Pachinko salonuna ait Xintai yerine h?z?n? kontrol

Bir Pachinko salonuna bir zaman yedek Xintai konu?an bir b?y?k olay gibidir kez ?zerine, bu ayda bir veya birka? ay i?inde yakla??k kez bir h?zda yap?ld? buydu. ?u m??teri ?ekmek amac?yla ?nemli olaylar hi?bir de?i?iklik yoktur, ancak s?k s?k yeterince kar??la?t?r?lamaz s?k haline gelmi?tir. Orada da 01:00 d?zenlemeleri ald?, ama h?z? Pachinko i? ko?ullar?na g?re de?i?ir yedek Xintai, site ko?ullar? ve m??teri taban?na ger?ekle?tirmek i?in. Pachinko salonuna ve kent merkezinde faaliyet istasyonunun ?n?nde pachinko Salondaki,

 

konum ko?ullar? konu?an Xintai yedek her hafta ger?ekle?tirilmi?tir. Bunun nedeni kent merkezinde ve istasyonunun ?n?nde, sen rekabet ?iddetle haline gelmi?tir yo?unla?t??? pachinko salonlar? e?iliminde olmas?d?r kald?rd? olmas?d?r. Xintai, bu m??terileri ?ekmek i?in ?ok ?nemli bir emtia haline gelmi?tir. B?y?k miktarlarda pop?ler modellerin tan?t?m?, ?ok ?al??an d??me ka??n?lmaz bir durum olacakt?r e?er Pachinko salonuna ait

 

semt. durumu ?nlemek i?in, ?reticilerin bilgi mahalle d?kkan giri? numaras?na say? e?de?er tan?tarak kar?? olduklar? var gidiyor. ?ehir Pachinko salonuna, bu t?r taktik, her hafta ger?ekle?tirilmi?tir ben yedek Xintai h?z? daha i?in daha ?abuk haline gelmi?tir.

 

Ancak pachinko makine birinin ba??na yen y?z binlerce olacakt?r. Xintai takas i?in, b?y?k masraftan onu al?r. E?er 10 ?nite girmi?tik H?zla sonra, yen milyonlarca birimidir haline gelecektir.
, haftal?k olarak gider olarak tehlikede gelip ger?e?i, amortisman ve itfa bunu
, ayr?ca gelir art?rmak amac?yla, iyi bir iyile?me olmas? gereken bir ?evirisidir. B?yle zincir ma?azalar gibi Pa?inko salonu, bir s?r? var ama mali g?c? ile de?il o kadar radikal bir iyile?me, ?iddetli pachinko salonlar?, ayr?ca pachinko salonlar? birka? g?n de?i?iminden sonra gelen Xintai bir s?r? kurtar?ld? kayd?r?laca?? gelmez edilir koymak olacakt?r E?er ayn? zamanda operasyon kar almadan ?nce d??ecek bir durum s?z konusudur.

 

Ayr?ca, pachinko salonu ?reticileri, Tokyo illeri kom?u ?l??de oldu?unu konsantre sana sahip. ?ehir merkezinde bir Pachinko salonuna durumunda, ak???n m??teri h?zl?d?r, sen alamad?m sizin ?niforma ?ok var Xintai ko?ullar? sat?n almak zorunda. Tersine bir banliy? deposunda durumunda, Xintai yedek ?ehir deposunda yakla??k yar?s?n? olacakt?r. ?ehir Pachinko salonuna ve k???k ma?aza mahalle rekabet ger?e?i aksine, m??teri d?zenli merkezi neden, konu?an, genellikle ?ok hareket de?ildir par?as?d?r.

 

di?er parti mevcut olmad??? anlam?na ??nk? rekabet ve ayn? zamanda acele ?st?ndeki yeni makineleri tan?tmak gere?ini ortadan kald?r?r. Buna ek olarak, m??teri taban?na sahip olmak i?in de d?zenli merkezinin i? haline, en son Stand artar daha kullan?lan tablonun giri? e?ilimindedir. Bu itibar?yla, yedek ?ehir temposu ve pachinko salonlar? varo?lar?nda ama Bane sat?? Xintai tan?t?lacak e?er neden farkl?, sen h?zl? bir toparlanma gerekmez nedeni g?rd?k.

 

Xintai sat?? orada burada sadece etraf?nda g?nl?k g?zlem yoluyla bkz kadar gitmek ??nk? yap?yor etraf?nda s??d?rmak i?in isteksizce yatak tan?tmak, ?yleyse ne yapmak istiyorsunuz edilir de?i?tirme veya kurtarma setinin ma?aza s?k .
Toka
?irketin sat?? ?l?e?i, bu bak?? b?yle bir noktaya iyi bir restoran se?erken fikrine yol a?mayan bir?ok insan? g?r?n?yor, en k???k bir bilin? edelim. Xintai de?i?tirilmesi ma?aza Yani sat?? orada burada sadece etraf?nda g?nl?k g?zlem yoluyla bkz kadar gitmek ??nk? yap?yor etraf?nda s??d?rmak i?in isteksizce yatak tan?tmak ne yapaca??n? veya kurtarma seti i?in olurdu oldu?unu s?k s?k.
Toka
?irketin sat?? ?l?e?i, bu bak?? b?yle bir noktaya iyi bir restoran se?erken fikrine yol a?mayan bir?ok insan? g?r?n?yor, en k???k bir bilin? edelim. Xintai de?i?tirilmesi ma?aza Yani sat?? orada burada sadece etraf?nda g?nl?k g?zlem yoluyla bkz kadar gitmek ??nk? yap?yor etraf?nda s??d?rmak i?in isteksizce yatak tan?tmak ne yapaca??n? veya kurtarma seti i?in olurdu oldu?unu s?k s?k.
Toka
?irketin sat?? ?l?e?i, bu bak?? b?yle bir noktaya iyi bir restoran se?erken fikrine yol a?mayan bir?ok insan? g?r?n?yor, en k???k bir bilin? edelim.