Bir pachinko Salondaki ??kme grafi?i g?rmek i?in ama? tablosunu s?kma ?nemli ?ey

Son pachinko salonu, makine ile b?y?k ekran bir veri Lobo, y?kl? d?kkanlar bir?ok haline gelmi?tir ?a??rd?. vurmak i?in yukar? bu makinede ?n a??l?? ve ?nce tezgah?n vb ait d?kkan verilerine taneyle ve ge?erli ikramiye olas?l??? ile, son oyun masas?n? tek kurulduktan, ?deme ge?i? grafi?i ??kme grafi?i denir E?er b?yle devrimler say?s? gibi dalga g?rebilirsiniz.

 

Ayr?ca, her masada bir veri sayac? ile gelir, hi?bir veri Robo pachinko salonlar? vard?r.

 

rol? ayn? t?r kar?? olacak, ama veri Robo k?yasla giderek o bilginin k???k bir miktard?r. Bu bilginin b?yle bir s?r? veri Robo g?r?l?r, ancak en tan?mlanan istedi?iniz verileri her ?l?r ve ?deme ge?i? grafiktir.
g?rmek kolay ne oldu?unu, ?deme ge?i? grafi?i ve birinci g?n do?umu topun durumunu
ve ?izgi grafi?in tablonun ba??ml?s?. ?deme ya da b?y?k hit, durumun ve s?rekli Chan zamanda, daha sonraki ba??ml?s? derecesini kontrol edebilirsiniz. hareket alt ve ?st olarak

 

mevcut kararl?d?r dar bu ?izgi grafi?i platformu, top ?zerinden, bir ba??ml? stand? ama? i?in zor olur. Tabii

 

※ da tabii zaten m?mk?n bulunmaktad?r bi?me o an stabil olmas? halinde tek oturuyordu Horukon sadece g??l? d?nemi.

 

?st ve bu grafi?in ?iddetli stand? hareketinin, ba??ml?l?k ve ba??na ?iddetli fark?, g??l? ?nce bile bir g?n alt, ne zaman dalgalar aniden ?zg?n g?r?nen bilmiyor, ba??ml?s? bir tehlike var hangi tablodur. Orada da patlay?c? g?c? olmakla u? oldu?undan Ancak, bu t?r bir stand, biz de ger?e?i olabilir ba?ka kelimeler darbe beklenebilir platformu s?yledi.

 

, ben ba?ka iyi bir platform olas?l???d?r de bakmak istiyorum.

 

pachinko makinesi, ama onunla ?imdiki ikramiye ayr? ?imdi olas?l???n? temsil eden bir b?y?k bir hit olas?l?k, bu olas?l?k duracak yoktur. ?evirin bir?ok kez (ikramiye olas?l?k ba??na birimleri), tek ikramiyeyi geldi ?eyin bir rehber olacakt?r. Genel olarak, bu Tai 確 oran? 180 veya daha az ise, bu platformun amac? g?zler olacakt?r.
fazla 180 olmak
, ayn? zamanda olur ya hassas bir denge de ??kt? olarak olabilir iyile?ti, vurmak kadar yat?r?m artt?. Ancak, 180 veya daha az b?yle bir platformun bulmak i?in, ger?eklik olduk?a b?y?kt?r.

 

Buna ek olarak, veri robo i?inde, sen pachinko t?m verileri depolamak g?rebilirsiniz. E?er biz ince onay veya yo?un hat k??e masa ayakl? olas?l?k nazik stand? ve grafik ??kme vard?r giri?ine yak?n bir adada b?yle bir stand bir?ok t?r, ayn? zamanda i?in al??kanl???n? yakalamak olabilir E?er. Her ?eyden

 

?ncelikle, vurmak istedi?iniz modeli karar, d?z bir ?izgiye ?deme yak?n olabilir tek ge?i? grafi?i durmak ya da, hatt?n ortalamas?n?n ?st?nde kalmay? s?kl?kla tabloyu se?in, g??l? stand? ??kme grafiktir dan, d???k tablo sadece olas?l?k durabiliriz se?mek e?le?tirmek isteyebilirsiniz. tek veri yok pachinko deposu kar?? bir

 

durumunda, oyun tahtas?na yerle?tirilir, bir yamuk olas?l?k ??k?p olmayabilir. hesaplama y?ntemi daha ?nce tan?t?ld? i?inde, toplam tur say?s?n? g?r?nt?leyecek bir veri sayac? da var ??nk? art?k

 

olarak, matemati?i kendin yap l?tfen. k?rlemesine daha da olas?l???n? kontrol etmek daha da kazanabilirsiniz ?ey vuran ki?iyi vurun. G??l? stand?n?n ??kme grafi?inden, hatt?n ortalamas?ndan daha yukar?da size bu sefer kalmaya ?o?unlukla tablosunu se?in, sadece olas?l?k duramaz d???k tablo se?mek i?in oyun olabilir. tek veri yok pachinko deposu kar?? bir

 

durumunda, oyun tahtas?na yerle?tirilir, bir yamuk olas?l?k ??k?p olmayabilir. hesaplama y?ntemi daha ?nce tan?t?ld? i?inde, toplam tur say?s?n? g?r?nt?leyecek bir veri sayac? da var ??nk? art?k

 

olarak, matemati?i kendin yap l?tfen. k?rlemesine daha da olas?l???n? kontrol etmek daha da kazanabilirsiniz ?ey vuran ki?iyi vurun. G??l? stand?n?n ??kme grafi?inden, hatt?n ortalamas?ndan daha yukar?da size bu sefer kalmaya ?o?unlukla tablosunu se?in, sadece olas?l?k duramaz d???k tablo se?mek i?in oyun olabilir. tek veri yok pachinko deposu kar?? bir

 

durumunda, oyun tahtas?na yerle?tirilir, bir yamuk olas?l?k ??k?p olmayabilir. hesaplama y?ntemi daha ?nce tan?t?ld? i?inde, toplam tur say?s?n? g?r?nt?leyecek bir veri sayac? da var ??nk? art?k

 

olarak, matemati?i kendin yap l?tfen. k?rlemesine daha da olas?l???n? kontrol etmek daha da kazanabilirsiniz ?ey vuran ki?iyi vurun.