pachinko salonlar? Genel kurtarma a?amas?, yoldan ?zellik bkz

Bir ticari ?irket her g?n karl? olmal?, ??nk? ※ da ge?en

 

pachinko salonu t?m end?strinin trend olarak bak?n?z. ?yle d???n?yorum, ama ayn? zamanda her g?n iyile?me s?resi, aralar?nda g?n normalden daha b?y?k kar beklentisiyle, Pachinko salonuna belirtilen toplama tarihi ger?ek olaca??n? oldu?unu g?rebilirsiniz ?eviri ise. B?y?k bir kay?p olmamaya ?ekilde b?yle bir koleksiyon g?n?nde, iradesi g?n geri getirildi olaca??n? nas?l tan?mlanaca?? bakal?m.

 

ayr?ca herkesi kat?lmak i?in Pachinko salonuna, mutlaka do?rudur g?n oldu?unu d???n?yorum. toplama tarihi Pa?inko salonu, ay?n kabaca ikinci yar?s?nda g?r?len bir?ok d?kkan. Bu olaylar ve Xintai de?i?tirme d?kkanlar?n zamanlamas?na ba?l? olarak de?i?ecektir. B?yle bir iyile?me d?neminin ard?ndan birka? g?n nas?l tan?mlan?r, sen t?rnak ayar? yine olacak. gibi

 

s?n?r ?izgileri, b?lebilir, ancak ?iddetli t?rnak ayar kurtarma d?nemin ?zelli?idir, ba?ka bakarak devam etmek istiyorum bir k?s?m vard?. Bu, ?deme derhal elenmesi halinde oldu?unu veya de?il. ?deme pachinko a??s?ndan, TY arad?. Kesme TY, bu ba?lang??tan d???nda bir ?ivi ayarlamas?n? ger?ekle?tirir ve topu Chirase, ba?lang?? ??ve sald?rgan? girmek i?in oran?n? azaltmak i?in bir yoldur. top, ayr?ca ikramiye sonra topa k?t?le?ti Re Chirase Ayr?ca

 

, ben top d??ar? hemen kaybolur. Pachinko salonuna kurtarma a?amas?nda, bu t?r bir ?ivi ayarlamas? ?ok kaide haline gelmi?tir. ?ivi ay?rt etmek, ancak top hemen ortadan kald?r?lacak ?ekilde g?r?n?m?, size tan?d?k oyun pachinko olan daha iyi olabilir kabaca ise e?er, Toka desen, bir?ok kez olduk?a zor d?nd?r?l?r edilir. E?er ?zellikler kurtarma s?resinin t?rnak ayarlamas? meydana s?ylemek beri, b?t?n ara?lar? unutmay?n?z.

 

Hanemono durumunda, ?zellikle olmal? b?yle noktalarda g?z indirdi. Buna ek olarak, bu t?r CR makinesi gibi, bu y?zden durumunda Horukon yolunda ayar?, ayn? zamanda hatta kafas?n?n bir k??esinde tutmak iyi olurdu yakla??k ihtimali de vard?r. Bildi?iniz gibi

 

hafta sonlar? ve resmi tatil g?nleri, i?inizden pachinko da hasat ma?aza bir?ok olacak. Bu t?r istasyon ma?azalar?nda ve geli?en ma?azalar gibi, s?k s?k m??teri g?nlerinde bile oldu?unu saklamak e?iliminde olacakt?r, ?zellikle oldu?unu. B?yle, hafta i?i ?al??t?rmak Cumartesi ve Pazar g?nleri birini s?nd?rmek i?in ters beklenmedi?i deposunda banliy? ma?azalar gibi, gibi toplanan bu kadar i? y?r?tmek ma?azalar, ayr?ca ya vard?r. herhangi pachinko salonlar? tarih kurtar?lan olaca??n?

 

Ve, d?zeltilmi? bir g?n yoktur. Bu, Alt?n Hafta tatilinde ve sonraki yeni de yenilenmi? kadar yeniden a??lmas? gelen Xintai k??e, ancak her ay?n 25. ay?n sonuna kadar ?ok. y?ksek br?t kar sat??lar? ile bile g?r?len pirin? bekleniyor beri her ay ?st ?ste tatil, 25 de kadar, her zaman pachinko salonu taraf?nda kurtar?ld? olacakt?r. Kendi oynamak Buna ek olarak

 

vb dergilerde ilgisi olanlar, ayn? zamanda Xintai,, sen s?nd?rmek i?in hi? ihtiyac?m yok. Makine Tasar?da ayr?ca bu ka??n?lmaz oyun stand? tahsil edilecek toplanmal?d?r. Xintai ilk g?n?nde Xintai ?zerinde isabet ya, en iyi konular?n zaman sakin biraz bir anda grev yaratma olas?l???n?n olmas?d?r. Ve fikir toplama tarihi

 

pachinko salonu, de?il savurgan yat?r?ma l?tfen dikkatli olun. Ancak, toplama tarihine olsun veya olmas?n, sadece biz ben ?ok bilmiyorum, ??nk? kesinlikle vurmak ihtiya?lar?n? ??kacakt?r, g?rd?k. yat?r?m?n minimum da??tmak i?in, durum ve ?deal ?ivi d?kkanlar, hatta biraz g?r?lecek haline gelmi?tir. Oynamak Yani, vd., O s?nd?rmek i?in ihtiyac? yok. Makine Tasar?da ayr?ca bu ka??n?lmaz oyun stand? tahsil edilecek toplanmal?d?r. Xintai ilk g?n?nde Xintai ?zerinde isabet ya, en iyi konular?n zaman sakin biraz bir anda grev yaratma olas?l???n?n olmas?d?r. Ve fikir toplama tarihi

 

pachinko salonu, de?il savurgan yat?r?ma l?tfen dikkatli olun. Ancak, toplama tarihine olsun veya olmas?n, sadece biz ben ?ok bilmiyorum, ??nk? kesinlikle vurmak ihtiya?lar?n? ??kacakt?r, g?rd?k. yat?r?m?n minimum da??tmak i?in, durum ve ?deal ?ivi d?kkanlar, hatta biraz g?r?lecek haline gelmi?tir. Oynamak Yani, vd., O s?nd?rmek i?in ihtiyac? yok. Makine Tasar?da ayr?ca bu ka??n?lmaz oyun stand? tahsil edilecek toplanmal?d?r. Xintai ilk g?n?nde Xintai ?zerinde isabet ya, en iyi konular?n zaman sakin biraz bir anda grev yaratma olas?l???n?n olmas?d?r. Ve fikir toplama tarihi

 

pachinko salonu, de?il savurgan yat?r?ma l?tfen dikkatli olun. Ancak, toplama tarihine olsun veya olmas?n, sadece biz ben ?ok bilmiyorum, ??nk? kesinlikle vurmak ihtiya?lar?n? ??kacakt?r, g?rd?k. yat?r?m?n minimum da??tmak i?in, durum ve ?deal ?ivi d?kkanlar, hatta biraz g?r?lecek haline gelmi?tir.