V?hody a nev?hody, ktor? zameran? na Xintai v pachinko sal?nov

V pachinko sal?ne, ai v prednej ?asti stanice, m??ete tie? hra? predstavil prepusten? bezprostredne po Xintai. In, v?hod a nev?hod s cie?om takejto Xintai, sa pozrieme na to, ?o ?as? tela. Po prv?, je to v?hoda, nieko?ko dn? ?vode Xintai, je, ?e je vysok? b?vaj? nechty Horukon vr?tane sladk?ho sadu v bl?zkosti ?tartu. Hoci

 

Xintai sme boli zaveden? aj v susednom obchode rovnak? model v rovnakom ?ase. Xintai je samozrejme preto, ?e ke? sez?nne produkty, ?e ?udia, ktor? chc? porazi? je ?asto. Av?ak, sa nach?dza v bl?zkosti to've bol zbaven? t?chto z?kazn?kov, nem?me ?iadny zmysel zav?dza? ve?k? probl?my. Potom osladi? nieko?ko dn? od prv?ho d?a, ?asto som Pachinko obchod tak, aby sa r?chlos? ot??ania je zar?ba?.

 

as v?nimkou, ak nem??ete porazi? iba v predajni v hornej ?vode oblas?, m??e sa jedna? o nastaven? obnovenie, preto?e v?strel tie? udr?iava? sa zhroma??uj? ?udia.

 

Ak v?ak e?te ako z?kladn? trend pre hru v Xintai, zav?dza tri dni existuje ve?a, ktor? maj? za cie? o?i.
je
a nev?hody, ale Xintai je bod, ?e je ?a?k?, aby sa stal vo?n? st?l, je to, ?e by mohli by? z?skan? z pribli?ne 3 dni nesk?r. Prv? Xintai, ktor? bol zaveden? prv? de? je tie? lot?rie, z druh?ho d?a, a to aj tam ?asto, aby sa stal na pln? st?l od r?na. Okrem toho, v pr?pade tak?ch popul?rnych modelov, v?dy alebo niektor?ch ?ud? vo?n?ho ?akania, ak je v?plata, to, ?o by sa stalo menej pravdepodobn?, ?e bude vo?n? st?l. Ak

 

ur?ite hit, je to, ?e nemus?te ?s? len v jednej r?no.

 

a to je ?prava nechtov a nastavenie Horukon, Xintai v porad? Barker, trojd?ov? polohy od ?vodu prv? de?, ale otvor?me ne? norm?lne o?istenie od prv?ho d?a 4. poz?ciu, tak?e vst?pi do re?imu obnovenia , budete ma? trochu pr?snej?ie.

 

Jedn? sa o Xintai v?hod a nev?hod v priemere o pachinko sal?nu, v hroznom pachinko sal?ne utiahnu? z ?vodu Xintai prv? de?, k dispoz?cii je tie? obchod, ktor? pr?de do kolekcie. Z Xintai je tak? Pachinko sal?n, ?primn? V?hody Mysl?m, ?e je m?lo.

 

Hovori? silou, je o tom, ?e ?trajku na najnov?? model. V zotavenie z jedn?ho d?a bud? pr?nosy Xintai zmizne v?etko. Ak je cie?om

 

Xintai, id? porazi? ?vod prv? de? s z?sluhy, a potom dva dni Ak ste ?prava nechtov a nastavenie Horukon, mysl?m, ?e by bolo mo?n? s poh?adom upren?m koncentrovane.

 

najnov?ie modely, ale budete chcie? zasiahnu? e?te viac v pr?pade popul?rnych modelov, ak je palica vyhra?, Xintai mysl?m, ?e ?a?ko zvr?ti?. Pozrite sa na Xintai trendu v ?ase zavedenia

 

dobre ?s? Pachinko sal?ny, alebo v?hody mnoho obchodov v oblasti Xintai, alebo sa sna?ia zasiahnu? z Ur?ite, ?i nev?hody ?asto nakupova? od.