V?hody a nev?hody maj? za cie? paletu k?tik v sal?ne pachinko

V posledn?ch rokoch, m?me st?le v???? po?et pachinko sal?nov nain?talova? cel? rad roh. Norm?lne sme zalo?ili ved?a seba nieko?ko jednotky rovnak?ho modelu, vo Variety rohu, tie? zriadila ?plne in? model ?pecifik?cia jeden po druhom. Potom, ?o v popul?rnej tam boli modely, dostatok da? p?? by? nain?talovan? tie? ?es? d?vodov, ako je napr?klad popul?rny ?iadna oper?cia nelep?, model, ktor? sa u? d? v?m mo?nos?, ne? aby sa odstr?nili, pre z?kazn?kov, ktor? chc? hra? st?le, alebo dovolen? opusti? len nieko?ko jednotiek, m? cel? rad roh na alebo dostal hra? nostalgicky zavies? pou?it? tabu?ky. V

 

tak? odroda roh, s? v?hody a nev?hody, ktor? sa zameriavaj?, sa pozrieme na to, ?o veci.

 

Po prv?, je to v?hoda, ale nie dobre viem vo?be bod a Pachinko cel? rad modelov, preto?e rohy hraj? ve?a, je to, ?e je ?ahko hyeny. Okrem toho b?va sladk? ?prava nechtov, bolo by prekvapen?m hra?.

 

Variety roh, do high-spec strojmi z Dejihane, existuje cel? rad ?pecifik?ci? modelov. Predt?m ale Dejihane bolo in?talovan? ve?a, m? tie? slu?n? zv??enie high-spec stroj je teraz. Variety roh, tak?e m? tendenciu by? sladk? ?prava nechtov, ako ostatn? modely, pre t?ch, ktor? narazia na stroj Hanemono, ktor? Hanemono, ktor? boli nain?talovan? v variety rohu, tie? tu bude neo?ak?vane alebo bolo cie?om o?i, ktor? zase dobre.

 

a Variety roh, tam je tie? Pachinko sal?n, ?e nov??ik klinec umelec pr?ve za??na ?prava nechtov m? na starosti, tak?e si m??e n?js? tabu?ku s pokladom neo?ak?van? Tam je rozostrenie, ne? je be?n? ?prava nechtov veter?n klinec sestry ?trajk, st?le ?udia, ktor? chodia okolo v Hanemono stredu je cie?om o?i.

 

Navy?e t?, ktor? hraj? s r?znymi rohu, m?me ve?a ?ud? pr?li? nepoznaj? Pachinko. V

 

ned?vno, tak?e ho ani ma? zlo?it? funkcie, ako je latencia vari?cie pravdepodobnosti, vy alebo ja prestal bez predch?dzaj?ceho upozornenia, ktor? s? obsiahnut? v ?kryte. Je ve?mi pravdepodobn?, ?e opotrebenie je v takej tabu?ke Najvy??ia je, ?e cel? rada roh.

 

a ako nev?hod, dosah a v?kon ka?d?ho modelu, a ?e je potrebn? ma? na pam?ti, tak?e s? r?zne, tak?e Dejihane existuje ve?a, je to, ?e tam nie je moc ?pecifik?cia modelu, ktor? m??e by? hra. Vo Variety rohu, boli r?znorod? modely boli in?talovan? v ka?dej z nich. Tak?e, v?etci produkuj? odli?n?.

 

ktor? dosahuj? je, ?i s vysok?m stup?om spo?ahlivosti dosah, ma? na pam?ti, ?i je v?kon z, nebude vedie?, aj ke? zastavila v tej dobe tie? pokra?uje. Ak tomu tak nie je zn?me v?bec, a to aj v st?nku, ktor? sa ot??a rovnako bez oh?adu na to, ako ?pravu nechtov, dobr? Horukon set, aj ke? m?m pocit, vlna ROM je vyzer? dobre, bude ch?ba? hern? stanica.

 

A ke? hovor?me o odrody, mnoho pachinko sal?ny bude hra?, je hlavn?m cie?om, je nevyhnutne st?va in?tal?cia ve?a Dejihane. Ak

 

Dejihane, sladk? a trochu ?prava nechtov, pre slab?ie exploz?vne sile v?platy, nie je to desiv? ako pachinko sal?nu.

 

zhrnutie Hanemono, s? ?udia, ktor? s? Tachimawa'to Dejihane stredu, je pok?si? pozoroval tie? Variety k?tik? Bude to k z?veru, ?e. Ak sa ve?a pachinko sal?n, ktor? je hlavn?m cie?om tejto hry, nevyhnutne zvy?uje po?et in?tal?ci? Dejihane. Ak

 

Dejihane, sladk? a trochu ?prava nechtov, pre slab?ie exploz?vne sile v?platy, nie je to desiv? ako pachinko sal?nu.

 

zhrnutie Hanemono, s? ?udia, ktor? s? Tachimawa'to Dejihane stredu, je pok?si? pozoroval tie? Variety k?tik? Bude to k z?veru, ?e. Ak sa ve?a pachinko sal?n, ktor? je hlavn?m cie?om tejto hry, nevyhnutne zvy?uje po?et in?tal?ci? Dejihane. Ak

 

Dejihane, sladk? a trochu ?prava nechtov, pre slab?ie exploz?vne sile v?platy, nie je to desiv? ako pachinko sal?nu.

 

zhrnutie Hanemono, s? ?udia, ktor? s? Tachimawa'to Dejihane stredu, je pok?si? pozoroval tie? Variety k?tik? Bude to k z?veru, ?e.