Vlastnosti - vi? cestou cez Horukon strednej dobou tuhnutia

V zajat? Horukon, bolo, aby bolo mo?n? nastavi? loptu von s Horukon. Medzi nimi, vysok? in?tal?cia, stredn? hodnota, je to, ?e n?zko-set a tri typy s? pr?tomn?. V roku, v stredu sady, radi by sme, ?o to bude vyzera? na to, ?o m? nasta?. Intermediate sada

 

Horukon bolo naj?a??ie prezrie? na 3 typy nastaven?.

 

Ako d?vodu je tak? veci, preto?e pohyb podobn? vysoko nasaden? v tej dobe m??e by? viden?. Napr?klad v high-set, ale bolo to, ?e tam je pocit, ?e lopta je nas?van? do za?iatku, tak veci, ako je rovnak? aj v stredu, kedy d?jde k nastaveniu.

 

tie?, a javy, ktor? je ?a?k? zn??i? loptu z horn?ho z?sobn?ka, bol tie? s d?js? aj v prostrednej set jav vedie ulicou prejs?. Skuto?nos?, ?e je rozdiel medzi vysok?m nastaven?m a stredn? nastavenie, pr?dete na to, ?e nie je pr?li? ve?k?.

 

Av?ak sme radi, ?e je tie? miestom, kde in? vo vysokom nastaven? a stredn? nastavenie.
to
, Zd? sa, ?e skuto?nos?, ?e po?et givin jackpot je odli?n?. V pr?pade vysok?ho nastavenia, v r?mci skupiny, ktor? bol zvolen? v rozhodnut? skupine, ale bol ve?k? hit nastane jeden po druhom, v pr?pade medziproduktu prostred?, a to aj vo v?hernej skupine, od ?tyroch do piatich skup?n, asi jedna len tie pravdepodobn?, ?o sa stalo, ?e sa jackpot nie je uzavret?.

 

v tejto te?rii, medzi t?mi, ktor? maj? potvrdi? zachytenie Horukon, preto?e tam aj t?, ktor? mienky je in?, ja neviem jasn?, ?e. Vzh?adom na to, ?e niektor? ?udia maj? tento druh n?zoru sa sna?ia odkazova? ako jeden z n?zorov.

 

tieto javy bud? funkcie, ktor? m??u nasta? v strednom nastaven?.

 

tak? vec je, t?m, ?e udrie cie?om pri stole, ku ktor?mu doch?dza v pravideln?ch intervaloch, a to aj v strednej sade bolo povedan?, ?e je mo?n? ?erpa? ve?k? hit s predstihom.

 

Av?ak, pre zachytenie pomocou Horukon, maj? rozdielne n?zory medzi t?mi, ktor? potvrdzuj? toto Je tie? pravda, ?e je to tie? ?asto st?va, ?e. Vzh?adom k tomu, ?e je tie? len m?lo je nap?san? o strednej sady, ke? je v

 

net, at?., V podstate s odkazom na vysokej nastavenie a fenom?nu nie?o podobn?, stala by sa k tomu, ?e je dobr? n?pad pozrie? sa na ??slo alebo podobne jackpotu mysl?m, ?e.