E?er iyi bilmiyorum, bu Horukon bir pachinko salonu, orijinal bir makine b?yle bir ?ey de?il, baz? insanlar uzak olarak, yasad??? b?yle oldu?u d???n?len gibi g?r?n?yor. Horukon, Hol bilgisayar?n k?sal...

Horukon yakalama, transformat?re pachinko makinesi gruplayarak ikramiye da??t?lm?? oldu?u s?ylenir. Yani, ben Horukon ve gruplar aras?ndaki ili?kinin ?eylerin ne t?r g?rmek istiyorum Horukon yakalama ...

Onlar?n i?eride Pachinko i?inde b?y?k bir hit teyit nas?l, ?ok fazla d???nmeden vurdu olanlar?n ?o?u d???n?yorum vard?r. daha sonra, bir pachinko salonu y?kl? pachinko makinesi, hepsi ayn? piyango y?n...

pachinko makinesi, her zaman ROM'u monte edilir. Peki, ya ROM i?in ?e?it?ey, nas?l ?al??t???n? bakmak istiyorum. ROM oldu?u i?in, ya da, bu t?r beyin oyun makinesi gibi bir makine, mesela eri?im ve pe...

bir?ok pachinko dergisi taraf?ndan yay?nlanan ??nk? Son y?llarda, bilgi elini girmek o kadar kolay hale gelmi?tir. Yani, e?er Pachinko ?arpan ki?i, bir kere, bir say s?n?r teorisini g?rd???m?z g?rme i...