecr?be, bunu g??l? d?nem haline olaca??n? d???n?yoruz.

 

Daha sonra, uygun bir s?rede, Chang ileti?im i?inde olas?d?r ya da ikramiye giderek geliyor olas?l??? varyasyon ak?? g??l? d?nem biridir. ?rne?in, daha k?sa ?al??ma saatleri i?inde grev gelmedi ??nk? sadece durdurmak yerine, yakla??k 200 devir sab?r ile oynamak i?in deneyin.

 

b?y?k bir hit ??kart?labilir ayr?ca ?eyler gibi, bir kutunun d???nda ?al??t?rmadan ?nce, ben kar??la?abilece?iniz ?eyler oldu?unu d???n?yorum. Hatta ?u per de derhal durdurulmal?d?r gelip vurdu?unu, kuvvetli d?nemin olas?l??? vard?r gibi bir ?ey varsa iyi bir ak?? Ard?ndan, bu ba??ml?l?k yapmaz.

 

g??l? d?neminin bir ?zelli?i ile gelmi? olabilir masada olacak, hareket halindeki bu t?r ?zellikler i?in durmak, o deneyin oynarken kasten olabilir d???n?yorum.

 

Sonra pachinko Salondaki b?l?nm?? say?s?n?n bir fig?r vard?r. Bu model bize m??teriyi azaltarak gitmek ??kmas?n?n rakam olacak ne kadar oldu?unu. B?ylece pachinko d?kkan?, sen hatta ?ivi uyum ve benzeri de?i?en.

 

pachinko salonu taraf m? b?l?nm?? say?s? ise de?i?tirmezseniz, ayr?ca uygun d?nem takip eder birka? g?n. ROM G??l? faz ?zerinde oynayarak hemen g?r?lebilir tek ?eydir. e?er bakarsan?z ?zellikle veri grafikte, ayr?ca anlamak daha kolay olacakt?r, vard?r.

 

veri kuvvetli bir baz iyi E?er g?rmek istiyorum devir ve ?izgi grafik toplam say?s?n?n dalgad?r. ikramiye takip edildi?inden, g?n?n k???k bir masa d?nme h?z?n? se?meye ?al???n. Ve bu yer, ?nce ve ba??ml?l?k k???k bir stand sonraki sonras?nda 200 d?nme ba??na geliyor platformu, g??l? bir dalga g?r?? alan?nda geliyor olas?l???n? etsinler.

 

Normal s?re sonra, s?k?ca ?zg?n ?mr? s?n?r?n? belirlemek, bu nedenle savurgan yat?r?m yapmadan kar maksimize edebilir zamanlama durmak ?nemlidir.

 

zaman s?radan ya?am?, ya da ge?mi? verilere istinaden, ?rne?in, hayat taraf?ndan tahmin edilmelidir ?zmek acele. sadece ?ald???n?z tablonun davran?? belirlemek zordur ??nk? ?imdi, veriler iki a??dan belirlemek i?in bir araya gelelim.