Skontrolujte n?hradn? tempo Xintai z pachinko sal?nu

Kedysi d?vno v pachinko sal?ne je ako ve?k? udalos? Speaking n?hradn?ho Xintai, to bolo to, ?o sa stalo tempom zhruba raz v jednom alebo nieko?k?ch mesiacoch v mesiaci. V s??asnej dobe neexistuje ?iadna zmena v d?le?it?ch udalostiach s cie?om pril?ka? z?kazn?kov, ale ?asto sa st?va ?ast?m dos? nemo?no porovn?va?. Tam je tie? jedna hodina predpisy ju vzal, ale tempo vykona? n?hradn? Xintai, miestnych podmienok a z?kazn?cku z?klad?u, sa bude l??i? v z?vislosti na obchodn?ch podmienkach Pachinko. Vo svojom prejave na umiestnenie podmienkach

 

v pachinko sal?ne v pachinko sal?ne a pred stanicou v centre mesta, Xintai v?mena bola vykonan? ka?d? t??de?. D?vodom je to, ?e v centre mesta a pred stanicou, je zv??en? je, ?e konkurencia tendenciu pachinko sal?nov s? s?streden? stala n?silne. Xintai, sa stala ve?mi d?le?itou komoditou, aby pril?kali z?kazn?kov. susedstve

 

z pachinko sal?nu je, ak je zavedenie popul?rnych modelov vo ve?k?ch mno?stv?ch, bude nevyhnutn? situ?cia p?dov, ?e ve?a be??. Aby sa zabr?nilo situ?cii, ?e sa bude na rozdiel zaveden?m ??slo rovn? po?tu zavedenie susedstve obchodov dostal inform?cie od v?robcov. V pachinko sal?ne v centre mesta, boli tak? taktiky bolo vykonan? ka?d? t??de?, som tempo n?hradn?ho Xintai sa stala viac a viac Ak chcete r?chlo.

 

v?ak pachinko stroj bud? stovky tis?c jenov za jeden. Ak chcete vymeni? Xintai, ?e zna?n? n?klady trv?. R?chlo Akon?hle ste predstavil 10 jednotiek, stane sa jednotka mili?nov jenov.
to
, ?e pr?de v st?vke ako v?davky za t??de?, a odpisy majetku, za ??elom ?al?ieho zv??enia pr?jmu, je preklad, ktor? mus? by? slu?n? zotavenie. Pachinko sal?n, ako je napr?klad obchodn? re?azce maj? ve?a, ale nie to?ko radik?lne o?ivenie, s finan?nou sila je ?a?k? pachinko sal?ny ?al?ie pachinko sal?ny dali ve?a Xintai sa nesk?zne bol z?skan? z po nieko?k?ch d?och nahraden? v pr?pade, tam je tie? pr?pad, kedy bude oper?cia spada? pred prijat?m zisky.

 

Navy?e v?robcovia pachinko sal?nov, koncentruje do zna?nej miery v Tokyo susedn?ch prefekt?r Maj? v?s. V pr?pade pachinko sal?ne v centre mesta, je z?kazn?k toku je ve?mi jednoduch?, nemus?te dosta? svoje n?ten? kupova? Xintai podmienok dostali ve?a uniformy. Naopak, v pr?pade pr?mestskej predajni, bude Xintai v?mena asi polovica obchodu centra. Ke? u? hovor?me o pre?o na rozdiel od pachinko sal?nu v centre mesta, a skuto?nos?, ?e mal? obchod konkurova? v susedstve, klientela s? pravideln? centrum, je t? ?as?, ktor? je ?asto nie moc pohybu.

 

konkurova?, preto?e m?te na mysli, ?e druh? strana nie je pr?tomn?, a tie? eliminuje nutnos? zavies? nov? stroje na vrchole v zhone. Okrem toho, aby mal z?kazn?cku z?klad?u tie? stala obchodn? pravideln?ho centr?, m?me tendenciu k zavedeniu pou?itej tabu?ky ako najnov?ie zvy?uje st?nku. Ako to, ale v?mena tempo od centra mesta a predmestia pachinko sal?nov videl d?vod, pre?o sa l??ia, nepotrebujete k r?chlemu zotaveniu, ak je zaveden? predaj Bane Xintai.

 

Xintai ?ast? z?sobu n?hrady je, tak ?o by si robi?, alebo s?bor obnovy predstavi? poste? neochotne, aby sa zmestili okolo robi?, preto?e tr?by id? hore, tam s? len tu pozrie? v dennom pozorovan?m ,
Toka
je obchodn?m meradle spolo?nosti, zd? sa mnoho ?ud?, ktor? neved? k my?lienke v?beru dobr? re?taur?ciu v takom uhle poh?adu, po?me trochu vedomia. Xintai ?ast? obchod v?meny je, tak ?o by si robi?, alebo set o?ivenie predstavi? poste? neochotne, aby sa zmestili okolo robi?, preto?e tr?by id? hore, tam s? len tu prezrie? v dennej pozorovan?.
Toka
je obchodn?m meradle spolo?nosti, zd? sa mnoho ?ud?, ktor? neved? k my?lienke v?beru dobr? re?taur?ciu v takom uhle poh?adu, po?me trochu vedomia. Xintai ?ast? obchod v?meny je, tak ?o by si robi?, alebo set o?ivenie predstavi? poste? neochotne, aby sa zmestili okolo robi?, preto?e tr?by id? hore, tam s? len tu prezrie? v dennej pozorovan?.
Toka
je obchodn?m meradle spolo?nosti, zd? sa mnoho ?ud?, ktor? neved? k my?lienke v?beru dobr? re?taur?ciu v takom uhle poh?adu, po?me trochu vedomia.