D?le?it? pri stl??anie tabu?ky Cie?om vidie? rozliatiu graf v pachinko sal?ne

Ned?vna Pachinko sal?n, ve?k? displej so strojom naz?va d?tov? Lobo, obchody, ktor? s? nain?talovan? sa stalo ve?a. bol nain?talovan? v obchode prednej otv?rania a pult pred, at?., v tomto stroji, ned?vny hracieho stola jeden po druhom na d?t a aktu?lneho jackpotu pravdepodobnos?ou a? do hit a v?plata prechod graf nazvan? prepad Graf m??ete vidie? na vlne, ako je po?et ot??ok.

 

Tie? je tu k dispoz?cii ?daje Robo pachinko sal?ny, ?e prich?dza s po??tadlom d?t na ka?dom stole.

 

bude ?eli? rovnak? druh rol?, ale st?le sa jedn? o mal? mno?stvo inform?ci? v porovnan? s d?tov?m Robo. Je to tak? ve?a inform?ci? s? d?ta Robo vidie?, ale ?daje, ktor? chcete najviac identifikovan? v ich ka?d? umiera a v?plata prechod graf.

 

V?plata prechodov? graf a situ?ciu na dennej jeden svitania lopty a z?visl? na stole ?iarovom grafe, je to, ?o bolo dobre vidie?. V?plata alebo v ?ase ve?k?ho hitu, situ?cie a kontinu?lneho Chan, m??ete skontrolova? n?sledn? z?visl? mieru.

 

ako hornej a dolnej ?asti pohybu je ?zka platforma tejto riadkovej grafu, gule mimo pr?d je stabiln?, bude ?a?k? mieri? st?? z?visl?.

 

※ Samozrejme, ?e u? existuje samozrejme tie? mo?n?, ?e iba siln? obdobie Horukon kedy kosa?ka sedel v st?nku, ktor? je teraz stabiln?.

 

hornej a dolnej ?asti n?siln? pohybu stojanu z tohto grafu, ?a?k? ??rozdiel n?vykov? a za, dokonca de? pred siln?, ke? nevie, vlny sa objavia n?hle rozru?enie, je tabu?ka, na ktor? je tu nebezpe?enstvo, ?e sa z?visl?mi. Av?ak, tak? st?nok, preto?e tam je tie? v?bu?n? sila, ale je extr?my, m??eme by? aj skuto?nos?, ?e platformy, ktor? mo?no o?ak?va?, ?e vyhodi? in? slov?.

 

A chcem, aby si sa pozrel na in? dobre, je pravdepodobnos? platformu.

 

pachinko stroj, ale tam je ve?k? hit pravdepodobnos?, ?e predstavuje zvl??? teraz pravdepodobnos? aktu?lneho jackpotu s n?m, bude to st?? pravdepodobnos?. Turn (jednotiek na jackpotu pravdepodobnos?ou) to?kokr?t, bude vod?tkom toho, ?o m? za sebou jeden jackpot. V?eobecne plat?, ?e tento Tai 確 Ak je r?chlos? je 180 alebo menej, bude to by? cie?om o?i platformy.
a
st?? viac ako 180, tie? zv??en? invest?cie vo v??ke a? zasiahnu?, st?va alebo krehk? rovnov?ha tie? navr?ten? m??e by? rovnako vy?iel. Aby v?ak bolo mo?n? n?js? platformu tak?to 180 alebo menej, realita je celkom ve?k?.

 

Navy?e v d?tovom Robo, m??ete vidie? pachinko uklada? v?etky d?ta. Ak budeme jemne potvrdenie, alebo m? intenz?vnu linka je jemn? st?nok rohov? st?l podstavec pravdepodobnosti a prepady graf, ako stojan na ostrove v bl?zkosti vchodu, mnoho tak?ch, m??e by? tie? zachyt?va? zvyk podnikania vy.

 

Po prv?, rozhodne o model, ktor? chcete zasiahnu?, v?plata v bl?zkosti priamky sta? iba prechodn? graf m??e by? alebo vyberte tabu?ku ?asto zost?vaj? vy??ie, ne? je priemer linky, pod?a poradia, je to siln? stand prepad Graf z, mo?no budete chcie?, aby zodpovedali zvoli? n?zky stol?k jedin? m??e sta? pravdepodobnos?.

 

s? umiestnen? na hernom pl?ne, v pr?pade, ?e iba d?ta ?eli? ?iadny obchod Pachinko nemus? vyjs? lichobe?n?kov? pravdepodobnos?. V

 

teraz, preto?e tam je tie? po??tadlo d?ta, ktor? sa zobraz? celkov? po?et ot??ok, vo bola met?da v?po?tu zaveden? sk?r, pros?m, to spo??tajte sami. Ne? slepo udrie? tie?, ?loveka, ktor? zasiahlo overi? pravdepodobnos?, vec, kde m??ete vyhra? e?te viac. Vyberte tabu?ku, ?asto zost?vaj? vy??ie, ako je priemer v rade, tentoraz v?s z prepadu grafu siln? st?nku, m??e by? hra zvoli? n?zky stol?k len to m??e sta? pravdepodobnos?.

 

s? umiestnen? na hernom pl?ne, v pr?pade, ?e iba d?ta ?eli? ?iadny obchod Pachinko nemus? vyjs? lichobe?n?kov? pravdepodobnos?. V

 

teraz, preto?e tam je tie? po??tadlo d?ta, ktor? sa zobraz? celkov? po?et ot??ok, vo bola met?da v?po?tu zaveden? sk?r, pros?m, to spo??tajte sami. Ne? slepo udrie? tie?, ?loveka, ktor? zasiahlo overi? pravdepodobnos?, vec, kde m??ete vyhra? e?te viac. Vyberte tabu?ku, ?asto zost?vaj? vy??ie, ako je priemer v rade, tentoraz v?s z prepadu grafu siln? st?nku, m??e by? hra zvoli? n?zky stol?k len to m??e sta? pravdepodobnos?.

 

s? umiestnen? na hernom pl?ne, v pr?pade, ?e iba d?ta ?eli? ?iadny obchod Pachinko nemus? vyjs? lichobe?n?kov? pravdepodobnos?. V

 

teraz, preto?e tam je tie? po??tadlo d?ta, ktor? sa zobraz? celkov? po?et ot??ok, vo bola met?da v?po?tu zaveden? sk?r, pros?m, to spo??tajte sami. Ne? slepo udrie? tie?, ?loveka, ktor? zasiahlo overi? pravdepodobnos?, vec, kde m??ete vyhra? e?te viac.