Horukon high-rys-vidie? skrz sp?sobe stanovenia

V zajat? Horukon, to je povedal, aby boli vytvoren? div?zie. Pachinko shop, ak Uchikome cie? predaja pre Horukon a vo?ne vypo??ta? r?chlos? redukcie, ste povedal, kontrolova? v?platy.

 

Riadiaca v?hra je zoskupen? ?tyroch z piatich za ur?it?ch podmienok sta?, stanete ak nastaven? ?as, ste povedal, aby bol syst?m, ktor? pride?uje jackpot. Tie? skupina ur?? Horukon pri vydan? jackpot, ROM t?nu bolo vybra? pevn? postoj.

 

t?n vo?nej b?zy alebo ROM je na?tvan? stoln? stojan?ek bolo, ?e tam je menej pravdepodobn?, ?e bude vybran?. V

 

t?, ktor? recituj? zachytenie Horukon je, ak? druh spr?vania, radi by sme sa pozrie? na to, ?o je, aby zadali s vysok?m nastaven?m, ke? som vstal. Ak chcete nastavenia v tej dobe v??ke

 

, naj?astej?ie n?zor ako jav vidie? v z?vere tabu?ky jackpotu je skuto?nos?, ?e existuje fenom?n, ako je ples, ktor? te?ie cez dosku je nas?van? do za?iatku. Lopta, ktor? bol odvezen? do norm?lneho bloku sa bude sna?i? Ochiyo ni??ie vo vz?ahu k pr??a?livosti.

 

udrel klinec v tej dobe, alebo spadaj? pod kypiace v r?znych uhloch, alebo v?s vst?pil ?tart. V zoskupen? bolo povedan? v tomto zachytenie Horukon sa stalo veci, ktor? s? pridelen? v spojen? transform?tora. Ke?

 

Horukon ur?i? skupinu jackpot, magnetick? akty sily, ale zist?, ?e existuje pocit, ?e lopta je nakreslen?. A potom, Toka ?a?k? zn??i? loptu, ste to zdvihol, ako je prihr?vku do priechodn?ho prech?dza dobre.

 

d?vody, pre?o tento jav sa vyskytuje tie? bude rovnak? ako d?vod je pop?san? vy??ie.

 

a hovor? sa, ?e cel? rada javov, aj ke? je jackpot pr?de nastane v?? st?l, naj?astej?ie n?zor medzi nimi, v druhej tabu?ke v tej istej skupine, v?born? dosahu a intenz?vnej Atsurichi je v?dy nastane, je to jav nast?va, ktor? sa l??ia. V??ky

 

nastavenia v tej dobe, ve?k? per Ri ak k nemu d?jde, je povedan?, ?e je mo?n? odpo??ta? na priemern?ch 9 stan?c Chang je vysoko nasaden? v tej dobe, tam je tie? te?ria, ?e pravdepodobnos?, ?e rovnak? skupina je vyhra? ur?enie jackpot je vysok?.

 

Okrem toho, ke? bolo dosiahnut? rozhodnutie o ?al?iu skupinu, ale niektor? ?udia, ktor? pri?li o loptu na spustenie hor?ie.

 

a vysok? nastavenie v ?ase lot?riov?ho jackpotu bolo povedan?, ?e je ?ast?m miestom, tie lot?riov? 4 kr?t za hodinu maj? by? vykonan?.

 

alebo viac, to je jav, ktor? sa vyskytuje v nastaven? v okamihu aktu?lnej v??ky Horukon.

 

T?mto sp?sobom sme sa sna?ili predstavi? typick? jav, ?o bolo povedan?, ?e by sa naj?astej?ie vyskytuj?.

 

U met?dy zachyt?vania Horukon a spr?vanie, je d?le?it?, aby si mysl?te, ktor? z nich, preto?e tam te?rie. Za to, ?e tam je stohovanie len hodnotu sk?senost? z praxe.