pachinko salonlar? m??teri taban?n? kontrol edin

Pachinko y?l?nda salonlar? m??terilerine ?e?itli ma?azaya gelecek olan vard?r. bazen oynamak i?in gitmek kimse var, ama sen pachinko Salondaki, m??teri taban?na bak?m ?ok de?ildir d???n?yorsan?z genellikle kad?nlar genellikle ma?aza ve ofis ?al??anlar? d?kkan veya b?yle bir ?o?unlu?unu olu?turmaktad?r d?kkanlar, gen? erkeklerin ayn? zamanda d?kkanlarla m??teri taban?n? de?i?ir.

 

herkes gidiyor pachinko salonu ?ans ait olup olmad???n? belirlemek ve m??teri taban?na bir g?z tutmak i?in var d?kkan ne t?r s?ralamayla, ?a??rt?c? bir olas?l?k y?ksektir kazan?r.

 

E?er m??teri taban?na g?r?l?r ne d???n?yorsunuz, ama se?ilen platformu m??teri taban?na ba?l? olarak, blok kurtar?ld? e?er halinde, ayr?ca masa hamlede bir bok b?y?k ters yoktur olabilir. herhangi bir m??teri taban?n?n d?kkanlarda amac? g?zlerin olsun ve sonra daha detayl? senin a??klaman i?indedir.

 

da ben, ancak bir Pachipuro halk? ilk bak??ta ne oldu?unu kelime Pachislot, orada duymu? d???n?yorum ama hangi uymayan belirlemek zordur. Pachipuro ve yar? profesyonel s?ylenen ki?iye bir?ok eylemler oldu?undan, k???k fasulye verilerin bir ?ek var. Ayr?ca a??k?a oynarken yok g?n, bir cep telefonu veya Not Defteri var, verilere bakmak i?in d?ner. Hatta profesyonel de?ilse gen? erkek m??teriler, ayr?ca kendi verileri analiz etmek amac?yla yap?labilir olarak

 

bu davran?? yerine, yuvas?na daha fazla eylem ile bir sapan, son y?llarda, bu t?r oldu?unu.

 

Pachinko durdurma dayak vb genellikle biraz farkl? elin hareketine m??terilerinin, Pachipuro bir olas?l?k var insanlara konu?an. , Pachinko salonlar? ise orada Pachipuro oldu?unu, ve pachinko salonlar? d??ar?, ben kategorik s?ylemek durum yok olsun derler. Pachipuro deyi?le, g?n be g?n d?kkan?n verileri analiz etmek, bilgiler ile d?kkan al??kanl??? vurmak i?in geliyor.

 

bir i?ne noktas? ile mavi-yonga levha, o ziyaret etmektir ama?l?yoruz. mevcut

 

Pachipuro ger?e?i durmak olas?l??? kazanmak, ama b?yle ben ni?an gerekir gibi birimlerin onlarca, aras?ndan pin noktas?nda, olmas?d?r, d?kkanlar iyi masa k???k, kolayca amat?r kazanmak i?ler zor d???n?n . o d?kkana kolay e?it Kazanma olmad???n?

 

Pachipuro ?ey. hatta ayn? ?ey olacak gelirin Pachinko bir ya?am yapmak i?in ?eviri oldu?undan Pachipuro, 'amat?r imkans?z hikaye. Orada d?kkan amac? vard?r ve m??teri ?e?itli toplamak d?kkan? amac? daha profesyonel, ters y?ksektir kazanmak olas?l?k. herhangi bir m??teri taban?n?n d?kkanlarda

 

sizin Miseka iyi konu?ma, ve b?yle ters zaman s?n?rl?d?r ve insan ?e?itlili?i vard?r insanlar?n, ?cretsiz y?ksek kaliteli stand olarak ?ok Pachinko bilmiyor oynayan m??teriler, Bu kolay olacakt?r. Bu t?r sonsuz ?e?itli m??teri taban? toplamak olmas? da ?ok say?da ?ok tablo oldu?unu olas?l??? vard?r olmas?d?r. m??teri taban?n? g?rmek i?in bir d?kkan se?erken

 

bir s?re sadece bir kez gitmez herkes, ?zellikle iyi olabilir. Pachinko konu?an insanlar iyi etraf?nda g?zlemleyerek, se?im i?in g?zlerini gitme e?ilimi sadece durmak, daha zeki m?cadele taraf?n? deneyin.