Koniec mesiaca, neskoro na pachinko sal?ne hran?ho (obdobie rekonvalescencie alebo open-life)

※ je len koniec

 

pachinko sal?ne n?jdete ako trend pre cel? odvetvie priemyslu, mysl?m, ?e s? niektor? ?udia, ktor? po?uli zvesti, ?e nebude von. V skuto?nosti, to je pravda. Koniec pachinko sal?nu je vo v???ine obchodov, pros?m, mysl?m, ?e v obdob? rekonvalescencie. Smerom k obchodn? pl?n jasn?, ?e urobil ?as kone?nej ?pravy. (Ak je druh? strana, ?e ak ste nevykonali moc von uvo??ovanie s loptou a? do tej doby, tam je tie? pr?pad sa zn??i.) _ X000D_ ako je
Xintai n?hradn? a reklamn? v?davky, ktor? sa akcia kon?, je ako n?klady od za?iatku mesiaca mno?stvo bola stanoven?.

 

Xintai v?mena je tie? zodpovedn? za koncom mesiaca, n?klady, preto?e k nemu do?lo na za?iatku mesiaca, ale t?to suma pr?de nevyhnutne st?va nevyhnutn?m pre obnovu. Ak sa vyd?te v s?lade s pl?nom, ja ani nemus?te by? nato?ko zotavil aj koniec mesiaca, veci, ktor? pachinko je e?te nie?o ako hazardn? hry, ktor? je otvoren?. Pri sledovan? d?t

 

, platformu v?platu prietoku a v?robcov funkci?, na konci, v spojen? s ich vlastn? sk?senosti, at? udrel klinec, preto?e budeme ur?ova? sadu samozrejme von na neo?ak?van? alebo pre?, ?e or've vzia? je ve?mi ?asto vo svete.

 

V Preto Pachinko sal?n, pre fin?lnu ?pravu prev?dzkov?ho zisku, z doby okolo 20. d?a ka?d?ho mesiaca, za?al spr?sni? klinec, alebo zn??enie nastavenie Horukon, zadajte obnovenie syst?mu. Ke? u? hovor?me o pre?o tentoraz je 25th ka?d?ho mesiaca v ?irokej verejnosti, bude to va?a v?plata. Ak existuj? plat, ak nie von, z?kazn?ci mi nah??a v?hru, ako je obvykl?. Viac ako na za?iatku mesiaca, alebo v polovici, ?e by sa mi s hotovos?ou.

 

Okrem toho skuto?nos?, ?e ma nah??a je trochu moc, ako je obvykl?, a to aj v pr?pade, ?e pr?sne podmienky nechtu a nastavenia, predaja st?pli, bude m?c? zv??i? hrub? zisk. Nieko?ko dn? po 25. dni pr?li? na s?le, predaja, bez toho, aby tie? vydal tie? spusti? hrub?ho zisku tie? zv??il, stane sa skuto?nos?ou, ?e v priebehu zar?ba? tie? najviac v jednom mesiaci.

 

akej miery Skuto?nos?, ?e bu? obnovenie ?asu, tak?e pr?de zapoji? do ome?kania od podnikate?sk?ho z?meru ka?dom obchode, nehovor?m kategoricky, ke? ste si vzal ve?k? pozadu z hrub?ho zisku pl?nu obnovy i ??rky, budete zv??enie chodoch.

 

koniec mesiaca, klince ?pravy a nastavenia rovnako, ak budete ?aka? pr?li? dlho a neuspeli ani jeden de?, ?e hrub? zisk Cie?om ulice u? nebude plne prijat?. V ve?a opera?n?ho pl?nu pachinko sal?nu je svet, ktor? je predajn?, ako drah? sady hrub?ho zisku.

 

rovnak? ?prava nechtov, tie? znamen?, ?e dal sadu, v porovnan? so za?iatkom mesiaca ?i strednej, je ??rka ne?akan?ho stane men?ia koniec mesiaca, ktor? maj? by? povolen?. Aj mal?, aby sa spo?ahlivo obnovi?, je pok?si? sa zlyhan?m bez ?pravy si iba psychologick? situ?ciu na konci strany vedenia.

 

len preto, aby sa stal v?etci stoja v rovnakej situ?cii, je to rozumn? dobe. K z?va?n?m ?prava je len nieko?ko jedin? t?n v?plate je pr?li? dobr?. Tabu?ku, ktor? je norm?lne ?pravu nechtov a Horukon tie? nastavi?, ?e s? v poriadku. Okrem toho, slot, at? by? tie? ?ahko nastavi? zmeny ako ?pravu nechtov, tak?e je jednoduch?, aby sa dalo o?ak?va? loptu von v porovnan? s Pachinko.

 

koniec slotu, v porovnan? s Pachinko, v hre, nemus?te dosta? va?u pomoc, ale povedal, ?e je nev?hodn? situ?cie. Koniec mesiaca nemali zab?da? na skuto?nos?, ?e je rekonvalescencia, sk?ma? Cie?om podstavec, je lep?ie hra?, bez pr?li? ve?a nah??a hit pr?li?. To je ??rka ne?akan?ho stane men?ia koniec mesiaca bude. Aj mal?, aby sa spo?ahlivo obnovi?, je pok?si? sa zlyhan?m bez ?pravy si iba psychologick? situ?ciu na konci strany vedenia.

 

len preto, aby sa stal v?etci stoja v rovnakej situ?cii, je to rozumn? dobe. K z?va?n?m ?prava je len nieko?ko jedin? t?n v?plate je pr?li? dobr?. Tabu?ku, ktor? je norm?lne ?pravu nechtov a Horukon tie? nastavi?, ?e s? v poriadku. Okrem toho, slot, at? by? tie? ?ahko nastavi? zmeny ako ?pravu nechtov, tak?e je jednoduch?, aby sa dalo o?ak?va? loptu von v porovnan? s Pachinko.

 

koniec slotu, v porovnan? s Pachinko, v hre, nemus?te dosta? va?u pomoc, ale povedal, ?e je nev?hodn? situ?cie. Koniec mesiaca nemali zab?da? na skuto?nos?, ?e je rekonvalescencia, sk?ma? Cie?om podstavec, je lep?ie hra?, bez pr?li? ve?a nah??a hit pr?li?. To je ??rka ne?akan?ho stane men?ia koniec mesiaca bude. Aj mal?, aby sa spo?ahlivo obnovi?, je pok?si? sa zlyhan?m bez ?pravy si iba psychologick? situ?ciu na konci strany vedenia.

 

len preto, aby sa stal v?etci stoja v rovnakej situ?cii, je to rozumn? dobe. K z?va?n?m ?prava je len nieko?ko jedin? t?n v?plate je pr?li? dobr?. Tabu?ku, ktor? je norm?lne ?pravu nechtov a Horukon tie? nastavi?, ?e s? v poriadku. Okrem toho, slot, at? by? tie? ?ahko nastavi? zmeny ako ?pravu nechtov, tak?e je jednoduch?, aby sa dalo o?ak?va? loptu von v porovnan? s Pachinko.

 

koniec slotu, v porovnan? s Pachinko, v hre, nemus?te dosta? va?u pomoc, ale povedal, ?e je nev?hodn? situ?cie. Koniec mesiaca nemali zab?da? na skuto?nos?, ?e je rekonvalescencia, sk?ma? Cie?om podstavec, je lep?ie hra?, bez pr?li? ve?a nah??a hit pr?li?.