Pachinko modely vybra? v bojov? ?t?l a ?pecifik?cie

Pachinko stroj, tam je vec zvan? ?pec. Spec a je ??seln? hodnota, ktor? predstavuje pravdepodobnos? jackpotu. Pachinko ?pecifik?ci?, bud? rozdelen? do troch hlavn?ch typov. Na typovom jackpotu pravdepodobnos? sa naz?va s jedn?m alebo viacer?mi high-spec pln? spec 360 min?t, druh volal 300 min?t na 1 pred a po spec svetla middleweight stredn?ho typu, koniec pred a po 1 100 min?t Amadeo alebo Dejihane-Yu Pach volanie kto je cel? rada, ale je klasifikovan? zhruba rozdeli? do troch typov. ??m v???? je po?et

 

pravdepodobnos?ou nezasiahne ?plne, bude to, ?e je ?a?k? zasiahnu?.

 

z radov r?znych druhov ?pecifik?ci?, je preklad myslie? model win. Ke? u? hovor?me o win modelu, st?le existuje v?bu?n? sila v?platy bude skuto?nos?, ?e komunik?cia Chan ?ahko modelova?. Preto v pr?pade, ?e chcete ve?a vyhra?, samozrejme sa odpor??a high-spec. Pravdepodobnos? je vysok? min?t, ale je ?a?k? hit, preto?e v?bu?n? sila stala vy??ie ako ostatn? ?pecifik?cie, vyhra? pravdepodobnos? bude vy??ia ne? ak?ko?vek ?pec.

 

v?ak vysoko rizikov?, preto?e sa jedn? o vysok? v?nos, v pr?pade, ?e cie?om je vonku, ale tie? potrebuje svoj vlastn? sp?sob, ako invest?cie. Okrem toho v modeli volal ned?vnej ?asto bojuj? typy, modely s popul?rnou, je v?eobecne sa st?va e?te pravdepodobnos? sa zvy?uje v high-spec a stredn?ho ?pecifik?cia typu. S cie?om vyhra?, ale do istej miery tie? nutn? pripravenosti invest?cie, sn?? platformu pre v?ber, m??ete uchopi? aj ni??ie invest?cie Dalian Chang.

 

Okrem toho chcem vyhra?, ak to tak moc ve?k? hra ?s? do jednej a konzistentne vyhr? ?e bolestiv?, ?o je dobr? a vyberte prostredn? ?pecifik?cie. A prvky prvky a hrou v?hru, len dobre bav?, bude to spec. V posledn?ch rokoch vy?lo najavo, u niektor?ch modelov, tzv stroje ST, tam je tie? typ, ktor? teraz ur?it? mieru vzru?enie.

 

Okrem toho m??ete tie? o?ak?va?, ?e kontinu?lne Chang. A t?, ktor? si myslia, ?e ja som zvedav?, alebo by mal vyhra? a trochu hra? ve?a sa odpor??a Dejihane. jeden ?asy v?plata je menej, ale tam by? tie? Loptu z dos? prekvapiv?, keby komunik?cia s Chang. Investi?n? mno?stvo pe?az? je k?zlo ?pecifik?cia, ne? ?oko?vek, ?o m??e by? mal?.

 

T?mto sp?sobom dokonca kategoricky poveda?, ?e v?hra model zvoli?, v akej chcete, ak? druh, ako vyhra?, model vybran? bude podstatne zmenili. Ko?ko chcete zarobi?, tie? bude aj na?alej ovplyv?ova?, preto?e ko?ko prev?dzky alebo ?asu potrebn?ho na bra?.

 

Samozrejme, ?e n?zka pravdepodobnos? jackpot, preto?e v pr?pade vysok?ho roz??renej hre modelu by nejak? dobu trva? na ukon?enie pravdepodobnos?, tam je tie? fakt, ?e skon?? len z?chvaty absol?tne, napr?klad kancel?rskych pracovn?kov po pr?ci je , Tento model je mal? (samozrejme, je tu tie? mo?n? vyhra? ve?k?, aby ho opakova? po mnoho dn?, nakoniec Ako m??e ... zbiehaj?)

 

investi?n?ho rizika, slab?ie v?bu?n? sila v?platy, v??ka invest?cie, modely, ktor? je pravdepodobn?, ?e by? ve?a, preto?e v?bu?n? sile v?platy, je, ?e to je tie? jeden-shot zvrat. V pr?pade, ?e sa ?pecifik?cie dobre poznaj?, tak?e sme bli??ie ?pecifikovan? v tak?ch ?asopisoch je teraz, ne? bude hra?, m??e to by? dobr?, aby si pre??ta? v porad? odkaze. Modely, ktor? je pravdepodobn?, ?e by? ve?a, preto?e v?bu?n? sile v?platy, je, ?e to je tie? jeden-shot zvrat. V pr?pade, ?e sa ?pecifik?cie dobre poznaj?, tak?e sme bli??ie ?pecifikovan? v tak?ch ?asopisoch je teraz, ne? bude hra?, m??e to by? dobr?, aby si pre??ta? v porad? odkaze. Modely, ktor? je pravdepodobn?, ?e by? ve?a, preto?e v?bu?n? sile v?platy, je, ?e to je tie? jeden-shot zvrat. V pr?pade, ?e sa ?pecifik?cie dobre poznaj?, tak?e sme bli??ie ?pecifikovan? v tak?ch ?asopisoch je teraz, ne? bude hra?, m??e to by? dobr?, aby si pre??ta? v porad? odkaze.