Ay?n ba??nda - bir pachinko ?zelli?inin salonu (iyile?me d?nemi veya a??k ya?am?n) ba?lang?c?

pachinko Salondaki, sen referans

 

pachinko salonu memnun etmek t?m sekt?r i?in bir e?ilim olarak gitmek sadece al???k olmu?tur, ama ben fark etmi?sinizdir yoksa ※ ve tersi ge?erli oldu?unda zaman ve kolay oyun, orada olmak ve olacak . o bildi?imiz i?in oyunun zamanlamas?, olsun, ??k?p nereye bahsederken Pachinko salonuna ait i? planlar?n? de?erlendirmek i?in gereklidir.

 

ayr?ca pachinko salonunda i? plan? da denilen bir ?ey de her yerde pachinko Salondaki, bu i?letmenin plan? olarak faaliyet g?sterdi?ini, orada, herhangi bir sekt?rde duydu. nerede ve nas?l kurtarma br?t kar ?ok ve i?letim plan?, ilk ay i?inde durmak pek pachinko salonunu g?rebilirsiniz nas?l. ?lk aydan ay?n sonuna kadar bir ayl?k i? plan?d?r.

 

m?mk?n oldu?unca bu i? plan?n? elde etmek i?in, biz olaylar?n zamanlamas? ve toplama zamanlamas?, kabaca karar gidin. Bir pland?r ??nk? Tabii, bu ?al??mayabilir. Aksine, ?al??mad???n? ancak b?yle ger?ekli?i Pachinko salonuna sahiptir.

 

olarak, Pachinko salonuna ay?n?n ba??nda, gitmek oldu ne t?r bir i?, ben g?rmek istiyorum edilmektedir. pachinko salonlar? ay? ba??nda, bu ?a??rt?c? derecede ihtiyatl? i?i var. Ay?n ba??ndan itibaren, ??nk? biz a??k veremez. T?rnak ayar?, zaman?nda ma?azalar genellikle t?rnak ayar? olas?l?kla veri tablosu biraz s?k?la?t?rma yapacak g?rmeye ??k?p, temeldir. , ?o?u durumda, d??ar? muhtemel tablo i?in, 1 ayarlamak i?in

 

yuvas? ayn? ge?erlidir, sen Uchinaoshi veya ayn? ortamda gibi var. Ay?n ba??nda ve tasarruf ama?l? bir i? plan? ya da br?t kar daha ?al???rken bir zaman?n Awayokuba oldu?unu Desugi beklenmedik ?nlemek, pachinko salonlar?, Pachinko hem yuvas?na yer almaktad?r.
Yani, pasif sat?? olma e?ilimi olacakt?r. Elbette

 

, tahmin etmi?tim makine olarak hareket edece?i anlam?na gelmez, ayn? zamanda ??kacakt?r bir durum s?z konusudur. bile b?yle Bununla birlikte, ?ok fazla olmadan veya tam ?ivi s?k?n oldu?unu, stand nas?l g?rmek de vard?r. Toplam ve Ben, ay?n ba??nda gaz y?kl? konunun pachinko salonlar? k???k olmas? muhtemeldir zaman. Sadece normal i? h?z?n? korumak i?in.
ben odaklanmak istiyorum bir nokta var, burada
.

 

o Pachinko salonuna ay?n?n ba??nda ger?ektir d?kkan?n normal i? durumuna s?yledi. Olmadan bile orada koymak isteyen, ancak b?yle b?yle orada dek kurtarma g??lendirmek i?in hi?bir zihin olarak yerdir. t?rnak d?zenleme ve ayarlar durumdur normal oynayaca??z d?kkanlar Herkes de canl? bir ?ekilde g?r?nen bir zaman vard?r. Ay?n ba??nda zamanlaman?n d?kkan? bilmek i?in en g?r?lm??t?r ki, daha iyi denebilir vard?r. ?zellikle durumun ay?n ba??nda, bir bir ay boyunca bak?ld???nda bile

 

t?rnak ayarlamas?nda, ?yle a??k, s?k?l?r karar?na kolayla?t?r?r. Gaz d?kkanlar d??ar? yeterince fark olmad??? Ancak, ?ok fazla yat?r?m sonucudur, bu tavsiye edilemez zaman?d?r. B?y?k oyundan olmadan ay?n ba??nda, ona daha iyi sad?k pachinko salonlar? g?zlemlemek. o b?y?k zaman periyodu oldu?u i?in elbette

 

, kurtarma, buradan Serve e?er, bazen vurmak ?al??aca?? yolundaki bir duru? de?ildir. Ay?n ba?lang?c?n? yakalamak i?in bir ayl?k oyun s?resi, s?k?ca belirlemeye ?al???r. Bu formda olamaz zaman?d?r. B?y?k oyundan olmadan ay?n ba??nda, ona daha iyi sad?k pachinko salonlar? g?zlemlemek. o b?y?k zaman periyodu oldu?u i?in elbette

 

, kurtarma, buradan Serve e?er, bazen vurmak ?al??aca?? yolundaki bir duru? de?ildir. Ay?n ba?lang?c?n? yakalamak i?in bir ayl?k oyun s?resi, s?k?ca belirlemeye ?al???r. Bu formda olamaz zaman?d?r. B?y?k oyundan olmadan ay?n ba??nda, ona daha iyi sad?k pachinko salonlar? g?zlemlemek. o b?y?k zaman periyodu oldu?u i?in elbette

 

, kurtarma, buradan Serve e?er, bazen vurmak ?al??aca?? yolundaki bir duru? de?ildir. Ay?n ba?lang?c?n? yakalamak i?in bir ayl?k oyun s?resi, s?k?ca belirlemeye ?al???r.