Pachinko salonuna ait Horukon grup yap?land?rmas?nda s?kl?kla nedir

Her grup i?in Hall yap?land?rmas?ndan ikramiye sinyaline yan?t olarak grup yap?land?rma, ikramiye s?nd?rmek biri olacak. salon conserver yakalama Strateji, Dasa d???ncelerini olmu?tur oldu?unu. Burada yakalama bak?ld???nda salon conserver, biz grup yap?land?rmas?nda ortak bir desen olarak bilinen tan?tmak istiyorum.

 

salonu conserver yakalama, u? say?s? konfig?rasyonda grubu yap?land?rma, yan yana yap?land?rmas?, d?zensiz yap?land?rma ?? tip oldu?u s?ylenmektedir. Bunlar aras?nda, yap?land?rma ulusal en b?y?k, yan-yana konfig?rasyonda s?ylenir ve ?e?itli u? yap?land?rma olarak an?l?r olmu?tur, ancak bir?ok durumda resmen biri olup olmad???n? bilmiyor.

 

bu yap?land?rma en yayg?n yan yana yap?land?rmas? da u? yap?land?rmas? da, onaylamak i?in kolay oldu?unu ?ey gibi g?r?n?yor oldu?unu olmas?d?r o tan?nabilir kolay bu nedenle ??nk?. o Pachinko salonuna onay al?nabilir asl?nda olmad??? i?in, bu spek?lasyon kadar olacak bir ger?ektir haline gelmi?tir. u? konfig?rasyonunda olmas? durumunda

 

, bir transformat?r numaras? ile ba?l? olan tablo u? s?z konusu platform, bir grup olacakt?r. 1 grup kabaca yakla??k be? g?r?n?yor. ?rne?in, adan?n 20 ?nitelerinde, be? grup adada oldu?u ger?e?i olacakt?r.

 

Bu gruplama, ??nk? salon conserver yakalama ?ikayet olacak t?m pachinko Salondaki yap?lm??t?r. ikramiye piyango kazanma zaman en ?ok da olaca??n?, yan yana yap?land?rmas?, yan-yana, bir d?rt-be? grup haline gelmi?tir, asl?nda ikramiye i?inde da??t?lm?? oldu?u olacak.

 

Bununla birlikte, son y?llarda, u? konfig?rasyonunda ve yan-yana konfig?rasyonda bir kar??t?rma pachinko salonu de oldu?u s?ylenir. yan yana yap?land?rmas? ve biti? yap?land?rma kar??t?r?l?rsa, bu nedenle biz biraz daha zor hale s?ylenir belirlemek, ada taraf?ndan farkl? olmas?. u? konfig?rasyonlar? ada kar??t?r?l?r ??nk?

 

pachinko salonlar? ve yan yana yap?da adas? aras?nda, ikramiye meydana geldi?inde aratmak i?in zaman s?ylenir. Bu grup -Loop b?l?nme olduk?a bak?lmaks?z?n bu t?r modellerin, sonra sadece numaray?, bunun ikramiye ayn? grup i?inde s?k?a olu?ur ben ?eyi stand? i?ine edilmi?.

 

Ama son zamanlarda, sorun ?nlemek i?in birine transformat?r birini kurduk bir?ok pachinko salonlar? vard?r. Bu ?ey, bu art?k var yap??acaklar? grupla?ma varl???na a??klad?. grup yap?land?rmas?n?n

 

fikri, sadece birlikte olur i?inde ikramiye baz numaras? hi?bir dayana?? yoktur varsay?lm??t?r. salon conserver yakalama belirtilen grup yap?land?rmas? kuruldu?unda olsun veya olmas?n, seninle gitmek pachinko d?kkanda, bir zamanlar bir g?z atmak ilgin? olabilir.