pachinko salonu Horukon grup konfig?rasyonu ile bak?n?z

grup yap?land?rmas?n?n kelime pachinko, genellikle normal olarak size e?lenceli Pachinko yabanc? kelime konum olabilir ederseniz, yard?m almak ama grup yap?land?rmas? kendisi asl?nda olmad???n? s?yledi yoktur. duymak ?ok kullan?lan alamad?m bir?ok ki?i olabilir bu yana, a??klaman?z? bilgilendirecek. Pa?inko makinesi de, ?al??maz ve elektrik tedarik etmez. Bu ama?la, ancak g?? kayna?? genellikle ev 100 volt oldu?u, gereklidir. pachinko makinesinin g?? kayna?? 24 volt oldu?unu ve oldu?u gibi enerjik hale geldi?inden

 

Ancak, duman sigortay? u?acak olacakt?r. Bunu yapmak de?il i?in, voltaj d?n??t?rmek i?in bir trafo gerekecektir.

 

bu transformat?re ba?l? Ba?l? ben ger?e?i bu grubu yap?land?rma gibi. grup yap?land?rma, ?? ana t?r? vard?r. u? say?s? konfig?rasyonuna yan yana yap?land?rmas?, ayn? d?zensiz konfig?rasyon mevcuttur. grup yap?land?rmas?n? belirlemek i?in, g?zlemlemek ba?ka ?are yoktur.

 

sadece, bunu s?k s?k isabet ada girilen g?zlemlemek i?in iyi bir fikir oldu?unu d???nebiliriz. birbirleri ile ayn? grup ile ba?lant?l? olarak isabet ??kart?labilir olarak
grubu yap?land?rmada
, sinyal salonu conserver gelen ?ekilde g?r?nmektedir. En gen? numara yap?land?rmas?n? nas?l tan?mlan?r, vaka say?s? b?y?k bir hit olan platformun sonuna ayn? say?da, y?ksek gen? numara yap?land?rma imkan? oldu.

 

stand? bunu anlamak zor g?r?nmektedir ve tam Pachinko salonuna i?ini g?zlemek de?il, anlatmak, uzakta dakikad?r. Sonra, bu yan taraf? yap?land?rmas?, d?n?? yap?land?rmas? ?nceki sonuna k?yasla bu y?zden anlamak kadar kolay olmas?d?r. genellikle be? grupta d?rt yan-yana yap?l?r ??nk? neden

 

varsa, ikramiye yan yana ger?ekle?mesi muhtemeldir. dola?mak olmayabilir, an?nda g?zlem e?er g?receksiniz. isabet yan-yana

 

i?inde yan?nda yo?unla?t??? takdirde, yan-yana konfig?rasyonda olas?l???n? art?r?r. Ba?ka bir deyi?le, ikramiye masa numaralar?n?n daha iyi g?zlem, en gen? say? Yan-yana konsantre vuruyor

 

bir isabet oldu?unda daha isabet ayn? tablo, en gen? say? yap?land?rmas?n?n daha y?ksek olas?l?k, yan-yana konfig?rasyonda y?ksek olas?l?k oldu?u ger?e?i gibi g?r?n?yor. Son olarak, d?zensiz yap?land?rma, d?zensiz yap?land?rma ben ?ok s?ylemek zor oldu?unu d???n?yorum oldu?unu.

 

ada olmas? ya da k?sa bir mesafe i?in bir durumdur, ve asla ayn? grupta yer al?r, bir?ok ki?i fark kalmamas?d?r. B?yle bir durumda, ve anla??lmas? kolay olabilir, ada isabet yo?unla?t??? g?zlemlemek deneyin. o u? yap?land?rmas?nda olas? de?ildir herhangi bir yan-yana olmadan

 

, d?zensiz konfig?rasyonunun, y?ksek olas?l?k oldu?unu b?yle ?eyler ta??maktad?r. Bilmen halk? grubu yap?land?rmas?, ancak, asl?nda, b?yle bir grup yap?land?rma yok edilmez ?eyler vard?r ger?e?i de dahil olmak ?zere, sahip oldu?unu d???n?yorum.

 

grup yap?land?rma Asobere ayn? konfig?rasyonun stand?nda otururken bile, bilinen, ancak sonrakinin hit yakalama olas?l??? grup yap?land?rmas?nda, y?ksek oldu?u s?ylenir, ma?aza de?il kendisi kullan?lamaz bir tekniktir.

 

?lk ve pachinko salonlar? dikkatle b?yle bir e?ilim g?r?ld? olsun veya olmas?n a??s?ndan soru?turma ba?lad???n? g?venlidir, g?zlemledi. B?yle bir grup, Yap?land?rma yok de?ildir.

 

grup yap?land?rma Asobere ayn? konfig?rasyonun stand?nda otururken bile, bilinen, ancak sonrakinin hit yakalama olas?l??? grup yap?land?rmas?nda, y?ksek oldu?u s?ylenir, ma?aza de?il kendisi kullan?lamaz bir tekniktir.

 

?lk ve pachinko salonlar? dikkatle b?yle bir e?ilim g?r?ld? olsun veya olmas?n a??s?ndan soru?turma ba?lad???n? g?venlidir, g?zlemledi. B?yle bir grup, Yap?land?rma yok de?ildir.

 

grup yap?land?rma Asobere ayn? konfig?rasyonun stand?nda otururken bile, bilinen, ancak sonrakinin hit yakalama olas?l??? grup yap?land?rmas?nda, y?ksek oldu?u s?ylenir, ma?aza de?il kendisi kullan?lamaz bir tekniktir.

 

?lk ve pachinko salonlar? dikkatle b?yle bir e?ilim g?r?ld? olsun veya olmas?n a??s?ndan soru?turma ba?lad???n? g?venlidir, g?zlemledi.