V?eobecne f?zy zotavenie z pachinko sal?nov, rys-vidie? skrz ceste

※ tie? posledn?

 

Pachinko sal?n Pozri ako trend cel?ho odvetvia, preto?e sa jedn? o obchodn? spolo?nos?, mus? by? ziskov? ka?d? de?. V pr?pade, ?e ?no, ale je to preklad m??e zobrazi? tie?, ?e ka?d? de? rekonvalescencie, medzi nimi, de? je, ?e v o?ak?van? ve?k? zisky, ako je obvykl?, bude plati? od d?tumu zberu uveden? v pachinko sal?ne. V tak? de? zberu, aby nedo?lo k ma? ve?k? stratu, po?me sa pozrie? na to, ako zisti?, ?e v??a by de? bol obnoven?.

 

tie? na pachinko sal?ne sa z??astni? v?etci, mysl?m, ?e je ur?ite pravda de?. Pachinko sal?n d?tum zberu, videl mnoho obchodov, ktor? zhruba v druhej polovici mesiaca. To sa bude l??i? v z?vislosti na na?asovan? obchodov udalost? a Xintai v?menu. How identifikova? nieko?ko dn? po tomto obdob? zotavenia, budete aj na?alej ?prava nechtov.

 

hrani?nej l?nie, ako napr?klad preru?i?, ale je charakteristick? ?a?k? obdobie rekonvalescencie ?prava nechtov, tam je ?as?, ktor? chcem, aby pri poh?ade na druh?. To znamen?, ?e v pr?pade, ?e v?hra je okam?ite odstr?nen?, je to, alebo nie. V pachinko podmienky, ?e k v?plate, nazvan? TY. Rezacie TY, rob? ?pravu nechtov in? ako na za?iatku, a Chirase loptu, je sp?sob, ako zn??i? pomer k vstupu na ?tart a ?to?n?ka.

 

Aj v pr?pade Re Chirase loptu, tie? zhor?ila loptu po jackpotu, som loptu mimo zmizne okam?ite. Vo f?ze zotavenie z pachinko sal?nu, sa stala ove?a podstavec takejto ?prave nechty. Rozli?ova? medzi klinec, ale je pomerne ?a?k?, Toka vzor ot??a mnohokr?t, ak dospej? k n?zoru, ?e lopta je okam?ite odstr?nen?, m??ete lep?ie zhruba Ak ste obozn?men? hra pachinko. Vzh?adom k tomu, ?e tieto vlastnosti sa vyskytuj? v ?prave nechtov obdob? obnovy, nezabudnite v?etky prostriedky. V pr?pade

 

Hanemono, mus?te by? obzvl??? zaoberal pozor na t?chto miestach. Okrem toho v pr?pade, ako je CR strojmi, tak?e je tu tie? mo?nos?, ?e ?prava v ceste Horukon, asi by bolo tie? dobr?, aby aj v rohu hlavou.

 

v?kendy a sviatky, pachinko z v?s aj ?a?, ako viete, Obchod bude ve?a. To plat? najm?, ako s? obchody stan?c a prosperuj?cich obchodov, budete ?asto tendenciu uklada? je z?kazn?k v aj vo v?edn? dni. Ako s? pr?mestsk? obchodov, v obchode, ktor? sa neo?ak?va be?a? vo v?edn? de?, reverzn? uhasi? jeden zo soboty a nedele, tam s? bu? tie? obchody, ktor? vykon?vaj? ?innos?, ako je napr?klad, ?e zhroma?den?.

 

A, ktor? by bola z?skan? d?ta za ?iadnych pachinko sal?nov, je de?, kedy bola opraven?. Je Xintai roh z po?as Golden t??de? pr?zdnin a znovuotvorenie do bud?cej novo zrekon?truovan? tie?, ale a? do konca mesiaca od 25. d?a ka?d?ho mesiaca taky. K?m v 25. d?u ka?d?ho mesiaca dlh?ej dovolenke, preto?e sa o?ak?va, ?e dokonca videl ry?a s predajom vysoko hrub? zisk bude v?dy sp?? do boku pachinko sal?nu.

 

Navy?e t?, ktor? sa zauj?mali o ?asopisoch, at?. Tie? je Xintai, tak?e budete hra? z sami, nem?te potrebu uhasi?. Strojov? ??et mus? by? zhroma??ovan?, ?e bud? obnoven? nevyhnutn? hru stojan. Xintai bu? hit na prv? de? Xintai, je to, ?e existuje pravdepodobnos?, ?e probl?my najlep?ie na ?trajk v ?ase, ke? v pokoji m?lo. A vh?ad

 

Pachinko sal?n d?tum zberu, dajte pozor, aby nehospod?rne invest?cie. Av?ak to, ?i k d?tumu zberu alebo nie, len sme videli, preto?e ja neviem, moc, vyjde potreby zasiahnu? absol?tne. Aby bolo mo?n? upusti? od minim?lnej invest?cie, obchody na situ?ciu a nechtov V ide?lnom pr?pade sa stalo treba vidie? aj trochu. Tak?e budete hra?, et al., To nem? potrebu uhasi?. Strojov? ??et mus? by? zhroma??ovan?, ?e bud? obnoven? nevyhnutn? hru stojan. Xintai bu? hit na prv? de? Xintai, je to, ?e existuje pravdepodobnos?, ?e probl?my najlep?ie na ?trajk v ?ase, ke? v pokoji m?lo. A vh?ad

 

Pachinko sal?n d?tum zberu, dajte pozor, aby nehospod?rne invest?cie. Av?ak to, ?i k d?tumu zberu alebo nie, len sme videli, preto?e ja neviem, moc, vyjde potreby zasiahnu? absol?tne. Aby bolo mo?n? upusti? od minim?lnej invest?cie, obchody na situ?ciu a nechtov V ide?lnom pr?pade sa stalo treba vidie? aj trochu. Tak?e budete hra?, et al., To nem? potrebu uhasi?. Strojov? ??et mus? by? zhroma??ovan?, ?e bud? obnoven? nevyhnutn? hru stojan. Xintai bu? hit na prv? de? Xintai, je to, ?e existuje pravdepodobnos?, ?e probl?my najlep?ie na ?trajk v ?ase, ke? v pokoji m?lo. A vh?ad

 

Pachinko sal?n d?tum zberu, dajte pozor, aby nehospod?rne invest?cie. Av?ak to, ?i k d?tumu zberu alebo nie, len sme videli, preto?e ja neviem, moc, vyjde potreby zasiahnu? absol?tne. Aby bolo mo?n? upusti? od minim?lnej invest?cie, obchody na situ?ciu a nechtov V ide?lnom pr?pade sa stalo treba vidie? aj trochu.