Bilgi pachinko salonlarda patronlar? ile irtibat a??, Pachipuro olu?turmak i?in toplanm??

Sana bir Pachinko salonuna gitmek her zaman g?rmek m??teriler oldu?unu d???n?yorum. B?yle ?al??an daha herg?n Shigeku ayak gidip M??teriler, pachinko sekt?r?nde m??terilerin olarak an?lacakt?r. Ben olas? kolayca tan?nabilir ile i?aretlenmi? d???n?yorum ra?men, baz? insanlar Pachipuro Pachinko yemek ?a??rd?.

 

Pachinko salonuna olarak, m??teriler genellikle yasaklanabilir nas?l, Pachipuro temelde kabul edildi, ama ayn? zamanda sert anlatmak i?in. B?yle Pachipuro i?inde ya da en iyisi olup olmad???n? d?zenli ile ki?isel ba?lant? kurmak i?in yani, ama konu?abiliriz ?l??de tan?mak gerekti?ini ki?i, bunu avantajl? tabii oldu?unu d???n?yorum.

 

d?zenli i?erir, ancak ayn? zamanda olaylar ve kurtarma s?resine ba?l? de?ildir, bu bir g?nl?k bazda ayn? Pachinko salonuna gidecek. Pa?inko favori tabii ki, ama d?zenli ?o?unlukla kendini al??veri? yapmak isteyenler vard?r.
ki?i anlamak i?in sahip olup olmad???n? sorusunu
, ama her g?n ayn? Pachinko salonuna gitmek i?in ?eviri oldu?u i?in, ba?ka bir hikaye olacak, biz de en iyi hareketin ince stand? biliyorum. Ben ?ok defalarca a?t?ktan sonra tekrar d??ar? ??kt? ?rne?in, platform, Toka bir?ok kez d?n ba??ml?s? oldu?unu, size sohbet ?e?itli duyuyor musunuz veya ?ok yat?r?m, b?yle bir konu?ma olmu?tur. fikri ile

 

verilerinden kolayca okunamaz gibi bilgi olacakt?r, d?zenli ile ki?isel ba?lant?lar yapmak i?in, kolayca elde etmek m?mk?nd?r. Normalde, yoksa her g?n bir Pachinko salonuna gitmek zor olsa bile oldu?unu d???n?yorum, i? var.

 

d?zenli gelen bilgiler, ancak sen mi ben daha fazla bilgi i?in iyi bak olanlar a??klamak i?in b?ylece de zaman zaman i?ler nas?l olsa iyi gibi, s?z bak?n?z olabilir. faydalar?n en boyunca d?zenli ile almak i?in olmak yoktur.
sonra
Pachipuro ki?isel ba?lant?lar?, ama bu asl?nda olduk?a ger?ek?i zor oldu?unu d???n?yorum. Ben herhangi bir ?ans Pachipuro ile ki?isel ba?lant?lar yapabildi Ancak, ben d?zenli daha bilgi kayna??n? g?ven verici olmas? ku?kusuz oldu?unu d???n?yorum.
_x 000D_ Pachipuro onlar Pachinko bir ya?am yapmak ??nk? ?nemli bir ?al??ma olmu?tur vard?r. B?yle duraca??n? veya sald?r?, her model i?in ?e?itli bilgiler oldu?u san?lan oldu?u gibi teknik ?zelliklerini ve performans veya s?n?r hatt?n?n, her biri. Pachipuro durumunda Ancak

 

, galibiyet aray??? i?inde d?zenli aksine, etraf?nda ?evrelerinde lezzetli pachinko salonu. Ayn? pachinko salonuna her g?n anlam?na gelmez, sadece ayn? pachinko d?kkana gitmek ama tabii oldu?u etmeyenler, ayn? zamanda ?e?itli pachinko salonlar? gidenlerin de de kar??la?t?

 

Pachipuro, ben zor oldu?unu d???n?yorum belirlenecek . iyi is, ben de d??ar? her zaman insanlarla arkada? olmakt?r, Pachipuro bilmiyorum. Sana veya bilgilerin makinede Kuwashika', ge?erli bilgi vermek olsun bir ihtimal varsa, konu?maya ?al??t?m.