nedeniyle Pachinko salonuna konumuna i? politikas? fark (?stasyon Ajanlar & banliy? ma?azalar)

Herhangi d?kkan, ben o site ko?ullar?ndan ?e?itli cihazlar ile i? yapan oldu?unu d???n?yorum. Pa?inko ?e?itli ve de?i?ik tedbirler, i? ve saha ?artlar?na g?re kendi ma?aza resmin yap?l???n? var istisna de?ildir. ?rne?in, istasyon ma?azalar? ve banliy? ma?azalar?n ?n?nde, fark b?y?k ?zelli?imizdir. m??teri taban? ve zirve operasyon s?ras?nda fark kar??la?t?ral?m.

 

■ pachinko salonlar?, m??teri taban? ve zirve ?al??an istasyon Pachinko salonuna ?n?nde saat diliminde

 

?stasyonu i? y?r?tmek i?in bir?ok ?ehir merkezinde yaya trafi?inde haz?rlan?yor d?kkanlar. yak?n bir tren istasyonu ve ev han?mlar?n?n ofis ?al??anlar? ve ya?l? ve gen? erkek ve kad?nlar?n i?ten eve d?nerken i?in, ya?tan ?e?itli m??teri taban? bekliyoruz. ?zellikle, bu davran?? hafta i?i daha yayg?nd?r. sabahtan ak?ama i?inde, ?zellikle bant kad?n genellikle zaman? olacak, daha iyi t?r ev kad?nlar? olarak ve pek ?ok ya?l? oldu?unu.

 

Ama istasyon zirve operasyonda ?n?nde buradan b?yle ta??maktad?r. ak?am d??ar? geri iyidir itibaren yerini ?ekilde, bu kez i?ten sonra maa?l? i??iler operasyonun b?y?k bir k?sm?ndan sorumlu ba?layacak,

 

sabahtan ma?azaya gelen edildi?i. Bu s?re g?re, bir yo?un m??teri taban?n?n hangi ciro, 'istasyon d?kkan?n ?n?nde en b?y?k ?zelli?i bu. Orada ni?an ??nk?
kuvvetli baz bile at?l?r d?nd?r?lecek m??teriler var ??nk? geri d?n?? sa?layarak bu atas?z?n? fonksiyonlar? bir zamanlama vard?r
d?kkan da se?eneklerden biri olarak sahip olacakt?r.

 

Yar??madan ?nce ?iddetli istasyonunda, ma?aza bu hayatta kalma zorla??r vard?r, 7 de veya hafta i?i 8 pm 06:00 de m??teri ?ekmek olamaz.

 

(ma?aza Ne ROM Yara Horukon ile topu d??ar? ayarlamak zorunda kal?rsa, se?enek s?z saat dilimini koparmak oldu?unu arada ※.) _ x000D_
Ancak maa?l? i??iler tatil bir tatil oldu?u i?in, operasyon ??le saatlerinden itibaren zirve ve ak?am, tamamen farkl? ak?? ve hafta i?i olacak. Buna ek olarak, di?er ma?azalardan d??ar? rekabet genellikle ma?aza, hatta en k?sa s?rede top ??nk?, operasyon ?ok de?i?ti alacak.

 

 

 

banliy? pachinko salonu m??teri taban? ve zirve ■ zaman dilimine t?klama operasyon

 

ve banliy? deposunda yakla??k yakla??k ?stasyon d?kkana m??teri taban?n?n boyutunu sanm?yoruz onu s?yle. patronlar?n?n konu?an ve mahalle ev kad?nlar? ve dinlenme babas?, ya? y?kseltilmi? alt?ndad?r, biz b?yle 40'l? gelen 60'lar?n olarak ki?inin g?r?n?m?n?, bir s?r? g?r?yoruz. Bilgi d?zeyi

 

misafirler kuvvetli baz ve t?rnak ayarlama bo? tatl? tablodur bir?ok e?ilim de vard?r, bir?ok oldu?u nispeten d???kt?r.

 

s?rece park araba veya motosiklet ya da benzeri, ziyaret ediyor Pachinko salonuna, banliy?lerinde bir s?ylenti arayacak kadar pop?ler bir restoran de?il olarak, orada ?ok daha anlam?na gelmez y?zden bile erken saatlerden ma?azaya geliyor edenler ?ok de?il stat?ko oldu?unu. ?al??t?rd???n?z, ma?azaya geliyor Mahallenizde ya??yorsan?z ??leden ?nce ve sonra saat 12'de uzama ba?lar ??nk?

 

?o?unlu?u, zirve ?retim den 1 pm 3:00 ?evresinde bir?ok ma?aza olacak. Ve, banliy? d?kkan haftan?n g?n? zirve operasyonu aras?nda ?ok az fark vard?r. rakip bir ma?aza olsa bile o yak?n olmad??? i?in, sabit m??terileri koymak kolayd?r.

 

 

 

???

 

1 bu ?zelliklere dayanarak m?cadelede iyi kullan?m?n? sa?lamakt?r. stratejisinin bir o g?n?n en s?cak zaman kapal? almak i?in oldu?u gibi i?lem uzat?lm?? olan zamanlama vard?r, farkl? oldu?u i?in, ayn? zamanda, tepe konumu, saat dilimi

 

deposu taraf?ndan ?al??t?r?l?r. Bir Pachinko salonuna olarak, tabii ki, y?ksek kullan?m oran? deposunun itiraz yap?lmamas? yokken bir s?r? topu d??ar? ??kar?lan ki?i, orada ama?layan ??nk?.

 

2
. zamanlamada hangi zamanlama

 

m??teriler m??teriler al??veri?i kuvvetli baz tatl? masaya e?iliminde olacakt?r a??k ve bir ?ivi almak olas?d?r. ?rne?in, ev kad?nlar? s?z konusu oldu?unda, ve olursa olsun kal?p g??l?d?r nas?l olacak, bu y?zden yeme?e haz?rlanmas? gerekmez, ??nk? bu, ben istemeyerek destek verece?ini bir s?r? insan var. B?yle bir platform gelip alacak stratejisinde kazan?r Pachipuro da mevcuttur. _x00 0D_
3
. Ara?t?rman?n m??terilerinin bilgi d?zeyi

 

m??teri taban? ile, ?yle anla??l?yor ki neden oldu?unu kim kitlenin seviyesi. Bo? lezzetli kaide olarak d???k insanlar genellikle al??veri? olarak ihtimali de vard?r seviyesidir. Tabii ki, y?ksek olan insanlar bile bir ki?i de?il, ama o ma?aza kendisi tad? yok asl?nda hale gelebilecektir olmas?, iki taraf?n Sajikagen sadece sava?ta deneyim parlatmak i?in gidiyor yapmayacaks?n.