Ay sonu, pachinko ?zelli?inin salonu (iyile?me d?nemi veya a??k ya?am?n) ge?

※ sadece

 

Pachinko salonuna t?m sekt?r i?in bir e?ilim olarak bak?n?z sonudur, Bence de?il d??ar? olacak s?ylentiler duydum baz? insanlar. Asl?nda, bu do?ru. Pachinko salonuna sonu, ma?azalar?n ?o?unda, iyile?me s?resi d???n?yorum l?tfen edilmektedir. i? plan? net do?ru, nihai ayarlama zaman?n? yapt?. (E?er bu zamana kadar d??ar? ?ok top sal?n?m?n? yapmak olmasayd?, kapak taraf? da azalt?labilir bir durum varsa ?yle.) _ X000D_ d?zenlenen etkinlik ay?n ba??ndan itibaren gider olarak vard?r
Xintai yedek ve reklam giderlerinin gibi miktar? tespit edilmi?tir.

 

Xintai yedek da ay?n sonuna sorumludur, giderler o ay?n ba??nda meydana beri bu miktar toparlanma gerekli hale ka??n?lmaz gelecektir. E?er plana g?re giderseniz, ben bile bu kadar bile iyile?ti pachinko bile a??k olan kumar gibi bir ?ey oldu?unu, ay?n ?eyleri bitirmek edilmesi gerekmez. vb kendi tecr?besi ile birlikte

 

verilerini, sonunda ak??? ve ?zellikleri ?reticileri, ?deme yap?ld?ktan platformu izlerken biz beklenmedik ?zerinde, tabii ki, set belirleyecek ??nk?, ?ivi vurmak veya al?nan or've asl?nda d?nyada ?ok s?k ta??maktad?r gitti.

 

y?l?nda Dolay?s?yla pachinko salonu, her ay?n 20'sinde yerinden faaliyet kar? nihai olarak ayarlanmas? i?in, ?iviyi s?k?n veya Horukon ayar?n? d???rmek, sistemin kurtarma girmeye ba?lad?. bu kez, halka her ay?n 25 neden a??lm??ken, bu ?deme g?n? olacak. maa? varsa d??ar? de?il, e?er m??teriler beni normalden daha kazanmak kovalamak. ay veya orta ba??nda daha fazla nakit ile bana olas?d?r. Ayr?ca

 

, beni kovalayan olmas?, br?t kar y?kseltmek m?mk?n olacak, t?rnak ve ayarlar?n s?k? ko?ullar, sat?? yukar? olsalar bile her zamankinden biraz fazla. ?ok Hall i?in 25 g?n birka? g?n de ayr?ca ?al??t?rmak ??kar?lan br?t kar olmadan sat?? da o da bir ay i?inde en y?ksek kazanc? elde s?ras?nda ger?e?ine olur kald?rd?. ne ?l??de

 

E?er br?t kar plan?ndan b?y?k gecikme arkas?nda ge?tiniz zaman zaman kazan?m? ya bu kadar, kategorik deme, kurtarma her ma?azan?n ?al??ma plan?ndan gecikme m?dahil gelip ger?e?i Ayr?ca geni?li?i, kurs art?? olacakt?r.

 

ay?n sonunda ?ok uzun beklemek ve hatta bir g?n ba?ar?s?z olursa ?ivi d?zenleme ve ayarlar, hem de bu br?t kar hedefi sokak art?k tamamen al?nacakt?. Pachinko salonuna ?ok ?al??ma plan?nda br?t kar pahal? bir sette hem, sat?? d?nya. ay veya orta ba?lang?c?na k?yasla

 

ayn? t?rnak ayar?, ayr?ca bu k?meyi koymak demektir, beklenmedik geni?li?i izin verilmesi i?in ay?n k???k ucunu hale geliyor. Hatta biraz, s?rayla g?venilir o Ayars?z ba?ar?s?zl?k y?netimin taraf?n?n sonu sadece, psikolojik durumu denemektir, iyile?ti i?in.

 

s?rf hepsi ayn? durumda stand? olmak, bu zamana mant?ks?z. ?iddetli ayarlama i?in ?deme yap?ld?ktan birka? tek tonlu ?ok iyidir sadece. Normal bir t?rnak ayar ve Horukon da set Masa, ince vard?r. vb Ayr?ca, yuvaya, olarak, ayn? zamanda ?ivi ayarlamas? daha kolay ayarlamak, de?i?tirmek Pachinko k?yasla d??ar? topun beklenen kolayla?t?rarak olmak. Pachinko oranla oyunda, size yard?m almak ama dezavantajl? bir durum oldu?u s?ylenen yok gibi
, yuvan?n sonuna
. Ay sonu amac? kaide incelemek, bu iyile?me d?neminde oldu?u ger?e?ini unutmamak i?in ?ok fazla bir isabet de pe?inde olmadan oynamak i?in daha iyidir. Bu beklenmedik geni?li?i olmak ?zere ay k???k ucunu hale geliyor. Hatta biraz, s?rayla g?venilir o Ayars?z ba?ar?s?zl?k y?netimin taraf?n?n sonu sadece, psikolojik durumu denemektir, iyile?ti i?in.

 

s?rf hepsi ayn? durumda stand? olmak, bu zamana mant?ks?z. ?iddetli ayarlama i?in ?deme yap?ld?ktan birka? tek tonlu ?ok iyidir sadece. Normal bir t?rnak ayar ve Horukon da set Masa, ince vard?r. vb Ayr?ca, yuvaya, olarak, ayn? zamanda ?ivi ayarlamas? daha kolay ayarlamak, de?i?tirmek Pachinko k?yasla d??ar? topun beklenen kolayla?t?rarak olmak. Pachinko oranla oyunda, size yard?m almak ama dezavantajl? bir durum oldu?u s?ylenen yok gibi
, yuvan?n sonuna
. Ay sonu amac? kaide incelemek, bu iyile?me d?neminde oldu?u ger?e?ini unutmamak i?in ?ok fazla bir isabet de pe?inde olmadan oynamak i?in daha iyidir. Bu beklenmedik geni?li?i olmak ?zere ay k???k ucunu hale geliyor. Hatta biraz, s?rayla g?venilir o Ayars?z ba?ar?s?zl?k y?netimin taraf?n?n sonu sadece, psikolojik durumu denemektir, iyile?ti i?in.

 

s?rf hepsi ayn? durumda stand? olmak, bu zamana mant?ks?z. ?iddetli ayarlama i?in ?deme yap?ld?ktan birka? tek tonlu ?ok iyidir sadece. Normal bir t?rnak ayar ve Horukon da set Masa, ince vard?r. vb Ayr?ca, yuvaya, olarak, ayn? zamanda ?ivi ayarlamas? daha kolay ayarlamak, de?i?tirmek Pachinko k?yasla d??ar? topun beklenen kolayla?t?rarak olmak. Pachinko oranla oyunda, size yard?m almak ama dezavantajl? bir durum oldu?u s?ylenen yok gibi
, yuvan?n sonuna
. Ay sonu amac? kaide incelemek, bu iyile?me d?neminde oldu?u ger?e?ini unutmamak i?in ?ok fazla bir isabet de pe?inde olmadan oynamak i?in daha iyidir.