Pa?inko d?kkan? masa yeniden a??lmas? s?ras?nda se?mek i?in

bilgi devlet platformu zor bir ?eydir se?mek Neraiuchi, hi?bir olmad???ndan ilk g?n yedek Xintai g?n?, verilere, hi?bir zamanda oldu?unu. Xintai ilk g?n, sabahtan a??k, polis onay a?a?? oldu?unda a??k olaca?? anlam?na gelmez. Bu nedenle, de?il zaman a??lmas?n? temizlemek i?in, s?k s?k pachinko salonlar? Piyango var. Buna ek olarak, piyango y?ntemine ba?l?, ayr?ca isabet Xintai bilmiyorum hangi olsun bir vaka oldu?una dikkat edin. hangi bakmak i?in b?l?m t?m ?ivi okumak b?rakmak i?in hi?bir yeterli zaman olmad???ndan

 

Xintai yedek ilk g?n, ayn? zamanda sadece ger?e?i haline gelmi? g?bek ?ivinin ba?lang?c?nda s?yledi. B?yle veri Robo sitesi Seven verileri toplad?ktan Tabii ki, e?er, Horukon ayar? ve ROM dalgas? da hesab?na alal?m.

 

Ancak, t?rnak ayar? bakarak, m??teri ?ekmek amac?yla, Xintai yedek ilk g?n iyi ?ivi tatl? olmas?d?r. Horukon seti ve Xintai t?rnak d?zeltmesi olarak

 

her ge?en g?n s?k?n olacak e?ilimi vard?r, ilk g?n en iyisidir a??kt?r. Tabii ki, ayn? zamanda depolamak ba?l?d?r. Bir darbe ilk istedikleri i?in ilk g?nden beri, misafirler de yava? yava? iyile?ti Sal?c? ile izin, yaln?z baz? d?kkanlar b?rak beni toplamak, ayn? zamanda ilk g?nden d???nda bir d?kkan? vard?r. Bu alan hemen yeniden a??lmas? sonra yakla??k bir hafta e?ilim g?nl?k olarak kontrol tutmak i?in daha iyi olurdu vard?r. m??terilerin bir?ok t?kan?kl?k olmas? beklenir ??nk?

 

yeniden a??lma zaman? vaka o ?n incelemesinde ?ncesinde ve verilerin teyidi i?in ?nceki g?nk? tabloyu amac?, bu t?r istasyon d?kkan?nda gibi olan bir dereceye kadar ?al???lm?? olan iyi bir insan bakar .