S?n?r teoride Hanemono tamam m??

bir?ok pachinko dergisi taraf?ndan yay?nlanan ??nk? Son y?llarda, bilgi elini girmek o kadar kolay hale gelmi?tir. Yani, e?er Pachinko ?arpan ki?i, bir kere, bir say s?n?r teorisini g?rd???m?z g?rme ilgilenen think're. ??te

 

, s?n?r teorisi, ben bakmak istiyorum. Her ?eyden ?nce, s?n?r teorisi hikayesi ?nce s?n?rda oldu?u s?ylenir bir ?ey yoktur. pachinko makinesi, s?ras?yla b?y?k bir hit ihtimali vard?r. Makinenin ikramiye olas?l?k sokakta ikramiye miktar? miktar? ve ?deme yat?r?m bozduruldu e?er s?n?r ?izgisi, dal noktas?n?n art? veya eksi 0 s?yl?yor. Pachinko durumunda

 

vb say?sal de?erler, ?e?itli yeniden hesaplanm??t?r, bu s?n?r ?izgisi, b?y?k bir isabet olas?l?k ve ileti?im Chang oran?, bu bin yen devir say?s? olarak ifade edilir. Pa?inko makinesi ve d??ar?, tekrar ya da de?il d??ar?, b?ylece olarak belirlendi ikramiye olas?l?k yak?nsama yapabilirsiniz vard?r.

 

Yani, bu kar, ??nk? 's?n?r teorisinin fikirdir, s?n?r ?izgisini veya makineye ayar ikramiye olas?l?k ?zerinde birle?memiz i?in her makine i?in ayarlanm?? daha ?l?r ?arpt?.

 

kesinlikle teorik olarak ama o kadar iyi bunu yapmak asl?nda o kadar, o gitmez haline d???n?yorum. neden konu?an pachinko salonlar? d?kkan? ayarlanabilir ?ivi yap?lm??t?r. Pa?inko salonlar? E?er s?n?r ?izgisi caddenin bir ?ivi ayar? vard?r, hi? erken oldu?u g?r?lmektedir.

 

ba?lat?ld??? etraf?nda kesinlikle a??k t?rnak, bu t?r topudur kaz?ma olarak, vs, ayr?ca s?n?rlar? d???nda etraf?nda sald?rgan?n t?rnak ayarlamas?n? s?k?l?r varsa, d?zeltilmi? olmu?tu olup olmad???n? d???nd???m?zde, hatta ?ok olsa daha h?zl? olacakt?r ?demeyi azaltmak, etraf?nda ba?lar. sadece bir ba?lang?? ??civar?nda tek ?ivi a?mak oldu?unu

 

?demeden hepsi gelince, ben ?ey yetersiz olur. Bu s?n?r teorisini uygulamak i?in, bir tahta kar??s?nda d?zenlenir, biz, t?rnak ayarlama t?m bakmak toplar? azalt?r Sen k???k bir masa se?meniz gerekir.

 

m?mk?n oldu?unca uzun zamand?r beklenen d???rmeden topu d??ar?, bir sonraki b?y?k hit lavabo, ancak ?demeler dengesinin toplam bakarsak s?n?r teorisi art?k memnun oldu?u i?in, olumsuz bir hale de?ilse.
Ancak bir Pachinko Ben ?ok etkili oldu?unu d???n?yorum kazanmak i?in, kafamda bu s?n?r teorisini koymak olmas?d?r. Pachinko durumunda para kazanmak i?in yarars?z say?sal de?eridir ve bin yen d???k bu kadar a??lm?yor, b?y?k bir hit olas?l???yla yak?nla?ma anda oldu?unu. k?rlemesine Sonucun iyi biri oldu?unu d???n?yorum ate? daha biz platformu se?erseniz

 

, onun d?nme h?z?n? yol g?sterecek. zaman almaya, s?n?r teorisini uygulamak i?in, veri ayn? zamanda uzun bir s?re boyunca ger?ekle?tirilir toplamak gerekir.

 

Ancak teoride hit yana, bir cami oldu?unu olabilir.