Win Ako Hanemono-Dejihane (z?kladn? pojmy)

Ned?vna pachinko, preto?e sedem stroj sa stal predmetom, mysl?m, ?e vst?pi aj t?ch, ktor? nevedia, ?e sa hovor?, ?e Hanemono. Niektor? z t?ch, ktor? vedia, Hanemono mus? by? ni??ia v?platy, m??e to by? niektor? ?udia, ktor? si myslia, ?e nie je schopn? vyhra?.

 

Av?ak, ak viete, ?e ?as? overi?, aby sa aj vyhra? Hanemono, st?le m??ete vyhra? vyjde.

 

Po prv?, a potom opis Hanemono. Hanemono, ke? lopta prejde jednu ranu na ur?itom mieste, otvor? kr?dla objektu znak tv?rou v tv?r doskov? centra. Niektor? z objektu znak, three-diera je otvoren?, sa stal ve?k?m hitom potvrdi?, ak lopta skon?ila v polovici z nich bude Hanemono.

 

v poslednej dobe, ale je Hanemono, ktor? u? nie s? ?ahko vidie?, ?i sa jedn? o vec, ak rovnako ako v??azstvo, ako chcem vidie?. Hanemono je nie?o, ?o by mohla by? ovplyvnen? t?m, nechty s korekciou na viac ako sedem stroj. Ak m?m myslie? na v??azstvo v

 

Hanemono, je potrebn? sa pozrie? na ?pravu nechtov. Raz som i?iel na druh? stranu, ak ste ?pravu nechtov, mo?nos? vyhra? viac ako sedem stroj m??e by? povedal, aby bol vy???. Teraz pop??eme umiestnenie ?pravu nechtov, ktor? chcete vidie?, aby sa vyhra?.

 

Po prv?, je ?prava nechtov v bl?zkosti najd?le?itej??ch ?tartu Chucker. Bl?zko ?tart,: obe strany znamen?, ?e t?, ktor? s? otvoren?, je samozrejme v?hodn?. To je prirodzen?, v pr?behu o dobrom klinec v bl?zkosti ?tartu Chucker je otvoren?, ale t? druh?, ?e rovnako d?le?it? ako u ?tarte, je ?prava nechtov v ?asti zvanej hakama v hornej ?asti po?iato?n? nechtov.

 

to klinec, a d?val sa, preto?e sa jedn? o rozdiel medzi po?iato?n?m Chucker, bude jednoduch?ie obsahova? loptu. Ak ste ?prava nechtov dielov zvan?ch hakama, je to, ?e aj ke? dotiahnu? za?a? trochu ove?a viac pravdepodobn?, ?e pre vstup do ?tart. Mysl?m, ?e

 

menej v?plata ku krku, mohol by som by? niektor? ?udia sa vyhn??, ale v porovnan? so strojmi Seven, tak?e je ?ahk? zasiahnu? lep?ie Hanemono. ni??ie invest?cie V hlavnom meste, v hre upch?vanie pre?, preto?e rovnov?ha je stabiln? jednoduch?, k?sok po k?sku vyplaten? viac ako veri? bude zvy?ova?.

 

capture je vyroben? z ?pravu nechtov, ke? sed? v dobrom nastaven? klinec tabu?ky, to jednoducho udrie po. Ak s? umiestnen? v za?iatku, ak do pozit?vneho n?lezu na otvorenie kr?dla, preto?e lopta sa jej m??e vyhra?, a sedem stroje s? riaden? v?etko v r?mci programu, mysl?m, z?bavn? a odli?n? m??u ochutna?.

 

naraz ve?k? mno?stvo v?plata je, ?e nemo?no o?ak?va?, ak play jeden de?, mysl?m, ?e vyhra? pomaly dlho. ?ivot Hanemono je ?prava nechtov. Pokia? si dobre spom?nam, ?e len bude ?as trva? o nie?o, hovor?, ?e ?ahko vyhra? model v porovnan? Seven stroj.

 

ned?vno, aby som nevid?m pr?li? ve?a, je tu v t?chto predmest? pachinko sal?nov, ktor? vytvorili ve?k? mno?stvo, ako je pou?it? tabu?ky. Dokonca aj t?, ktor? sa str?ni, bod vyhra?, preto?e len ?prava nechtov, sa sna?? hra? kedysi v?etk?mi prostriedkami.